Zabieg prostowania przegrody nosowej – fakty i mity

Na moim blogu więk­szość wpisów jest na temat Linuksa czy też tema­tów „około­kom­pu­te­ro­wych”, dzisiaj zdecy­do­wa­łem się jednak napi­sać o czymś zupeł­nie innym. W końcu mottem bloga jest również „o wszyst­kim co się nawinie”.

W Inter­ne­cie znaleźć można kupę bzdur na temat zabiegu prosto­wa­nia prze­grody noso­wej: stra­sze­nie o wiel­kim bólu, wale­niu młotem w nos, łama­niem „na żywca”, bez znie­czu­le­nia, kału­żach krwi, tygo­dniach w szpi­talu itd. Na forach inter­ne­to­wych jest tego aż nadto.

Sam prze­sze­dłem ten zabieg kilka dni temu. Jest to temat trochę osobi­sty, ale myślę, że warto niektó­rych „uświa­do­mić”. Posta­ram się opisać jak to wygląda z możli­wie najwięk­szą ilością szczegółów.

Wpis ten dedy­kuję wszyst­kim tym, którzy muszą iść na zabieg, ale nie idą – bo się boją :)

Rozpo­zna­nie

Prze­groda nosowa skrzy­wia się najczę­ściej w wyniku urazu (bójki, „akro­ba­cje” po pija­nemu itd.) Nie jest to jednak regułą. Niektó­rym skrzy­wia się prze­groda podczas normal­nego wzro­stu (ale to rzadko). Moją przy­czyną pobytu (i reszty osob­ni­ków na oddziale) był oczy­wi­ście uraz sprzed kilku lat.

Po czym poznać, że z prze­grodą jest coś nie tak? Mimo, że mamy wizu­al­nie prosty nos ciągle mamy katar, czer­wone gardło, anginy co jakiś czas, chra­piemy :P Zwykły lekarz pierw­szego kontaktu jest już w stanie ocenić, że z prze­grodą jest coś nie tak. Jeżeli mu się nie chce sprawdzać/coś nas niepo­koi, bierzemy od niego skie­ro­wa­nie do laryn­go­loga żeby sie upewnić.

Laryn­go­log ocenia czy prze­groda jest na tyle skrzy­wiona, że nadaje się do zabiegu, czy lepiej to zosta­wić. Obec­nie nie czeka się z zabie­giem aż ktoś prze­sta­nie rosnąć (do ok. 21 roku życia) – zabieg wyko­nuje się jak najprę­dzej. Od laryn­go­loga dosta­jemy skie­ro­wa­nie na zabieg. Jest on oczy­wi­ście w cało­ści refun­do­wany. Czeka się ok. 1–2 miesięcy.

Przy­go­to­wa­nia

Aby nas wzięto na stół należy speł­nić kilka kryteriów:

 1. Musimy być zaszcze­pieni prze­ciwko żółtaczce typu B (WZW B), a przy­naj­mniej po 2 dawkach (druga dawka po miesiącu od pierw­szej, koszt 1 dawki to ok. 40 zł).
 2. Należy mieć wyle­czone zęby (tu chodzi raczej o jakieś wiel­kie ubytki, stany zapalne).
 3. Nie możemy być chorzy, czyli żadnej grypy itd.
 4. Jeżeli leczymy się na jakąś prze­wle­kłą chorobę, to pole­cam u leka­rza prowa­dzą­cego nasze lecze­nie zała­twić zaświad­cze­nie na co się leczymy i jakie przyj­mu­jemy leki.
 5. Na kilka dni przed plano­wa­nym zabie­giem musimy wyko­nać kilka badań krwi. Są to (nie zawsze laryn­go­lo­dzy każą robić wszystkie):
  • grupa krwi,
  • morfo­lo­gia,
  • czas kaolinowo-kefalinowy (czyli po prostu czas krzep­nię­cia krwi),
  • glukoza,
  • poziom sodu i potasu.

