HeyahGG — pierwsze wrażenia

Parę dni temu Era wpro­wa­dziła usługę EraGG i HeyahGG. Apli­ka­cja w Java w komór­kach umoż­li­wia komu­ni­ka­cję z siecią Gadu-Gadu za zryczał­to­waną kwotę 1 zł za tydzień z VAT (tyle w Heyah), nieza­leż­nie od czasu rozmowy, „czuwa­nia” apli­ka­cji itd. Moim zdaniem to mała rewo­lu­cja w komu­ni­ka­cji. Poprzedni klient na komórkę, którego używa­łem (Bombus) w ciągu godziny dawał radę nabi­jać czasem ponad 20 gr (czyli ponad 50kB danych). Faktem jest, że był bardziej funk­cjo­nalny, miał więcej opcji konfi­gu­ra­cyj­nych, no i dawał dostęp do 4 sieci naraz (Jabber, Google Talk, Tlen, GG), a nawet i więcej poprzez transporty.

W stylu typo­wym dla Heyah testo­wa­nie usługi HeyahGG przez pierw­szy tydzień jest darmowe. W jakich tele­fo­nach usługa jest dostępna dowiemy się ze spisu na poda­nej wyżej stro­nie. Wysy­łamy sms o treści HGG na darmowy numer 8089. W infor­ma­cji zwrot­nej dosta­jemy link do pobra­nia. Należy mieć skon­fi­gu­ro­wany WAP przez GPRS. Tutaj się jednak trochę zawio­dłem. Heyah nie poin­for­mo­wała, że za ścią­gnię­cie samego programu zapła­cimy za GPRS. Program zajmuje 148kB, czyli 80 gr zjadło jak nic :) (wlicza­jąc w to dane wysłane)

Jak to dalej wygląda? Po urucho­mie­niu programu musimy „wyku­pić” darmową subskryp­cję tygo­dniową. Gdy ona się skoń­czy auto­ma­tycz­nie zosta­nie prze­dłu­żona i pobrana zosta­nie złotówka. Zanim skoń­czy się okres darmowy dosta­niemy sms infor­mu­jący, że jeżeli chcemy zrezy­gno­wać, to możemy wysłać darmowy sms o treści GG ANULUJ pod nr 8089. Jednym słowem żadnych podcho­dów i wyłu­dza­nia kasy przez opera­tora (poza tym ścią­ga­niem apli­ka­cji przez GPRS :P ).

Klient jest w wersji 1.06 (czyli wersja począt­kowa stabilna). Tutaj mam mieszane odczu­cia. Na szybko:

 1. Lista kontak­tów nie może liczyć więcej niż 30 kontak­tów. Jeżeli ktoś ma więcej, to wybie­rane są losowo. Wpro­wa­dza­jąc takie ogra­ni­cze­nie powinni wpro­wa­dzić kryte­rium wybie­ra­jące np. z kim najczę­ściej rozma­wiamy, i na tej podsta­wie tworzyć listę 30 osób.
 2. Zawsze łączy się ze statu­sem „dostępny”. Opis co prawda pozo­staje taki jak podczas poprzed­niego łącze­nia, to jednak status też powi­nien być taki jak poprzed­nio (lub powinna być dana możli­wość wyboru).
 3. Dźwięk, który infor­muje nas o nadcho­dzą­cej rozmo­wie (oprócz ikonki koperty w prawym dolnym rogu) jest za cichy i „nijaki”. Takie niewia­domo co :P
 4. Czasem wystę­puje dosyć spore opóź­nie­nie rozmowy (4−5 sek.) Nie wiem czy to przez serwery gg (pewno tak :P ), czy też nada­nia jakie­goś „niskiego prio­ry­tetu” podczas prze­syłu GPRS.

