Fedora Core 6 — usługi podczas bootowania

Obser­wu­jąc proces booto­wa­nia się Fedory stwier­dzi­łem, że urucha­miana jest masa niepo­trzeb­nych (moim zdaniem) rzeczy. Zajmują pamięć, wydłu­żają czas booto­wa­nia, „zjadają” proce­sor, który zajmuje się obsługą niepo­trzeb­nych usług. Posta­no­wi­łem coś z tym zrobić. Znala­złem na forum fedory temat doty­czący tego zagadnienia.

Jeden z odno­śni­ków prowa­dzi do strony nieco zdez­ak­tu­ali­zo­wa­nej (11.11.04), jednak mimo to użytecz­nej :) Niestety niektó­rych usług nie ma, a na temat innych dane są mocno frag­men­ta­ryczne. Drugi odno­śnik doty­czy konkret­nie Fedory Core 6, jest jednak po angiel­sku. Wiem, że dla niektó­rych to żaden problem, ale dla ludzi mało obytych z „tech­nicz­nym” angiel­skim może stano­wić pewne utrud­nie­nie. Wobec tego zdecy­do­wa­łem się zaba­wić w tłumacza :)

Autor arty­kułu zazna­cza, że są to jedy­nie podpo­wie­dzi. Nie odpo­wiada za szkody wyrzą­dzone przez jego wska­zówki :P Należy być ostroż­nym, jeżeli się nie do końca wie, co sie wyłą­cza. Wiadomo, że nie należy wyłą­czać usług: acpid, halda­emon, messa­ge­bus, klogd, network, syslogd.

Żeby „dobrać się” do usta­wień usług podczas booto­wa­nia klikamy system -> admi­ni­stra­cja -> usta­wie­nia serwera -> servi­ces. Po zaznaczeniu/odznaczeniu usług należy oczy­wi­ście zapi­sać zmiany. Będą widoczne po restar­cie systemu.

Auto­rem poniż­szej części jest Mauriat Miranda. Zgod­nie z jego wolą i pozwo­le­niem tłumacz­nia zamiesz­czam pełny link do strony z artykułem:

http://www.mjmwired.net/resources/mjm-services-fc6.html

Usługi:

Network­Ma­na­ger , Network­Ma­na­ger­Di­spat­cher — daemon Network Mana­ger prze­zna­czony jest do auto­ma­tycz­nego prze­łą­cza­nia połą­czeń z siecią. Wielu użyt­kow­ni­ków lapto­pów, którzy używają sieci bezprze­wo­do­wej WiFi i/lub Ether­ne­to­wej [kablo­wej] może być tą usługą zain­te­re­so­wa­nych. Więk­szość kompu­te­rów stacjo­nar­nych może usługę mieć wyłą­czoną, jednak użyt­kow­nicy DHCP mogą jej potrzebować.

acpid — daemon zaawan­so­wa­nej konfi­gu­ra­cji napię­cia i inter­fejsu(?) napię­cia. Kontro­luje i pozwala zarzą­dzać napię­ciem i pewnymi urzą­dze­niami wejścio­wymi. Zale­cane jest mieć usługę włączoną we wszyst­kich lapto­pach i w więk­szo­ści kompu­te­rów stacjo­nar­nych. Niektóre serwery mogą nie wyma­gać acpi. Ogól­nie obsłu­gi­wane są przez usługę „Zmiana Napię­cia”, „Moni­tor Bate­rii”, „Laptop Lid Switch” (dzięki komen­towi fdtech już wiem, że to chodzi o prze­łącz­nik przy zamy­ka­niu pokrywy laptopa i przy­pi­sa­niu mu jakiejś funk­cji, np. hiber­na­cji systemu) , „Jasność Wyświe­tla­nia w Lapto­pie”, „Hiber­na­cja”, „Zablo­ko­wa­nie” itd.

nacron , atd , cron — programy urucha­mia­jące zapla­no­wane zada­nia. Różnią się one celami, jakie mają speł­niać. Program ogól­nego prze­zna­cze­nia cron jest zale­cany, żeby był włączony. Szcze­gól­nie, gdy kompu­ter włączony jest przez długi czas. Jeżeli masz serwer, powi­nie­neś zasta­no­wić się, który program potrze­bu­jesz. Dla laptopów/stacjonarnych kompu­te­rów usługi atdanacron powinny być wyłą­czone. Zauważ jednak, że niektóre zapla­no­wane zada­nia, takie jest czysz­cze­nie /tmp lub /var może wyma­gać anacron.

