Stronę wygenerowano w czasie…, czyli jak Oni to robią…

Na pewno nieje­den z Was spotkał się z wiado­mo­ścią na dole jakiejś strony w stylu „Stronę wyge­ne­ro­wano w czasie 0,25 sek.” Jak ktoś chce „posiąść” tą wiedzę tajemną to proszę bardzo. Wystar­czy serwer z języ­kiem PHP i można działać.

Oczy­wi­ście dla każdego PHP-masta to żadna trud­ność. Ja, jako osoba dopiero zaczy­na­jąca przy­godę z progra­mo­wa­niem w PHP wykom­bi­no­wa­łem sobie taką metodę:

Ten kawa­łek umie­ścić na początku strony (jesz­cze przed znacz­ni­kami DOCTYPE)

<?php
func­tion mikro­czas(){
list($mik, $sek) = explode(„ „,micro­time());
return ($mik + $sek);
}
$start_mikroczas = mikro­czas();
?>

Z wbudo­wa­nej w PHP funk­cji micro­time() zostają pobrane dane w mikro­se­kun­dach i sekun­dach, które upły­nęły od północy 1 stycz­nia 1970 roku, po czym umiesz­czone w zmien­nych $mik i $sek. Następ­nie zmienne są doda­wane i zwra­cane. Zmienna $start_mikroczas reje­struje dodane mikro­se­kundy i sekundy rozpo­czę­cia skryptu (dlatego ważne jest umiesz­cze­nie tej zmien­nej na początku strony!

Przed miej­scem, w którym chcemy wyświe­tlić dane o czasie wyge­ne­ro­wa­nia strony wstawiamy:

<?php
$stop_mikroczas = mikro­czas();
$wyge­ne­ro­wano = substr(($stop_mikroczas — $start_mikroczas),0,5);
echo $wyge­ne­ro­wano;
?>

Zmienna $stop_mikroczas zbiera czas na nowo, ale dłuż­szy od tego na początku o czas wyge­ne­ro­wy­wa­nia strony. Zmienna $wyge­ne­ro­wano odej­muje końcowy czas od począt­ko­wego. Problem w tym, że jest tam masa cyfe­rek po prze­cinku (mikro­se­kundy). Należy je obciąć funk­cją substr. Jeżeli ktoś chce więcej miejsc po prze­cinku — zmie­nia cyfrę 5 na żądaną wartość. Przy 5-tce będzie wyświe­tlane 3 cyfry po prze­cinku (kropka też się liczy jako znak oczy­wi­ście :P )

No i to by było na tyle. szybko — prosto — skutecznie

Podobne wpisy:

  1. Walcz z reklamą w inter­ne­cie, czyli „save your time and traffic”
  2. Drogi rowe­rowe w Kato­wi­cach, czyli o hackach i jeździe po centrum
  3. Moje boje z o2.pl, czyli dlaczego anoni­mowe konta mailowe są złe…
  4. Atak klonów w PHP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>