Nie ma co się oszu­ki­wać. Orange i Plus po raz kolejny zostały odrzu­cone o kilo­metr w tył (tak jak w przy­padku nali­cza­nia sekun­do­wego). Pewno gorącz­kowo zaczną wpro­wa­dzać podobne usługi z tym, że na innych zasa­dach, np. (całkiem hipo­te­tycz­nie mogło by to w Orange wyglą­dać tak):

 • akty­wa­cja 5 zł,
 • 5 zł opłaty podsta­wo­wej na tydzień,
 • opłata jedno­ra­zowa 1 zł za każdy numer na liście kontaktów,
 • opłata 50 gr za zalo­go­wa­nie się,
 • opłata 50 gr za każdą zmianę statusu/opisu* (* jeżeli naraz zmie­nimy opis i status to uzyskamy rabat 50% od opisu, czyli zapła­cimy tylko 75 gr zamiast 1 zł ! — promocja !),
 • dodat­kowa opłata za prze­słane wiado­mo­ści ponad limit dzienny* (* limit wynosi 50 wiado­mo­ści na dobę),
 • opłata 1 zł na tydz. za możli­wość wyświe­tla­nia emoti­ko­nek podczas rozmowy,
 • wszystko „okro­szone” gwiazd­kami * w regu­la­mi­nie usługi,
 • opłata jedno­ra­zowa 5 zł za rezy­gna­cję z usługi,
 • brakło mi już pomy­słów na nowe opłaty — może użyt­kow­nicy sieci Orange/Plus coś jesz­cze wymyślą?

Ładnie to tak się nabi­jać z konku­ren­cji ? :D

Ale złośliwy jestem :)

Na koniec zrzuty ekranu / scre­en­shoty / scre­eny (niepo­trzebne skre­ślić) z mojej Nokii 6230i. Sorry za byle jaką jakość zdjęć. Źle sie foto­gra­fo­wał ekran komórki.

1. Po zalo­go­wa­niu zgła­sza nam się ekran apli­ka­cji (po prze­wi­nię­ciu w dół jesz­cze opcje usta­wie­niawyjście):

2. Gdy przy­cho­dzi jakaś nowa wiado­mość, poka­zuje się znaczek koperty w prawym dolnym rogu:

3. Ekran wyszu­ki­wa­nia nowych kontak­tów (niżej jesz­cze możli­wość wpisa­nia numeru GG szuka­nej osoby):

4. Widok listy kontak­tów. Statusy opisowe widoczne w dolnej części listy (czyli tak jak w star­szych wersjach Gadu-Gadu):

5. Klawi­sze strza­łek lewo-prawo na komórce prze­łą­czają zakładki pomię­dzy listą kontak­tów, a rozmowami:

Gdy jeste­śmy w trak­cie rozmowy, zawsze można przejść do menu zmiany statusu poprzez przy­cisk * na komórce lub do głów­nego menu przy­ci­skiem #.

Podobne wpisy:

 1. Google Chrome — pierw­sze wrażenia
 2. Mój sposób na (w miarę) tani dostęp do Inter­netu przez GPRS
 3. Sieć komór­kowa Gadu-Gadu. To żart? Obawiam się, że nie…
 4. Nowe Gadu-Gadu 8, czyli normal­ność zamiast rewolucji

34 Comments

 • Anonim
  6 lutego 2007 - 21:08 | Permalink

  siema, czy na swoim erics­so­nie T320 (w Orange na karte) tez moge uzywac GG ? jakis link ?

  fizzzi.ovh.org

 • 7 lutego 2007 - 09:44 | Permalink

  W Orange da sie używać dowol­nego klienta opar­tego o GPRS. Z polskich słysza­łem, że dobry jest GoChat http://www.gochat.pl
  Można też korzy­stać z gg poprzez trans­porty Jabbera. Najlep­szy na komórkę to bombus http://bombus.jrudevels.org

 • Anonim
  7 lutego 2007 - 17:42 | Permalink

  szukam komu­ni­ka­tora (Jabber lub GG) na ten konretny model (na moj tele­fon) bo mam Sony Erics­sona T320.

 • Anonim
  12 lutego 2007 - 08:26 | Permalink

  małe spro­sto­wa­nie — to właśnie Orange jako pierw­sze wpro­wa­dziło nali­cza­nie sekundowe

 • 12 lutego 2007 - 08:30 | Permalink

  @misiek
  Nie potra­fię teraz podać źródła, ale Orange (jesz­cze wtedy Idea) podała, że ich apara­tura tech­niczna nie jest przy­sto­so­wana do nali­cza­nia sekun­do­wego. Gdy weszła Heyah (z nali­cza­niem), to w ciągu 2 tyg. nagle okazało się, że apara­tura już jest przy­sto­so­wana. To właśnie wtedy ucie­kło z Idei pierw­sze 500 tys. ludzi…

