Montowanie partycji windowsowych, czyli problem wałkowany milion razy

Monto­wa­nie party­cji Windows pod Linuk­sem to chyba najczę­ściej spoty­kany problem począt­ku­ją­cych. Nie wystę­puje, o ile dystry­bu­cja której używamy montuje auto­ma­tycz­nie dyski (zdaje sie Mandriva). Jest to zagad­nie­nie dosyć proste, więc zała­twimy to szybko :) W końcu więk­szość ludzi trzyma raczej swoje dane na party­cjach window­so­wych, a Linux stanowi doda­tek. Na począ­tek kilka słów wprowadzenia.

Party­cje NTFS, a więc domyślne party­cje przy insta­la­cji Windows XP niestety nie da się tak zamon­to­wać, aby możliwy był zarówno odczyt i zapis. Są oczy­wi­ście projekty umoż­li­wia­jące zapis, ale nara­zie w fazie dosyć ekspe­ry­men­tal­nej. Zapis przez Linux na party­cji NTFS może spowo­do­wać nieod­wra­calne znisz­cze­nie danych. Dlatego bezpieczny jest tylko odczyt. Na party­cjach opar­tych o FAT32 można bezpiecz­nie odczy­ty­wać i zapi­sy­wać. Wyko­rzy­stamy ten fakt.

Propo­nuję takie rozwią­za­nie (ja tak mam): Windows insta­lu­jemy na niewiel­kiej party­cji NTFS (powiedzmy o wiel­ko­ści 10 GB). Dla reszty wolnego miej­sca robimy party­cje FAT32 w Windows (zakła­dam, że Linuksa mamy już zain­sta­lo­wa­nego i nie potrze­bu­jemy na niego wygo­spo­da­ro­wy­wać miej­sca). Wiem, że FAT32 jest w pewnym sensie zawodny (jak to niektó­rzy mówią), ale ja mam od paru lat FAT32 i nic się nie dzieje.

Na począ­tek zakła­damy kata­logi, w których będą monto­wane dyski. Prze­wi­dzianą loka­li­za­cją do tego jest kata­log /mnt. Niektó­rzy używają /media. Jest to niepo­prawna prak­tyka (/media służy do monto­wa­nia nośni­ków wymien­nych, a /mnt do nośni­ków stałych jak twarde dyski). W termi­nalu wpisujemy:

su
mkdir /mnt/winc
mkdir /mnt/fat32
mc

Teraz wcho­dzimy w kata­log /mnt i najeż­dżamy kurso­rem na utwo­rzony kata­log winc. Zmie­niamy mu upraw­nie­nia (Plik->Chmod) na odczyt i wyko­ny­wa­nie, na zapis ma być odzna­czone. Podobną opera­cję wyko­nu­jemy przy kata­logu fat32, z tym, że tam zazna­czamy również zapis. Wycho­dzimy z Midni­ght Commandera.

Teraz w termi­nalu wpisujemy

fdisk –l
(jeżeli coś nie działa to /sbin/fdisk –l)

Powinno się ukazać coś mniej więcej takiego:

Disk /dev/hdc: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylin­ders
Units = cylin­ders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdc1 * 1 1275 10241406 7 HPFS/NTFS
/dev/hdc2 1276 16708 123965572+ f W95 Ext’d (LBA)
/dev/hdc3 16709 19457 22081342+ 83 Linux
/dev/hdc5 1341 16708 123443428+ b W95 FAT32
/dev/hdc6 1276 1340 522049+ 82 Linux swap / Solaris

Jak to czytać? Inte­re­sują nas ozna­cze­nia /dev/hdcx przy HPFS/NTFSW95 FAT32. W tym przy­padku /dev/hdc1 i /dev/hdc5.

Znowu odpa­lamy mc, wcho­dzimy do kata­logu /etc. Wyko­nu­jemy kopie zapa­sową pliku fstab na wszelki wypa­dek do swojego kata­logu domo­wego. Teraz go edytu­jemy. Dopi­su­jemy nastę­pu­jące dwie linijki (word­press je rozdzie­lił niepo­trzeb­nie na więcej)

/dev/hdc5 /mnt/fat32 vfat auto,quiet,rw,dmask=0000,fmask=0111,utf8,nodev,noexec,nosuid 0 0
/dev/hdc1 /mnt/winc ntfs ro,umask=0222 0 0

Pamię­tamy o:

 • zamia­nie hdc5 i hdc1 na własne numery
 • wpisy­wa­niu dokład­nie takich kata­lo­gów jakie wystę­pują w /mnt (wiel­kość znaków ma znaczenie)
 • zosta­wie­niu 1 linijki wolnej na samym dole, to ważne (nie wiem dlaczego :P)

Zapi­su­jemy plik, restar­tu­jemy maszyne i wszystko (być może :P ) gra :)

W ten sposób party­cja NTFS jest dostępna w /mnt/winc, a party­cja FAT32 w /mnt/fat32.

Podobne wpisy:

 1. Auto­ma­tyczne monto­wa­nie party­cji NTFS przy star­cie systemu
 2. Likwi­da­cja irytu­ją­cego zapy­ta­nia o hasło przy dostę­pie do party­cji NTFS
 3. Zapis na NTFS w końcu rozwiązany
 4. 23 tys. odwie­dzin na 23 lutego

7 Comments

 • 3 grudnia 2006 - 15:40 | Permalink

  Przez przy­pa­dek trafi­łem na tego bloga. Całkiem fajny ze względu na treść. Widzę, że parę postów pokrywa się z moim porad­ni­kiem doty­czą­cym Fedory Core. Zapra­szam na mój blog i porad­nik:
  http://adios.pl.googlepages.com/home

  Mogę zamie­ścić link do twojego bloga w Blogrollu?

 • 3 grudnia 2006 - 16:21 | Permalink

  Rzeczy­wi­ście trochę się tema­tyka pokrywa :) Sporo pracy cię kosz­to­wało zrobie­nie tego porad­nika. Właśnie począt­ku­jący potrze­bują tego typu porad­ni­ków. Prosto, zwięźle, na temat.

  Oczy­wi­ście, że możesz dać linka do mnie w blogrollu. (Jesz­cze się pyta :P )

 • Anonim
  25 stycznia 2007 - 12:02 | Permalink

  nie mozna usta­no­wic upraw­nien? jak mam zalo­go­wac sie do roota w ubuntu. wpisuje su i haslo
  to sie wyswietla

 • 25 stycznia 2007 - 14:29 | Permalink

  W Ubuntu nie ma domyśl­nie konta root. Zamiast tego używa się

  sudo jakaś_komenda

 • Anonim
  10 lutego 2007 - 10:23 | Permalink

  sudo su hasło

 • Michał
  17 marca 2007 - 10:40 | Permalink

  Niby wszystko idzie ok… tylko jak wcho­dze do tego folderu to jest on pusty :/ Co może być nie tak?? Pomocy!

 • 26 maja 2007 - 09:00 | Permalink

  Wszystko ok ale powstały juz sterow­niki ntfs-3g
  które korzy­sta­jąc z fuse prze­szły liczne testy zali­cza­jąc je na 100% sam ich uzywam i nie ma żadnych proble­mów. Pozdrawiam ;)

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>