apmd — usługa używana przez niektóre laptopy i star­szy sprzęt. Jeżeli twój kompu­ter wspiera/używa acpi, wtedy usługa apmd powinna być wyłą­czona. Usługa acpi spowo­duje nadpi­sa­nie usługi apm, jeżeli acpi jest używane.

autofs — usługa montuje na żąda­nie twarde dyski prze­no­śne (takie jak HDD USB). Zale­cane jest trzy­ma­nie usługi włączo­nej, jeżeli używamy mediów przenośnych.

avahi-daemon , avahi-dnsconfdavahi jest imple­men­ta­cją usługi zero­conf i jest użyteczna do wykry­wa­nia urzą­dzeń i usług w sieci lokal­nej bez serwera DNS. Jest to to samo co mDNS. Najczę­ściej nie będzie potrzebna, chyba że posia­dasz kompa­ty­bilne urządzenia/usługi. Autor ma usługę wyłą­czoną.

blueto­oth , hcid , hidd , sdpd , dund , pandblueto­oth jest do lokal­nych urzą­dzeń prze­no­śnych (NIE do WiFi,802.11). Niektóre laptopy mają wspar­cie dla blueto­oth. Mogą to być urzą­dze­nia blueto­oth: myszki, słuchawki, akce­so­ria do tele­fo­nów komór­ko­wych. Więk­szość ludzi nie ma urzą­dzeń do blueto­oth i powinno usługę wyłą­czyć. Inne usługi zwią­zane z blueto­oth: hcid zarzą­dza wszyst­kimi urzą­dze­niami, hidd zapew­nia obsługę urzą­dzeń wejścio­wych (klawia­tura, mysz), dund obsłu­guje połą­cze­nia dial-up poprzez blueto­oth, pand umoż­li­wia połą­cze­nie do sieci ether­ne­to­wych poprzez bluetooth.

capi — tylko dla sprzętu ISDN [coś jak nasze przed-neostradowe SDI]. Usługa powinna być wyłą­czona u więk­szo­ści użytkowników.

cpuspeed — odpo­wiada za zmiany pręd­ko­ści (często­tli­wo­ści) proce­sora, żeby oszczę­dzać prąd. Wiele współ­cze­snych lapto­pów i niektóre kompu­tery stacjo­narne wspie­rają tą tech­no­lo­gię. Usługa powinna być włączona tylko jeżeli posia­damy proce­sor: Pentium-M, Centrino, AMD Power Now, Trans­metta, Intel Speed­Step, Athlon-64, Athlon-X2, Intel Core 2. Wyłącz to jeżeli chcesz, żeby proce­sor miał stałą prędkość.

cron — zobacz anacron.

cupsd , cups-config-daemon — usługi używane do druko­wa­nia. Powinne być włączone tylko jeżeli mamy kompa­ty­bilną z CUPS drukarkę, która działa pod Fedorą.

dc client , dc serverDist­ca­che używany do distri­bu­ted session caching (?). Prze­zna­czone do serwe­rów SSL/TLS. Apache może z tego korzy­stać. Więk­szość użyt­kow­ni­ków powinna mieć usługi wyłą­czone.

dhcdbd — jest to inter­face do systemu DBUS do kontro­lo­wa­nia DHCP na twoim kompu­te­rze. Może być zosta­wione domyśl­nie jako wyłą­czone.

disk­dump , netdumpdisk­dump jest progra­mem, który pomaga debu­go­wać zawie­sze­nia się kernela. Zapi­suje dane do później­szej analizy. Netdump jest podob­nym mecha­ni­zmem, ale poprzez sieć. Jeżeli nie diagno­zu­jesz jakie­goś problemu — usługi powinny być wyłą­czone.
dund — zobacz blueto­oth.