Dzień zabiegu

Takimi zabie­gami zajmują się szpi­tale z oddzia­łami tzw. chirur­gii krót­ko­ter­mi­no­wej. Ja byłem w Miko­ło­wie (opero­wał dr otola­ryn­go­log Wojciech Ścier­ski – ma opinię świet­nego fachowca). Opiszę jak to tam wyglą­dało. Gdzie indziej pewno jest podobnie.

W dzień zabiegu wolno jeść tylko do godz. 8:00 jakieś „lekkie” śnia­da­nie. W szpi­talu stawiamy się o 11:00 rano z wyni­kami badań, skie­ro­wa­niem i kartą chipową.
Pielę­gniarka spisuje nasze dane, prze­pro­wa­dza tzw. wywiad epide­mio­lo­giczny (na co choro­wa­li­śmy, czy mamy tatu­aże, czy i kiedy mieli­śmy jakieś zabiegi opera­cyjne, czy mamy jakieś nałogi).
Zosta­jemy zapro­wa­dzeni do sali, prze­bie­ramy się w swoje piżamy :)
Ok. 12:00 pielę­gniarka zakłada nam wenflon (nie bać się, nie boli, tylko trochę prze­szka­dza).
Ok. 12:30 rozmowa z aneste­zjo­lo­giem. Jeste­śmy pytani o wzrost, wagę, skłon­ność do dener­wo­wa­nia się, przyj­mo­wane leki. Na tej podsta­wie aneste­zjo­log ustala rodzaj i dawkę środ­ków znie­czu­la­ją­cych. Obec­nie nie stosuje się raczej znie­czu­le­nia ogól­nego (duże obcią­że­nie dla orga­ni­zmu), a coś w rodzaju „półsnu” plus do tego znie­czu­le­nie miej­scowe.
Ok. 13:00 rozmowa z laryn­go­lo­giem. Mamy tłuma­czone jak mniej więcej będzie wyglą­dał zabieg.
Dosta­jemy do prze­bra­nia „górę” od piżamy (taka fajna sznu­ro­wana :P ), „dół” ze swojej możemy zosta­wić (czyli mitem jest, że biega się z „gołym tyłkiem”).
Bierzemy w tabletce „głupiego jasia”. Nie można wsta­wać z łóżka, bo nas może nagle „ściąć”. Na różnych ludzi działa różnie. Jeden koleś zasnął, drugi się w sufit tylko patrzył. Ja miałem efekt podobny do wypi­cia ok. 3 piw (czyli ogólne rozluź­nie­nie :) ). Ważne, że pozby­wamy się nerwów.
Należy pamię­tać o tym, że współ­cze­sna medy­cyna nie daje pacjen­towi za dużo cier­pieć. Na każdym kroku dosta­jemy środki prze­ciw­bó­lowe.
Ok. 14:00 prze­wożą nas na salę opera­cyjną. Zabieg prze­biega nie na stole, a na takim fotelu z podpar­ciem na głowę. Przy­le­piają czuj­niki pracy serca, lewą rękę przy­pi­nają nam do ciśnie­nio­mie­rza, prawą przy­wią­zują pasem. Potem dopiero się dowie­dzia­łem, że chodzi o to, żeby czasem krzywdy nie zrobić leka­rzowi :) Dosta­jemy przez wenflon „półu­sy­piacz”. W czasie gdy zaczyna dzia­łać dosta­jemy znie­czu­le­nie miej­scowe w nos (ukłu­cie trochę czuć). Następ­nie wpychają nam opatrunki do nosa, a dalej to nie wiem, bo film się „urywa”. Tracimy kontakt z tym co się dzieje na sali. Czasem mamy wraże­nie, że nam się śni sala opera­cyjna :P Jednym słowem jeste­śmy bardziej naćpani niż ci na dwor­cach (oni przy­naj­mniej wiedzą mniej więcej gdzie są :) ). Zabieg trwa 30–40 min.
Docho­dzimy do siebie już na sali. Nos mamy usztyw­niony opatrun­kami. W ustach posmak krwi :) Po jakimś czasie znie­czu­le­nie prze­staje dzia­łać i dosta­jemy od razu Keto­nal przez wenflon (bardzo silny środek prze­ciw­bó­lowy).
Ok. 23:00 dosta­jemy środek nasenny (zazwy­czaj domię­śniowo :) ). Trudno jest zasnąć, gdyż niewy­god­nie oddy­cha się przez usta.

