Gadu-Gadowy Infobot. Nie każdy go zna?

Z okazji 800 dnia istnie­nia projektu Infobot.pl posta­no­wi­łem coś napi­sać na ten temat. Mimo, iż (zgod­nie ze staty­sty­kami) z Info­bota skorzy­stało na dzień dzisiej­szy (9.12.2006) 277.304 osób (różnych nume­rów GG). Okazuje się jednak, że mało kto wie co to jest. Tak wynika z moich rozmów ze znajo­mymi z GG.

Projekt istnieje oficjal­nie od 9.10.2004 roku. Jest to skrypt, któremu w okre­ślony sposób zada­jemy pyta­nie, a on nam odpo­wiada. W prak­tyce jest to „rozmowa” z nume­rem 3217426 w Gadu-Gadu. Jak wygląda skład­nia zapy­ta­nia? Bardzo prosto:

pole­ce­nie! treść zapytania

Po pełną listę dostęp­nych pole­ceń odsy­łam do źródła. Ja osobi­ście używam

  • tv! — spraw­dza­nie programu tele­wi­zyj­nego. Odpo­wie­dzią na samo tv! są tylko „hity tele­wi­zyjne” z danego dnia. Można również poda­wać nazwę stacji, np. tv! tvp1 , tv! tvp2 , tv! tvn itd.
  • ap!pa! — słow­nik angielsko-polski i polsko-angielski. Przy­datna sprawa, ale czasem wejście na www.ling.pl (bądź www.urbandictionary.com dla „slan­go­wego” angiel­skiego) jest jednak konieczne, bo nie znaj­duje danego słowa
  • ort! — słow­nik orto­gra­ficzny (czasem się przydaje :) )
  • sjp! — słow­nik języka polskiego (znacze­nia wyra­zów, odmiany)
  • e! — mini ency­klo­pe­dia „wita­mi­nek E” — przy­daje się, gdy chcę się dowie­dzieć co jest doda­wane do produk­tów spożyw­czych (zazwy­czaj odpo­wie­dzią jest sama nazwa związku, a czasem „jak to działa” na człowieka)

W staty­sty­kach „zapy­ta­nie pogo­dowe” p! jest jako najczę­ściej używane pole­ce­nie. Ja jednak tego nie używam, bo korzy­stam ze stan­dar­do­wego Raportu Pogo­do­wego Gnome.

Warto jesz­cze conieco wspo­mnieć o wersji jabbe­ro­wej Info­bota. Tutaj nie ma jednego kontaktu tak jak w GG. Dodaje się do listy kontak­tów poszcze­gólne funk­cje, które chcemy (z rozsze­rze­niem @jabber.infobot.pl). Aktu­al­nie w ten sposób dostępne są słow­niki angiel­ski i niemiecki oraz słow­nik języka polskiego. Po więcej znowu odsy­łam do źródła.

Ta metoda jest najlep­sza, gdy używamy jabbera w komórce. Duet Bombus (najlep­szy klient jabbera na komórki) w połą­cze­niu z Info­bo­tem speł­nia najle­piej funk­cję słow­nika :D Szkoda tylko, że nie ma więcej dostęp­nych funkcji.

Kto raz skorzy­stał z wygody używa­nia Info­bota, ten nie jest już w stanie prze­stać :) Wiel­kie brawa dla twór­ców — rodiona i oorta.

Podobne wpisy:

  1. Zbawienne “niele­galne” apli­ka­cje Gadu-Gadu?
  2. Gadu-Gadu — wypada znowu obsmarować
  3. Sieć komór­kowa Gadu-Gadu. To żart? Obawiam się, że nie…
  4. Nowe Gadu-Gadu 8, czyli normal­ność zamiast rewolucji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>