first­boot — ta usługa jest specy­ficzna podczas insta­la­cji systemu Fedora. Wyko­nuje zada­nia potrzebne tylko raz — po pierw­szym rozru­chu systemu po insta­la­cji. Usługa wery­fi­kuje, czy była wcze­śniej włączana (poprzez /etc/sysconfig/firstboot). Może być wyłą­czona.

gpm — to wskaź­nik myszy w trybie teksto­wym. Jeżeli nie używasz trybu konsoli (CTRL-ALT-F1, F2, itd.) powi­nie­neś usługę wyłą­czyć. Autor zosta­wia usługę włączoną dla trybu runle­vel 3, a wyłą­czoną dla runle­vel 5.

hidd — zobacz blueto­oth.

hplip , hpiod , hpssdhplip jest usługą do obsługi druka­rek HP w Linuk­sie między innymi InkJet, DeskJet, Offi­ce­Jet, Photo­smart, Busi­ness InkJet, oraz niektó­rych Laser­Jet. Drukarki obsłu­gi­wane są poprzez projekt HP Linux Prin­ting Project. Hplip powi­nien być włączony tylko jeżeli mamy kompa­ty­bilne drukarki.

ipta­bles — jest to stan­dar­dowy fire­wall Linuk­sowy. Usługa jest wyma­gana, jeżeli jeste­śmy bezpo­śred­nio połą­czeni z inter­ne­tem (DSL, T1, itd.). Nie jest wyma­gane włącze­nie, jeżeli posia­damy fire­wall sprzę­towy [LAN pewno też]. Zale­cane jednak jest włącze­nie usługi.

ip6tables — jeżeli nie wiesz, czy używasz IPv6, to praw­do­po­dob­nie nie używasz. Usługa jest fire­wal­lem dla komu­ni­ka­cji przez IPv6. Więk­szość użyt­kow­ni­ków może wyłą­czyć usługę. Prze­czy­taj jak to zrobić.

irda , irat­tach — IrDA jest komu­ni­ka­cją opartą o podczer­wień np. w lapto­pach, PDA, komór­kach itd. Usługa powinna być wyłą­czona dla więk­szo­ści użytkowników.

irqba­lance — usługa służy zwięk­sze­niu wydaj­no­ści pomię­dzy proce­so­rami w syste­mach wielo­pro­ce­so­ro­wych. Więk­szość ludzi nie ma maszyn wielo­pro­ce­so­ro­wych — usługa powinna być wyłą­czona. Autor jednak nie wie, jak wyłą­cze­nie zadziała na wielor­dze­niowe proce­sory lub w tech­no­lo­gii hyper­th­re­aded. Nie powinno być problemu z jednor­dze­nio­wymi proce­so­rami [ja to mam wyłą­czone na Cele­ro­nie 2,8 GHz].

isdn — usługa obsłu­guje urzą­dze­nia ISDN. Jeżeli nie masz modemu ISDNwyłącz to.

kudzu — moni­tor zmian urzą­dzeń. Opcjo­nal­nie konfi­gu­ruje zmie­nione urzą­dze­nia. Jeżeli wymie­niasz urzą­dze­nia lub potrze­bu­jesz je wykry­wać — możesz usługę zosta­wić włączoną. Jednak dla więk­szo­ści kompu­te­rów stacjo­nar­nych i serwe­rów usługa może być wyłą­czona, a w razie czego włączana kiedy będzie to potrzebne.

lm sensors — moni­to­ruje odczyty czuj­ni­ków płyty głów­nej lub specy­ficz­nego sprzętu (w lapto­pach). Użyteczne gdy chcemy odczy­tać warto­ści bieżące PC Health itd. Usługa popu­larna u użyt­kow­ni­ków GKrellM. więcej infor­ma­cji na stro­nie domo­wej lm sensors. Pole­cane jest wyłą­cze­nie usługi, chyba, że zajdzie potrzeba jej włączenia.

mctrans — jest wyma­gane, jeżeli używasz SELi­nux. Domyśl­nie Fedora Core ma SELi­nux włączone.

mdmo­ni­tor — użyteczne do odczytu infor­ma­cji z RAID lub LVM. Nie jest usługą wyma­ganą i może być wyłą­czona.

