Last.fm — co to jest to scrobblowanie i jak to działa

Kore­spon­den­cja z pracow­ni­kiem Last.fm skło­niła mnie do napi­sa­nia notatki odno­śnie tech­nicz­nej strony „scrob­blo­wa­nia” (nie ma polskiego odpo­wied­nika wyrazu). Scrob­blo­wa­nie to prze­sy­ła­nie tytułu aktu­al­nie słucha­nego utworu i arty­sty. Osoby korzy­sta­jące z serwisu Last.fm czasem nie wiedzą, dlaczego utwór, którego słuchają nie jest jednak prze­sy­łany, lub też jest prze­sy­łany nieprawidłowo.

Scrob­blo­wa­nie rządzi się pewnymi „prawami”. No ale od początku:

Jak wiemy, pliki muzyczne mp3 zawie­rają w sobie pewną meta­in­for­ma­cję w postaci tagów ID3 tag. Struk­tura tych tagów zmie­niała się nieco w czasie (doda­wano nowe pola). Aktu­al­nie dostępne są pola:

 • tytuł
 • wyko­nawca
 • kompo­zy­tor
 • album
 • numer płyty
 • gatu­nek
 • utwór na płycie
 • rok (wyda­nia?)
 • komen­tarz

Z reguły tylko kilka pól jest wypeł­nione, czasem jedno, a najczę­ściej wszyst­kie są puste :P Tutaj poja­wia się pierw­szy problem. Otórz program scrob­blu­jący pobiera dane do wysła­nia właśnie z tagów ID3 tag, a nie z nazwy czy jakoś inaczej.

Jakie dane są pobie­rane z ID3 tag?

 • obowiąz­kowo tytuł i wykonawca
 • nieobo­wiąz­kowo album

Ponadto, aby wysłać utwór do bazy Last.fm program odtwa­rza­jący wysyła:

 • długość utworu (w sek.)
 • datę wysła­nia (w forma­cie RRRR-MM-DD hh:mm:ss)
 • iden­ty­fi­ka­tor Music­Bra­inz (inf. nieobowiązkowa)

Kryte­ria „podję­cia decy­zji” programu muzycz­nego o zascrob­blo­wa­niu utworu:

 • utwór musi być dłuż­szy niż 30 sek.
 • prze­słu­chane 240 sek. (pracow­nik Last.fm podaje 120 sek.) lub 50% utworu (pracow­nik podaje 80%) — kryte­ria równo­rzędne (czyli które­kol­wiek nastąpi pierwsze)
 • użyt­kow­nik „nie prze­wija” utworu przed zascrob­blo­wa­niem (nie do końca rozu­miem zapis If a user seeks (i.e. manu­ally chan­ges posi­tion) within a song before the song is due to be submit­ted, do not submit that song)

Dlaczego czasem nie działa mimo speł­nie­nia kryte­riów? Strona www.audioscrobbler.net podaje możliwe przyczyny:

 • format zapisu znaków w polach inny od UTF-8
 • zapis w polu ma format np. 03-tytuł_super_czad
 • bloko­wa­nie przez filtr anty­spa­mowy (nie da się wysłać np. 10 utwo­rów w 10 sek.)

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje nt. proto­kołu znaj­dziemy na stro­nie www.audioscrobbler.net.

Godne pochwały jest to, że nie jeste­śmy zmuszani do używa­nia jednego programu do odtwa­rza­nia muzyki (programu Last.fm). Ostat­nio nawet poja­wiła się wersja dla Linuksa. Dla innych play­erów powstają wtyczki (np. Amarok, WinAmp, Foobar, itd.) pozwa­la­jące na scrob­blo­wa­nie utworów.

Na koniec uwaga: Proszę nie odczy­ty­wać tego wpisu jako reklamy serwisu Last.fm. Jest to po prostu próba rozpra­co­wa­nia co „oni” o nas wiedzą lub chcą wiedzieć :)

Podobne wpisy:

 1. Powstaje wolny Last.fm!
 2. Gadu-Gadowy Info­bot. Nie każdy go zna?
 3. Last.fm — wpędza­nie się w kłopoty na własne życzenie?
 4. Stacja Soko­łów „ANATUM” w Ustroniu

3 Comments

 • marta12343
  24 stycznia 2009 - 16:39 | Permalink

  dzięki za info tego właśnie szukałam :)

 • Pingback: Powstaje wolny Last.fm! at /home/Śpiechu->Blog

 • ada
  19 grudnia 2010 - 20:30 | Permalink

  Dzieki

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>