Dzień po zabiegu

O godz. 6:00 pobudka – pomiar tempe­ra­tury ciała.
7:00 oglę­dziny laryn­go­loga. Pyta się co kogo boli. Jednego kole­sia bolały zęby, mnie trochę ucho, kogoś tam ogól­nie głowa. Nie są to bóle mocne, po prostu mamy całe zatoki w środku poza­py­chane.
Pomię­dzy godz. 8:00 a 9:00 wypisy do domu. Rozpo­zna­nie choroby ma fajną nazwę po łaci­nie: devia­tio septi nasi. Na deser dosta­jemy receptę na maść do nosa i anty­bio­tyk. Dosta­jemy zwolnienie/L4.
Całko­wity czas pobytu w szpi­talu to ok. 22 godziny.

Bezsenna noc w domu. Jeżeli ktoś umiał spać przez dłużej niż 2 godz. to gratuluję :)

2 dni po zabiegu

W godz. popo­łu­dnio­wych zgła­szamy się do laryn­go­loga w celu usunię­cia opatrun­ków. Jest to nie tyle bole­sna, co dosyć nieprzy­jemna sprawa. Sami zdzi­wi­cie się ile można w nosie „upchać” czegoś w rodzaju sznu­ró­wek. Przez chwilę możemy swobod­nie oddy­chać zanim nie zacznie lecieć krew.
Smaru­jemy maściami (a raczej wcią­gamy). Bierzemy anty­bio­tyki – trochę słabo się po nich można czuć.

Następne kilka dni…

Nie wycho­dzimy nigdzie przez kilka dni aż się trochę zale­czy.
Chodzimy do laryn­go­loga 2–3 razy w celu wycią­ga­nia zakrze­pów (niebo­le­sne tylko nieprzy­jemne).
Cieszymy się z korzy­sta­nia z płuc w pełnym zakre­sie :)
Musi­cie mi uwie­rzyć, że WARTO BYŁO!
Kształt nosa raczej nie zmie­nia się (od tego są opera­cje plastyczne, ale za nie już trzeba słono płacić: 2–3 tys. zł), polep­sza się tylko droż­ność nosa.

Trochę was teraz postra­szę. Nie są to moje wymy­sły, a tylko to co mi powie­dział laryn­go­log: Młodzi ludzie z krzy­wymi prze­gro­dami „doła­pują” powie­trze ustami, czyli nic im się nie dzieje. Jednak ludzie starsi o tym zapo­mi­nają, przez co serce zaczyna szyb­ciej bić. W skraj­nych sytu­acjach nastę­puje prze­rost lewej komory serca (mięsień obcią­żony wysił­kiem powięk­sza się). Może to dopro­wa­dzić do zawału serca… lecz tak jak mówię – w skraj­nych sytuacjach.

Mam nadzieję, że wyja­śni­łem na czym to polega, a niezde­cy­do­wa­nych — zdecydowałem :)

Pamię­taj­cie: NIE MA SIĘ CZEGO BAĆ.

P.S.: Komen­ta­rzy jest tyle, że zaczęły żyć własnym życiem i nie jestem w stanie nad nimi zapa­no­wać. Czytaj­cie na własną odpowiedzialność.