mdmpd — używane do moni­to­ro­wa­nia urzą­dzeń Multi-Path, które są urzą­dze­niami prze­cho­wu­ją­cymi(?) i mogą być dostępne przez więcej niż 1 kontro­ler lub metodę. Usługa powinna być wyłą­czona.
messa­ge­bus — jest usługą typu IPC (Inter­pro­cess Commu­ni­ca­tion — Komu­ni­ka­cją Między­pro­ce­sową) dla Linuksa. Komu­ni­kuje się z dbus. Usługa bardzo ważna. Wysoce zale­cane jest zosta­wie­nie usługi włączo­nej.

netdump — zobacz disk­dump.

netplugdnetplugd moni­to­ruje inter­fejsy sieciowe i wyko­nuje komendy, kiedy ich stan ulega zmia­nie. Może być zosta­wione domyśl­nie jako wyłą­czone.

netfs — usługa używana do auto­ma­tycz­nego monto­wa­nia sieci lokal­nego dzie­le­nia plików takich jak NFS, Samba, i inne przy star­cie. Użyteczna, jeżeli łączymy się z serwe­rem dzie­le­nia plików w sieci lokal­nej. Więk­szość użyt­kow­ni­ków powinna mieć usługę wyłą­czoną.

nfs , nfslock — stan­dar­dowa usługa dzie­le­nia plików dla Uniksa/Linuksa/BSD. Jeżeli nie potrze­bu­jesz dzie­lić danych - wyłącz ją.

ntpd — auto­ma­tycz­nie upda­tuje czas systemu przez inter­net. Autor wspo­mina o nim w proce­sie insta­la­cji. Jeżeli masz stałe łącze z inter­ne­tem, możesz włączyć usługę. Nie jest to jednak niezbędne [ja mam wyłą­czone].
pand — zobacz blueto­oth.

pcscd — umoż­li­wia obsługę kart Smart Card i czyt­ni­ków Smart Card Reader. Są to małe chipy takie jak w kartach kredy­to­wych, iden­ty­fi­ka­cyj­nych itd. Jeżeli nie masz czyt­nika takich kart — wyłącz usługę.

port­map — jest usługą komple­men­tarną do NFS (współ­dzie­le­nie plików) i/lub NIS (auten­ty­ka­cja). Jeżeli nie używasz tych usług — wyłącz to.

reada­head early , reada­head later — usługi przy­spie­sza­nia booto­wa­nia systemu. Wgry­wają pewne apli­ka­cje do pamięci podczas startu. Jeżeli chcesz, żeby twój system wgry­wał się szyb­ciej — włącz je.

resto­re­cond — używane do moni­to­ro­wa­nia i odzy­ski­wa­nia właści­wych [file conte­xts — nie wiem co to] dla SELi­nux. Usługa nie jest niezbędna, ale mocno zale­cana jeżeli używasz SELi­nux.

rpcgssd , rpcid­mapd , rpcsvcgssd — używane dla NFS v4. Jeżeli nie używasz NFS v4 — powi­nie­neś usługi wyłą­czyć.

send­mail — jeżeli nie admi­ni­stru­jesz serwe­rem lub też nie używasz lokal­nego IMAP lub POP3, nie potrze­bu­jesz tej usługi. Jest to agent trans­portu poczty. Jeżeli spraw­dzasz pocztę przez WWW (np. Onet, WP, Tlen) lub też używasz programu pocz­to­wego takiego jak Thun­der­bird, Evolu­tion, KMail itd. — to powi­nie­neś usługę wyłą­czyć.

smartdSMART Disk Moni­to­ring System — daemon moni­to­ru­jący dyski twarde, które tą funk­cję obsłu­gują. Zapo­biega uszko­dze­niom dysku. Zale­cane jest włącze­nie usługi (szcze­gól­nie dla serwerów).

smb — daemon Samba jest wyma­gany do obsługi otocze­nia siecio­wego Windows przez Linux. Usługa powinna być włączona jeżeli w sieci lokal­nej znaj­dują się kompu­tery z Windows. Infor­ma­cje na temat konfi­gu­ra­cji Samby.

sshdSSH umoż­li­wia innym użyt­kow­ni­kom na zdalne logo­wa­nie się lub urucha­mia­nie apli­ka­cji (np. z pracy lub szkoły). Niesie ze sobą pewne zagro­że­nie bezpie­czeń­stwa. Jeżeli nie ma potrzeby lub nie używasz tego — nie włączaj.