 • 13 lutego 2007 - 07:28 | Permalink

  Trzeba uważać aby nie klik­nąć w baner na górze programu, za klik­nię­cie się płaci

 • 23 lutego 2007 - 20:17 | Permalink

  Może mi ktoś pomóc? Mam to gg na Sonym Erics­so­nie K510i. Wszystko ładnie działa tylko nie wyświ­tla mi opisów osob na liscie kontak­tow ;/ Mam tylko kontakty wymi­sane a na dole wogole nie ma tego okienka gdzie powi­nien byc opis –_– Czy to wina tele­fonu czy błedu jakiegos??

 • 23 lutego 2007 - 23:23 | Permalink

  @kwisc

  Może sprawdź wersję przy urucha­mia­niu (może być jakaś stara czy coś). Poza tym nic mi nie przy­cho­dzi do głowy :/

 • Anonim
  25 lutego 2007 - 10:15 | Permalink

  Witam czy moze ktos mnie pora­to­wac apli­ka­cja heyagg na maial bo mam eragg i niestety ZONK nie dziala :( dzieki z gory !!sebik144@wp.pl

 • Anonim
  2 marca 2007 - 22:11 | Permalink

  Czy przez gg z tele­fonu bede mogl sie komu­ni­ko­wac z ludzmi co maja gg na kompie ?

 • 2 marca 2007 - 23:57 | Permalink

  @kirov
  Właści­wie po to tą usługę stworzono :)

 • 3 marca 2007 - 16:04 | Permalink

  Kurcze, ja mam SE k700i i sobie to scigne­łam i jak chce sie pola­czyc to jest jakas bleda apli­ka­cja czy coś. Wiesz, może co trzba z tym zrobić?

 • Tomek
  6 marca 2007 - 15:51 | Permalink

  ej mi cos wyska­kuje blad komu­ni­ka­cji co to jest odp mi

 • 6 marca 2007 - 15:56 | Permalink

  @Tomek
  A masz dzia­ła­jący GPRS? Próbo­wa­łeś po jakichś stro­nach chodzić? Jak ci nie działa GPRS to nic z tego nie będzie.

 • kala
  7 marca 2007 - 15:13 | Permalink

  czy na simensy tez wcho­dzi gg

 • kala
  7 marca 2007 - 15:16 | Permalink

  pisze co ze ze odmowa dostepu:(

 • kamsak
  26 marca 2007 - 19:01 | Permalink

  hej. dzie znalezc heyahGG, bo znala­zlem tylko eraGG i nie dziala moje gg 4144941, pozdro:)

 • sivy_korn
  29 marca 2007 - 12:32 | Permalink

  elo !
  wie ktos czy na SE/T630NOKIA/6020 WCHODZI GG ??
  JAK KTOS WIE PROSZECYNK NA eMAIL
  SIVY_KORN1988@O2.PL (z malych liter dla nie kuma­tych :D)
  lub na gg 671238
  POZDRO :) :p

 • Tomik
  3 kwietnia 2007 - 11:49 | Permalink

  Czy ktos wie jak spraw­dzic cudzy opis na heyah gg jeśli tak to prosze o kontakt na maila
  Dzieki z gory!moja poczta tomik04@wp.pl

 • Guzik
  10 kwietnia 2007 - 16:14 | Permalink

  Opis zależy od tele­fonu. Czy na EraGG, czy HeyahGG opisu nie bedzie. Jest na pewno na k310, w810, K/D750 oraw w800, nie wiem jak na innych. Ale i tak wole GoChat’a

 • Lisek
  16 kwietnia 2007 - 19:44 | Permalink

  Mam problem za długo mi sie wgrywa POBIERANIE INFORMACJIWERSJACH APLIKACJI i jak sie loguje wpisuje numer gadu-gadu i hasło i pisze ze nie mogę wejść bo wyska­kuje jakiś błąd sieciowy i mam lipę i nie mogę wejść na gadu-gadu a hasło i numer są prawi­dłowe na kompie dzia­łają a na komórce nie

 • 17 kwietnia 2007 - 14:19 | Permalink

  Do wszyst­kich mają­cych problemy z HeyahGG:
  Sorry ale to nie jest forum tech­niczne… spró­buj­cie poszu­kać infor­ma­cji na oficjal­nym forum na http://www.heyah.pl