Podobne wpisy:

 1. Auto­ma­tyczne monto­wa­nie party­cji NTFS przy star­cie systemu
 2. Ubuntu i znika­jące “Wyłącz kompu­ter” i “Uruchom ponownie”
 3. Śpie­chu goes Hyper Threading
 4. Złamaną rękę mieć…

599 Comments

 • Magda
  25 września 2015 - 21:25 | Permalink

  Witam, jestem 3 dni po zabiegu opera­cji. Nie będę opisy­wać dokład­nie co się działo w szpi­talu bo jak czytam posty wyżej to widać, że wszystko zależy od szpi­tala. Ja byłam tam trochę dłużej gdyż kiep­sko znoszę znie­czu­le­nie a mój brzuch total­nie nie trawi krwi, przez co mocno się odwod­ni­lam zwra­ca­jąc wszystko co w sobie miałam.
  Co do bólu bo więk­szość szuka odpo­wie­dzi na to pyta­nie to opera­cja pod całko­wi­tym znie­czu­le­niem, od razu po dawane były dożyl­nie leki prze­ciw­bó­lowe, które u mnie dzia­łały ponad 24h. Na drugi dzień wycią­gnie tampo­now z nosa, total­nie bez bólu, ale dziwne uczu­cie, mnie zabo­lało odty­ka­nie nosa,ale przez sekundę. Na drugi dzień znów odssy­anie nosa (zosta­łam w szpi­talu jak juz wspo­mnia­łam przez wymioty) potem zatkany nos, ciągle się z niego leje. Wystar­czyła jednak noc, która dla mnie trwała ponad 12h, odra­bia­lam wszyst­kie te nieprze­rwane w szpi­talu i nos zatkany stru­pami, które nawet po kroplach,wodzie morskiej niechce puścić ale podobno tak już jest. Wizyta kontro­lna za 3 dni, ścią­gnię­cie płytek za tydzień i tego chyba obawiam się najbar­dziej.… Aha póki co jest anty­bio­tyk, jako że mam ciało obce w ciele, tabletki na grzyba żeby nic się nie poro­biło i lęk prze­ciw­bó­lowy w saszet­kach bardzo dobry. Jeśli chodzi o nos teraz nie odczu­wam jakie­goś bólu, bardziej mam problem z zębami, dretwieja i bolą przez co jedze­nie to ciężka prze­prawa.
  Pozdra­wiam
  Zoba­czymy za 2 tyg czy warto było :)

 • ola
  11 października 2015 - 00:05 | Permalink

  Czy ktos mial juz usuwane plytki..??pbardxo sie tego boje po tych tortu­rach. A to juz za dwa dni.….

 • 16 października 2015 - 20:31 | Permalink

  magda; jestem ciekawa jak tam u Ciebie? Jak się czujesz? I co najważ­niej­sze jak tam drożność?

 • aneta
  20 października 2015 - 19:21 | Permalink

  Ja miałam zabieg 16.10.2015 czyli 4 dni temu,wspominam strasz­nie ale juz po,jednak nie to jest najwazniejsze.zaintrygowało mnie to ‚ze niektó­rzy pisza o płyt­kach w nosie po zabiegu,ja chyba takich nie mam,Z tego co widzia­łam to z mojego kawalka wcze­sniej usunie­tej przegrody(chrząstki) ‚leka­rza cos tam powy­ci­nał i przy­szył mi ja z powrotem.boje sie ze jak nie mam płytek to prze­groda może mi sie znów skrzy­wic albo np odpaśc ta częśc która zostala ponow­nie przy­szyta jak np mocniej wydmu­cham nos ‚a nie chcia­ła­bym ponow­nego zabiegu.poza tym ja miałam zabieg w piątek a wyszłam w niedziele i w niedzile wyjęli mi juz tampo­nade, niektó­rzy pisali że tampo­nade mieli dłużej.Te wszyst­kie rozbie­zno­sci troche mnie martwia bo nie chcia­ła­bym prze­cho­dzic tego jesz­cze raz.

