Uruchamianie Frostwire

Osoby korzy­sta­jące z klien­tów p2p sieci Gnutella (takich jak Lime­wire, Bear­share etc.) powinny się w Linuk­sie zain­te­re­so­wać progra­mem Frostwire. Jest to klient bez reklam, spyware, całko­wi­cie za darmo.Moim zdaniem dużo lepszy od zwykłego GTK-Gnutella.

Dostępne są wersje zarówno pod Linux, jak i pod Windows i Mac OS X. Zapewne dlatego, że klient jest napi­sany w Javie.Po zain­sta­lo­wa­niu pakietu DEB wersji 4.10.9 lub też RPM (znale­zio­nego w rpm.pbone.net) niestety otrzy­mamy komu­ni­kat po wpisa­niu (w termi­nalu) frostwire:

: command not found:
: No such file or direc­tory
: command not found:
: command not found3:
’unFrost.sh: line 24: syntax error near unexpec­ted token‚
’unFrost.sh: line 24: ‚look_for_java()

Jak widzimy, nie odpala się (i nie chodzi tutaj o jakąś ścieżkę dostępu do Javy). W tym wypadku jest to bug przy sposo­bie zapisu pliku runFrost.sh. Pora­dzić sobie można z tym w sposób nastę­pu­jący: (wpisu­jemy w terminalu)

su
nano /usr/lib/frostwire/runFrost.sh

Nic tutaj nie będziemy wpisy­wać czy edyto­wać, tylko zapi­su­jemy plik poprzez naci­śnię­cie lewego CTRL + O. Pojawi się na dole miej­sce do wpisa­nia nazwy pliku, a przed tą nazwą [DOS Format]. Żeby się tego pozbyć naci­skamy lewy ALT + D do czasu, aż znik­nie owe [DOS Format]. Potem wystar­czy naci­snąć Enter. Jeżeli zamiast zmian formatu na górze okna będzie się poja­wiać pasek zadań okna, to należy go wyłą­czyć poprzez widok->wyświetl pasek menu. Wtedy powinna dzia­łać kombi­na­cja ALT + D.

Z programu wycho­dzimy poprzez lewy CTRL + X.

Sposobu oczy­wi­ście nie wymy­śli­łem ja, a tylko go prze­tłu­ma­czy­łem. Orygi­nał na stro­nie fedoraforum.org.

Podobne wpisy:

  1. 2 sposoby pozy­ski­wa­nia i konwer­sji filmów z YouTube i innych
  2. Prze­kie­ro­wa­nie wyjścia z termi­nala do… innego terminala
  3. Zapis na NTFS w końcu rozwiązany
  4. Times New Roman, Arial, Verdana i in. w Linuksie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>