 • asior
  23 kwietnia 2007 - 12:21 | Permalink

  cześć właśnie ma zamiar zało­żyć sobie gg na tele­fo­nie a mam model sony eric­son k310i i nie wiem czy mój tele­fon ma tak opcje

 • fazeer
  1 maja 2007 - 20:38 | Permalink

  czy ktoś może wie czy działa to na NOKI 3200? z góry dzięki jak co to dawaj­cie cynka na gg:733758

 • mcmail
  3 maja 2007 - 22:06 | Permalink

  Ha ha prze­czy­taj­cie najpierw całą tę stronkę dokład­nie strona, na której można pobrać heyah gg to http://www.heyah.pl/1644fe7c1a06eb0e7614e8c085abe41d#88dbfb80ce949b81a4d1b686783cb2a2 a eragg to http://www.eraomnix.pl/pl/between-us/gadu-gadu/eragg/eragg_terminals !!! Tak wie nie zada­waj­cie juz tych durnych pytań i sprawdź­cie czy może­cie mieć gg czy nie!!!

 • 3 maja 2007 - 22:31 | Permalink

  @mcmail
  Dzięki ci dobry człowieku :)

  PS.: Z zasady nie wyrzu­cam komen­ta­rzy, których treść stanowi co innego od bluzgów (choć czasem niektóre by się przy­dało wywalić…)

 • 7 maja 2007 - 16:35 | Permalink

  mam nokie 3100 czy mozna właczyc w niej gg ??

 • 7 maja 2007 - 16:39 | Permalink

  jak coś to dajcie znac na gg 7097706

 • patt
  9 maja 2007 - 14:52 | Permalink

  kurde wkurzam sie na to heyahgg ;/ nie moge tego gowna odpa­liiic… mam dobry tele­fonnn mam GPRS mam wapa srapa ;/ ale nie moge tego odpa­lic gowna GRRR!!!! moglby ktos napi­sac jak to sie odpala? :/

 • catia
  22 maja 2007 - 13:52 | Permalink

  Mialam problem z urucho­mie­niem HeyahGG oraz innych apli­ka­cji z koniecz­no­ścią GPRSa mimo akty­wo­wa­nej usługi oraz wgra­nej konfi­gu­ra­cji. Okazało się, że trzeba to zrobić ręcz­nie. Wska­zówki są na necie, jeżeli macie taki problem wystar­czy w googlach wpisać ręczna konfi­gu­ra­cja GPRS oraz marke tele­fonu i na pewno coś znajdziecie.

 • arek bisu
  26 maja 2007 - 09:07 | Permalink

  czesc mam problem.mam hgg zain­sta­lo­wane na sony erics­so­nie k800i i mi wyska­kuje blad:ze nie mozna usta­wic nr wersjii­gadu gadu.:(:(:(:(

 • 3 czerwca 2007 - 08:55 | Permalink

  Hej, wysła­łem sms żeby pobrać EraGG, mój tele­fon jest obsłu­gi­wany (Nokia 6300) wcho­dzę w link przy­słany przez Erę chcę ścia­gać, a tam PODANY ADRES NIE ISTNIEJE i za to nabiło mi 3zł, więc jak robią to to niech robią dobrze, a nie wyślą a nie ma nic, oszu­sty jedne …

 • 3 lipca 2007 - 14:01 | Permalink

  witam. Miałem problem z eragg i heyahgg bo niemo­głem zain­sta­lo­wac go na nokii 6030, więc z edyto­wa­łem te apli­ka­cje i zmiej­szyłe rozmiar pliku z 150KB do około 134KB i teraz działa. pliki insta­la­cyjne znaj­dzie­cie na

  http://www.noyo.zse.kom.pl/wap/java_komunikator_edit.php

  pozdro

 • Gaczek
  13 listopada 2007 - 18:52 | Permalink

  Witam ja nie mogę otwo­rzyć tego pliku heyahgg pobie­ram i nic więc jak byś mógł mi wysłać na e-mail to bym był wdzięczny. Ja mam nokię 6030!
  Oto mój e-mail to tomek58@poczta.onet.eu. Pliska wyślij

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>