 • Kamil
  21 października 2015 - 20:15 | Permalink

  Miałem zabieg w pt 16.10. Diagnoza wstępna to oczy­wi­scie skrzy­wiona prze­groda, ale w trak­cie okazało się też, że jest prze­rost małżo­winy. Sam zabieg poza stre­sem zwią­za­nym z pierw­szym w życiu poby­tem w szpi­talu itp prze­biegł dobrze, parę godzin po również dopóki nie puściły prze­ciw­bó­lowe. Noc jak więk­szość pisze nieprze­spana.
  Co najdziw­niej­sze nie spotka­łem się tutaj z komen­ta­rzem chyba, gdzie ktoś opisy­wałby ból gardła po intu­ba­cji w czasie zabiegu.. Chyba, że mi to tak nieumie­jęt­nie robili.. Mi to chyba najbar­dziej nie dawało spać, a nie tampony w nosie. W sobote wycią­ga­nie tampo­nady — faktycz­nie nie boli tylko ma się wraże­nie jak ciągnie to przez cały nos, że mózg za chwile też wyjdzie.. Później krwo­tok z obu dziu­rek jak fontanna.. W jedną musieli wsadzić jakieś tampony samo­roz­pusz­czalne, druga prze­stała po godzi­nie więc do domu.. W domu rzecz jasna anty­bio­tyk, prze­ciw­bó­lowe — które jakoś nic nie usmie­rzały bólu — sól fizjo­lo­giczna, sól morska.. Ja jesz­cze zaapli­ko­wa­łem sobie płuka­nie FixSi­nem co było dośc pomocne, bo wszyst­kie skrzepy ładnie wyle­ciały. Pozo­sta­wał tylko ten niemi­ło­sierny ból gardła..
  Dziś jest środa, gardło dalej boli i w nocy jesz­cze bardziej bo coś w zato­kach chyba albo skądś innad spływa do gardła i siada na tym podraż­nie­niu.
  W piątek ide na wyję­cie płytek, które również czuć w nosie mimo płuka­nia i smaro­wa­nia. W jednej dziurce zrobiła mi się jakaś bula czy coś.
  Pyta­nie do tych co mieli wyjmo­wane płytki.. Czy jest możli­wość , żeby wtedy psik­neli jakimś znie­czu­la­ją­cym po nosie czy na żywca? Pytam też ze względu na to coś co mi się tam zrobiło.
  Powia­dają, że po wyję­ciu płytek będzie już tylko lepiej.. zoba­czymy.
  Pozdrawiam

 • Kamil
  23 października 2015 - 12:30 | Permalink

  Witam ponow­nie. Jestem po wyję­ciu płytek + tego co się tam poro­biło. Nie było tak tragicz­nie mimo, że płytki mi się dość mocno wrosły. Trochę się krwi polało ale już mogę oddy­chać normal­nie :) także faktycz­nie tydzień był ciężki Ale teraz już tylko lepiej.

 • imonfire
  22 listopada 2015 - 18:53 | Permalink

  Ja również jestem kilka dni po zabiegu. 4 dni w szpi­talu. Opera­cja bez narkozy, wszystko widzia­łem więc ciekawe doświad­cze­nie. Sama opera­cja trwała ok 40 min, efekty audio w postaci skro­ba­nia kości w cenie, czasami coś tam zabo­lało ale do wytrzy­ma­nia. Później tampo­nada, która jest najgor­szym etapem bo wysie­dzieć z tym paskudz­twem w nosie prawie 48h. Gdy dzia­łały środki prze­ciw­bó­lowe było ok, gdy pusz­czały to myśla­łem, że wyjdę z siebie. Wycią­ga­nie tampo­nów poszło szybko i spraw­nie i ból momen­tal­nie ustąpił.

 • Emil
  23 listopada 2015 - 23:42 | Permalink

  Witam

  Zabieg miałem 20 listo­pada 2015. Do szpi­tala musia­łem wsta­wić się dzień wcze­śniej.
  Szpi­tal CSK MSW Warszawa, wyko­ny­wał Mariusz Janiszewski.

  Trafi­łem tu przy­pad­kowo i czytam te komen­ta­rze i czytam… i taka refleksja..

  - szpi­tal szpi­ta­lowi nierówny,
  – lekarz leka­rzowi nierówny,
  – nos nosowi nierówny,
  – prze­groda prze­gro­dzie nierówna,

  Jedni piszą, że nie boli. Drudzy, że boli. Jedni, że trochę, drudzy, że bardziej. Czyn­ni­ków decy­du­ją­cych o tym jak to będzie wyglą­dało u nas jest zbyt dużo aby móc coś przewidzieć.

