Mój sposób na teledyski.onet.pl

W poło­wie grud­nia 2006r. na Blogu Redak­cyj­nym Dzien­nika Inter­nau­tów troche obsma­ro­wano Onet za to, że możli­wość korzy­sta­nia z serwisu teledyski.onet.pl uzależ­niona jest od rodzaju prze­glą­darki i systemu opera­cyj­nego. Dało się to ogra­ni­cze­nie obejść dopiero po zmia­nie nagłów­ków wysy­ła­nych do serwera przez prze­glą­darkę (np. rozsze­rze­niem User Agent Swit­cher dla Firefoksa).

Za to dzisiaj poja­wiła się notka, że Onet jednak zain­te­re­so­wał się sprawą i nie będzie igno­ro­wał 1% inter­nau­tów używa­ją­cych Linuksa. Obie­cują się popra­wić i coś z tym zrobić. Zanim jednak coś zrobią (a trwa to zazwy­czaj długo :P ) stanie przed­sta­wię mój sposób na teledyski.onet.pl. Jest on trochę „manu­alny”, lecz przy odro­bi­nie wprawy można w miarę szybko urucha­miać filmy.

Nie potrze­bu­jemy zmie­niać nagłów­ków czy coś. Wystar­czy wejść na dany tele­dysk. Wtedy zazwy­czaj poja­wia się infor­ma­cja o niewła­ści­wej prze­glą­darce. Ja robie tak:

 • klikam w menu widok->źródło strony (lub Ctrl+U)
 • w źródle edycja->znajdź (lub Ctrl+F)
 • jako szukany ciąg wpisuje mms://
 • znale­ziony zostaje mniej więcej taki ciąg: Draw­Player(‚mms://stream.onet.pl/media.wsx?/coś_tam.wmv’);
 • teraz tylko pozo­staje skopio­wać link łącz­nie z mms:// aż do .wmv (czasem bardzo długie są te linki)
 • urucha­miam odtwa­rzacz Totem, daję Film->Otwórz z poło­że­nia… i wkle­jam link

Prak­tycz­nie wszyst­kie tele­dy­ski daje się otwo­rzyć tą metodą. Widać do Ubuntu 6.12 wrzu­cono porządne kodeki, skoro nawet dają sobie radę z Onetem ;)

Podobne wpisy:

 1. Sposób na szyfro­wane połą­cze­nia w GG
 2. Mój sposób na (w miarę) tani dostęp do Inter­netu przez GPRS
 3. A Ty w jaki sposób łączysz się z bazą danych?
 4. Komen­ta­rze na Onecie… a w zasa­dzie ich brak

3 Comments

 • 27 stycznia 2007 - 13:29 | Permalink

  Ze ścią­ga­niem plików w taki sposób już kombi­no­wa­lem z 1.5 — 2 lata temu jak jesz­cze serwisy z wide­okli­pami nie byly na tyle popu­larne , nawet opis o ścia­ga­niu ze źródla mms: poda­wa­lem na forum rotfl.pl i teraz śmiac mi się chce , że używa­jąc Ubuntu nie przy­po­mnia­lem sobie o tym :D . Dzięki za przypomnienie :)

 • Anonim
  14 lutego 2007 - 07:11 | Permalink

  Mysle ze chyba aktu­al­nie najlep­szym sposo­bem jest wtyczka Media­Play­er­Co­nec­ti­vity do Fire­foxa, która auto­ma­tycz­nie wrzuca link do zewnętrz­nego playera ;)

  Pozdra­wiam

 • zielony-ludek
  2 kwietnia 2007 - 18:00 | Permalink

  Mnie zadzia­łało po doda­niu wtyczki: Media­Play­er­Con­nec­ti­vity
  Michał

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>