2 sposoby na wyłączenie komputera o określonej godzinie

Wiecie, że czasem jest potrzebne wyłą­cze­nie kompu­tera w czasie kiedy nie ma nas w domu. Niektó­rzy mają lepsze trans­fery w nocy, a nie chcą, żeby kompu­ter chodził przez cały czas np. po ścią­gnię­ciu czegoś z serwera FTP. W Linuk­sie jest kilka sposo­bów, by to zrobić. Przed­sta­wię tylko te, na które pozwala moja (nara­zie :P ) niewielka wiedza nt. syste­mów Linux.

Sposób I — prostszy

Najprost­szym sposo­bem jest wpisa­nie w konsoli

/sbin/shutdown –h now

Pole­ce­nie to zazwy­czaj można wyko­nać tylko spod konta root (czyli albo prze­lo­go­wać się na to konto za pomocą su, albo też poprzez sudo).

sudo /sbin/shutdown –h now

Now oczy­wi­ście ozna­cza natych­mia­stowe wyłą­cze­nie. Można zamiast now wpisać konkretną godzine w forma­cie gg:mm, lub też za ile minut ma się rozpo­cząć wyłą­cza­nie. Poda­jemy w forma­cie +m (np +30). Po wyda­niu tego pole­ce­nia nie można zamy­kać termi­nala, bo komenda nie zadziała.

Jeżeli ktoś bardzo chce, żeby zwykły użyt­kow­nik mógł wyko­ny­wać to pole­ce­nie bez poda­wa­nia hasła przy sudo, to należy to usta­lić poprzez sudo­ers. Wygląda to tak:

su
/usr/sbin/visudo

W edyto­rze wpisu­jemy na samym dole

ALL ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/shutdown

W ten sposób wpisu­jąc sudo /sbin/shutdown nie jeste­śmy pytani o hasło. Ważne: i tak musimy wpisać sudo przed komendą, mimo iż ją „zvisu­do­wa­li­śmy”! Czyli np. sudo /sbin/shutdown –h now

Sposób II — trudniejszy

Wyda­nie polecenia

/usr/bin/poweroff

powo­duje natych­mia­stowe wyłą­cze­nie kompu­tera. W Fedora Core 6 każdy użyt­kow­nik może wyko­ny­wać to pole­ce­nie (nie potrzeba praw roota). W Ubuntu należy „zvisu­do­wać” jak nie chcemy wpisy­wać hasła za każdym razem. Idąc tym tropem należy się zasta­no­wić, jak to pole­ce­nie urucho­mić w danym czasie. Można użyć do tego celu Cron.

Najogól­niej można powie­dzieć, że jest do daemon do urucha­mia­nia komend w poda­nym czasie. Daemon Cron spraw­dza tabele cron­tab, czyli listę pole­ceń do wyko­na­nia o okre­ślo­nej porze. Należy wiedzieć, że każdy użyt­kow­nik ma osobną tabele crontab.

Do edycji tabel cron­tab służy polecenie

cron­tab –e

Przy­kła­dowe pole­ce­nie wygląda tak:

45 15 * * * /usr/bin/poweroff

Ozna­cza to, że pole­ce­nie /usr/bin/poweroff urucha­miane zosta­nie codzien­nie o 15:45. Gwiazdka ozna­cza „od-do”, czyli cały czas. Inne pola ozna­czają dzień miesiąca, miesiąc, dzień tygo­dnia. Manual cron­tab podaje dopusz­czalne wartości:

Pole dozwo­lone warto­ści
—– ————–
minuta 0–59
godzina 0–23
dzień miesiąca 0–31
miesiąc 0–12
dzień tygo­dnia 0–7 (0 lub 7 jest niedzielą, lub użyj nazw [3 pierw­sze litery po angielsku]

Korzy­sta­jąc z tego można usta­lić np. konkretne godziny w dniach tygo­dnia, w których kompu­ter ma się wyłą­czyć. Przykładowo:

50 4 * * mon /usr/bin/poweroff
30 5 * * sun /usr/bin/poweroff

Daje to wyłą­cze­nie we wszyst­kie ponie­działki o 4:50 i niedziele o 5:30.

Na koniec powiem jesz­cze, że można podej­rzeć wszyst­kie zada­nia poprzez komendę cron­tab –l , a usunąć zada­nia poprzez cron­tab –r.

Podobne wpisy:

 1. 2 sposoby pozy­ski­wa­nia i konwer­sji filmów z YouTube i innych
 2. Apt-get i braku­jący klucz publiczny…
 3. Zapis na NTFS w końcu rozwiązany
 4. Flash 9 dla Linuksa — insta­la­cja na Ubuntu

2 Comments

 • 22 lutego 2009 - 11:10 | Permalink

  Bardzo dzię­kuję, przy­datna opcja zwłasz­cza jak się coś ściąga

 • Czesław
  23 kwietnia 2013 - 06:30 | Permalink

  A co zrobić, aby komp wyłą­czył się po zakoń­cze­niu programu. Np. obróbka video_ts=>mkv to kilka godzin i nie da się okre­ślić czasu …

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>