  • Jedyni wycho­dzą bardzo szybko ze szpi­tala (2 dni). Inni leżą dużo dłużej. (Ja wsta­wia­łem się w czwar­tek, w piątek zabieg, a w niedzielę wypis)
  • Jedni mają znie­czu­le­nie miej­scowe. Inni ogólne . (ja miałem ogólne)
  • U jednych zabieg trwa krócej, u innych dłużej. (wszystko zależy od prze­grody i małżo­win a długość zabiegu, jego skom­pli­ko­wa­nie itd. myślę, że ma wpływ na później­sze skutki bólowe i nie tylko) — nie wiem ile trwał mój zabieg, ale lekarz mówił, że trochę musiał mnie poła­mać, że trochę mnie pogru­cho­tał i po manew­ro­wał.
  • Jedni mają wypy­chany nos seto­nami (cienki bandaż długo­ści 1 metra, którego sukce­sywne wycią­ga­nie raczej nie jest przy­jemne). Inni mają tampo­nady (są śliskie, walco­wate, wyciąga się je za odcho­dzący od nich sznu­re­czek, trwa to sekundę na jedną dziurkę i jest prak­tycz­nie bezbo­le­sne) — ja miałem tampo­nady.
  • Jedni nie mają blaszek tylko same szwy. Inni mają płytki stabi­li­zu­jące plus szwy. (ja tych płytek mam obec­nie 4 ! plus szwy)
  • Dzień wyję­cia opatrunku się różni. Dzień wypi­sa­nia się różni. Także różnie to wygląda. Ja miałem zabieg w piątek rano. W sobotę rano wyjęli mi tampo­nady. A w niedzielę mnie wypi­sali jednak zało­żyli ponow­nie opatru­nek bo po odsy­sa­niu zaczą­łem krwa­wić. Dlatego włożyli „gąbkę”, która się w ciągu doby rozpusz­cza (zmniej­sza się do niewiel­kiej wiel­ko­ści i wypada), do tego podkle­ili mi nos. Z tym opatrun­kiem zosta­łem wypisany.

  Podsu­mo­wu­jąc…
  To ile będzie trwał zabieg i jakie będzie miał on konse­kwen­cje zależy od tego jak dużo trzeba w nosie zrobić (u każdego sytu­acja wygląda nieco inaczej) oraz jakim fachow­cem jest lekarz (czasami bywają zabiegi nieudane).
  To jaki będziemy mieli zało­żony opatru­nek zależy od oddziału i metod tam stoso­wa­nych.
  Ponadto widzę, że cały prze­bieg tego „procesu” (zabieg, znie­czu­le­nie, opatrunki, wypisy) różnie wygląda w różnych szpi­ta­lach.
  No i ten ból… z pewno­ścią każdy z nas ma inną tole­ran­cję na dany ból. U każdego również inaczej będzie wyglą­dała inge­ren­cja w nos co uważam, że również prze­kłada się na później­sze męki. (Niektó­rzy mają zakła­dane tylko szwy, a ja na przy­kład mam oprócz tego 4 płytki — a to chyba robi różnicę).

  U mnie po zabiegu..
  Napie­przała głowa, napie­przał nos, schły usta, gorącz­ko­wa­łem (normalna sprawa przez obce ciała w orga­ni­zmie).. i w sumie jestem 3/4 dzień po zabiegu i wciąż się męczę. Lecę na tablet­kach prze­ciw­bó­lo­wych bo bez tego nie da się normal­nie funk­cjo­no­wać. Nie wydaje mi się abym był jakiś mocno wraż­liwy na ból. Jednak skoro lekarz trochę „pogru­cho­tał” mój nos… co w efek­cie wygląda tak jakby ktoś mnie nieźle pobił to nie dziwię się, że to odczu­wam.. Trzeba się jednak przez te kilka dni prze­mę­czyć. Zapa­mię­tajmy, że jest to kilka/kilkanaście dni DLA KILKUDZIESIĘCIU LAT NIEPORÓWNYWALNEJ SWOBODYFUNKCJONOWANIU. Mimo, że jestem jesz­cze bez efek­tów, a za 6 dni będę miał ścią­gane płytki jestem dobrej myśli i wierzę, że będzie bardzo pozy­tyw­nie. Lekarz utwier­dził, że wszystko poszło dobrze, a skrzy­wie­nie miałem bardzo wyraźne. Zresztą w momen­tach jak np. po odsy­sa­niu kiedy przez chwilę mogłem normal­nie oddy­chać obiema dziur­kami czułem nieba­ga­telną różnicę. Teraz trzeba czekać aż się wszystko wygoi i tyle.

