O tym jak A. Hitler przemówił w niemych filmach

Dzisiaj trochę z innej beczki niż zwykle. Osoby inte­re­su­jące się histo­rią II wojny świa­to­wej nie będą zawie­dzione. Na Google Video ukazał się film poka­zu­jący jak odczy­ty­wano głos z niemych, prywat­nych filmów A. Hitlera. Parę(naście?) lat temu opano­wano tech­nikę kolo­ro­wa­nia filmów czarno-białych. Teraz przy­szła kolej na dźwięk.

Nie wiem co robi 45 min. film doku­men­talny na Google Video :P Tytuł to „Hitler’s Private World”. Jest co prawda w języku angiel­skim, ale dosyć łatwo można zrozu­mieć co mówi narra­tor (czysta angielsz­czy­zna). Sporo jest też napi­sów. Nie wiem jak wygląda kwestia praw autor­skich, bo widać jest to rip z jakiejś tele­wi­zji (może za jakiś czas być zablokowany).

W filmie przed­sta­wiono tech­nikę czyta­nia z ust nazwaną Auto­ma­ted Lip Reading (ALR). Kompu­ter klatka po klatce anali­zuje kształt ust i na tej podsta­wie okre­śla jaki to dźwięk. Działa to nawet przy ujęciach z profilu.

Pod koniec wojny znale­ziono sporo filmów prywat­nych A. Hitlera kręco­nych m.in. w Berghof k. Obersal­zbergu. Kręciła je zazwy­czaj Ewa Braun — później­sza żona A. Hitlera. Były jednak nieme i dlatego zbyt­nio się nimi nie inte­re­so­wano aż do teraz, kiedy poja­wiła się metoda odczytu głosu. A. Hitlera znamy zazwy­czaj jako szaleńca „ryczą­cego” z mównicy. Te filmy poka­zują go z innej, prywat­nej strony — kiedy nie musiał być „wiel­kim wodzem”.

Zanim przy­stą­piono do analizy filmów, spraw­dzono samą tech­nikę poprzez nagra­nie kogoś mówią­cego po niemiecku. Test wypadł pomyśl­nie. W więk­szo­ści filmów dźwięk udało się odtwo­rzyć. Ostat­nim krokiem było zdub­bin­go­wa­nie samego głosu. Tutaj też były problemy, gdyż osoba dubbin­gu­jąca mogła się tylko domy­ślać jak modu­lo­wać głos (nie słyszała w końcu oryginału).

Co cieka­wego można się m.in. dowiedzieć?

  • H. Goering był dla A. Hitlera „świnią żrącą takie same jak on świnie”, Hitler był (jak wiadomo) wegetarianinem
  • A. Hitler uważał kamerę za przy­szłe narzę­dzie każdej niemiec­kiej rodziny w celu doku­men­to­wa­nia wszyst­kich aspek­tów życia
  • H. Himm­ler prowa­dził bada­nia arche­olo­giczne po całym świe­cie, Hitler nie wierzył, że można znaleźć wielką kulturę w „glinia­nym dzbanku”
  • H. Himm­ler był „bardzo zajęty pewnymi projek­tami”, jak sie można domy­ślać — chodzi o projekt „Osta­tecz­nego Rozwią­za­nia” — czyli zlikwi­do­wa­nie Żydów, Cyga­nów, homo­sek­su­ali­stów, nie-aryjczyków w obozach śmierci

No i w końcu link do filmu:
http://video.google.com/videoplay?docid=189608705425991617&hl=en

Podobne wpisy:

  1. The Google has you? (czy jesz­cze nie?)
  2. Własne funk­cje w Google Spreadsheets
  3. Gry na emula­to­rze MAME w Linuksie
  4. Jak zrobić zrzuty ekranu z pliku filmo­wego w Linuksie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>