xinetd — (usługa zazwy­czaj nie insta­lo­wana domyśl­nie) może urucha­miać wiele usług bazu­ją­cych na żąda­niu na dany port. Dla przy­kładu: telnet jest zazwy­czaj podłą­czony do portu 23. Jeżeli będzie żąda­nie do portu 23, to wtedy xinetd włączy daemona telnet. Dla własnej wygody można włączyć usługę. Uruchom system-config-services i idź do zakładki On-Demand Servi­ces (usługi na żąda­nie) lub uruchom chkcon­fig –list i znajdź wyjście usługi xinetd, żeby zoba­czyć, które usługi są podłą­czone do xinetd.

Tłuma­cze­nie niektó­rych zdań pozo­sta­wia oczy­wi­ście wiele do życze­nia. Jeżeli popeł­ni­łem jakiś rażący błąd — proszę mnie poin­for­mo­wać. Zosta­nie niezwłocz­nie poprawiony.

Na koniec podam, jakie usługi ja mam włączone:

 • acpid
 • anacron
 • atd
 • autofs
 • crond
 • cups
 • halda­emon
 • kudzu
 • mcstrans
 • messa­ge­bus
 • network
 • reada­head early
 • reada­head later
 • resto­re­cond
 • smartd
 • syslog

Dzięki tym zabie­gom system urucha­mia się dokład­nie 58 sek. :)

Podobne wpisy:

 1. Fedora Core 6
 2. HeyahGG — pierw­sze wrażenia
 3. Nowe Gadu-Gadu 8, czyli normal­ność zamiast rewolucji
 4. Spodek 2.0 v5 — pozy­tyw­nie zaskoczony :-)

11 Comments

 • 5 listopada 2006 - 00:14 | Permalink

  Ktoś musiał się nad tym w końcu rozpi­sać. W imie­niu czytel­ni­ków — dziękuję :) .

 • Anonim
  14 listopada 2006 - 08:10 | Permalink

  Fajny arty­kuł.

 • 14 listopada 2006 - 17:05 | Permalink

  Ja acpid wyłą­czam, bo mam APM :P .

 • Anonim
  25 grudnia 2006 - 20:23 | Permalink

  > “Laptop Lid Switch” [nie wiem co to :P ]
  Chodzi tutaj o ‚prze­lacz­nik’ gdy sie zamyka pokrywe laptopa. Dzieki temu mozna zrobic tak, ze po zakm­nie­ciu pokrywy (moni­tora LCD) laptopa, system moze przejsc w stan wstrzymania/hibernacji/blokowanie ekranu/itp, czyli podpiac jakas akcje pod ten ‚przycisk’ ;)

 • 26 grudnia 2006 - 19:35 | Permalink

  fdtech dzięki za infor­ma­cje, na pewno innym się przyda (mają­cym laptopy) ;)

 • 4 marca 2007 - 00:09 | Permalink

  Super

 • Matrick
  27 marca 2007 - 09:54 | Permalink

  Wiel­kie dzięki długo się tego naszukałem :)

 • matiit
  9 kwietnia 2007 - 22:12 | Permalink

  Wstaje 58s ?!!
  To bardzo długo
  mi debian wstaje 25s
  powy­wa­la­łem niepo­trzebne rzeczy z /etc/init.d
  wyłą­czy­łem hotplug’a i usta­wi­łem w rc.local odpo­wied­nie wpisy
  Chociaż do Fedory ogól­nie nic nie mam (używa­łem pewien czas)
  Niestety mulo­wata troche jest :D

 • 10 kwietnia 2007 - 08:32 | Permalink

  @matiit
  Ja aż tak się nie znam na opty­ma­li­za­cji usług… Staram się wyłą­czać rzeczy których nie potrze­buję i jestem tego pewny. Być może po prze­ana­li­zo­wa­niu wszyst­kiego też dałoby się zejść z restar­tem do 25s :)

 • 27 maja 2007 - 23:49 | Permalink

  dzięki za arty­kuł. przy­dał się!

 • Pingback: /home/Śpiechu->Blog ma już rok! at /home/Śpiechu->Blog

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>