  Ci którzy się zasta­na­wiają… nawet jeśli będzie nieprzy­jem­nie, nawet jeśli będzie bolało.. itd. to warto — jeśli nikt nam tego nie spar­toli. A warto… bo ja mam obec­nie 22 lata. I to jest para­doks życia, że nawet nie wiedzia­łem jak to jest normal­nie oddy­chać przez 22 lata… a przede mną mam nadzieję, że jesz­cze kilka­dzie­siąt szczę­śli­wych także z pewno­ścią warto.
  Poza tym… skrzy­wiona prze­groda to są codzienne dole­gli­wo­ści… z zato­kami, kata­rem, aler­giami, chra­pa­niem, spły­wa­jącą wydzie­liną po gardle, oddy­cha­niem, złym dotle­nie­niem orga­ni­zmu… itd. To z tym warto się męczyć x lat, a nie warto prze­mę­czyć się kilka/kilkanaście dni odby­wa­jąc zabieg i mieć już święty spokój? Odpo­wiedz­cie sobie sami..
  Ja w inter­ne­cie przed zabie­giem nie czyta­łem NIC. Jedy­nie kolega mi opowie­dział jak to wygląda bo miał taki zabieg. Lekarz podczas rozmowy również pytał czy chce coś wiedzieć.. ale nie czułem potrzeby by się w to zbyt­nio zgłę­biać. Krótka piłka. Do zabiegu nic się właści­wie nie dzieje, jest to tylko przy­go­to­wa­nie. A po zabiegu z czym się spotka­cie to z tym się spotka­cie w zależ­no­ści od swojej wady, leka­rza, szpi­tala itd.
  Osobi­ście prak­tycz­nie w ogóle się nie stre­so­wa­łem. Sam się na to zdecy­do­wa­łem. Wiedzia­łem, że robię to dla siebie.

  Wyszedł elabo­rat ale… może ktoś prze­czyta, może ktoś coś z tego wyniesie :)

  Dzię­kuję i pozdrawiam :)

 • 30 listopada 2015 - 20:11 | Permalink

  emil pisz jak się czujesz czy już ok

 • goś
  30 listopada 2015 - 22:48 | Permalink

  Życzę wszyst­kim powrotu do zdro­wia i żeby się powtór­nie prze­groda nie skrzy­nia. Ja miałam zabieg ponad 15 lat temu i niestety prze­groda znów jest do operacji,prawdopodobnie dlatego że nie miałam tych płytek,stelaży czy usztyw­nia­czy. Teraz boję się kolej­nego zabiegu a męczę się okropnie:(

 • Marcin
  1 grudnia 2015 - 10:34 | Permalink

  Dorzucę moją krótką historię:

  O tym, że mam krzywą prze­grodę dowie­dzia­łem się wiosną (wiek 31l.) dość przy­pad­kowo (do laryn­go­loga trafi­łem w „innym tema­cie”). Termin zabiegu ze znie­czu­le­niem miej­sco­wym — 25 listo­pada (środa), jak się jednak okazało, odbył się dzień później, gdyż za późno przy­szły wyniki bada­nia krwi, które po przy­ję­ciu mi trza­snęli.
  Sam zabieg — dość abstrak­cyjne prze­ży­cie. Robią dużo różnych rzeczy w tym nosie, a komplet­nie nic się nie czuje. Więk­szość czasu przy­po­mi­nało to bardziej wizytę u denty­sty — jeździli mi tam wewnątrz jakimś urzą­dze­niem szlifierko-podobnym (albo tylko mi się tak wyda­wało). Dwukrot­nie postu­kali trochę dłut­kiem, trochę szczyp­czy­kami powy­ry­wali kawał­ków chrząstki. Krwi sporo, ale osta­tecz­nie nawet tych płytek mi nie wsta­wili, jedy­nie szwy (samo­roz­pusz­czalne zresztą). Chwilę przed włoże­niem opatrun­ków kilka odde­chów „nowym nosem” i od razu myśl — wow, warto!
  30 godzin po wypcha­niu nosa dość uciąż­liwe. Trochę sucho w gardle, w nocy wielo­krotne wybu­dza­nie się, prze­cie­ka­jące lekko opatrunki, no nieprzy­jem­nie raczej. Nato­miast bólu jako takiego właści­wie nie doświad­czy­łem.
  Po połu­dniu dnia następ­nego wyję­cie „sznur­ków” z nosa, a kolej­nego dnia — wypis do domu (łączny czas w szpi­talu 72 godziny). Teraz 2 tygo­dnie zwol­nie­nia, a czuję się, jakbym jutro równie dobrze mógł iść do pracy. Z zewnątrz komplet­nie nie widać, że coś było robione, w środku lekki obrzęk i trochę zapchany nos, a i tak oddy­cha się lepiej, niż wcze­śniej przy „czystym”. Dla takiego komfortu mógł­bym mieć robiony zabieg choćby i co miesiąc.

  Gene­ral­nie pole­cam. Dobrze też nie brać do głowy i się niepo­trzeb­nie nega­tyw­nie nie nakrę­cać. Jak już ktoś wcze­śniej napi­sał — zabieg zabie­gowi i prze­groda prze­gro­dzie nierówna. Może być gorzej, może być lepiej, ale dla poten­cjal­nego efektu tak czy inaczej imo warto się tego podjąć.

 • Rik
  19 grudnia 2015 - 10:35 | Permalink

  Ja miałem robiona prze­grodę nosową w ponie­dzia­łek a w środę wypis do domu,jestem w tej chwili 5 dni po opera­cji i mam zapchany nos jak cholera,spać się nie da,mam zamiar wziąć krople do nosa żeby go trochę odetkać ale nie wiem czy mogę

 • Iwona
  20 grudnia 2015 - 19:06 | Permalink

  Mam 40 lat. 16 grud­nia miałam 3 godzinna opera­cje rozle­głą nosa…full service jak to mówię. Obustronne otwar­cie wielu zatok nosa i kobla­cja malzo­win noso­wych dolnych i korekta prze­grody i usuwa­nie poli­pow. Zniczu­le­nie ogolne. Po 4 godz ok.20 wymioty..pozbycie sie krwi z zoladka. Bol glowy. Usunie­cie tampo­nów na dzień następny rano.…full krwi z nosa i gardła. Po połu­dniu do domu. Ból głowy.i nosa .i gornej szczęki i podnie­bie­nia .wycieki krwi z nosa i gardła. ..Dziś niedziela. .ból głowy, przed­nich zebow i podnie­bie­nia. ..ból nosa…jezu i te płytki.. dojrza­łam je. 22go usunię­cie ich mnie czeka…a tu też strupy nie chcące się oderwać choć nawil­zane. Juz sie boje. Jak się schy­lam trochę krwi z nosa poleci. Zapa­chów i smaku nie czuje.…tylko słony, słodki, ostry…a tu święta za pasem. Trafi­łam na dobrego leka­rza który wiedział co jest grane. 30 lat w męczar­niach. ..bo wszy­scy mówili że to aler­gia. Mam nadzieję że warto tak cierpieć. …

 • mario
  21 grudnia 2015 - 11:28 | Permalink

  Ja miałem opera­cję prze­grody 16 grud­nia. Dwa dni po tym wyję­cie tampo­nów. Teraz wracam do zdro­wia w domu. Najgor­sze z tego wszyst­kiego są dwa dni a szcze­gól­nie noce z wypcha­nym nosem. Na oddziale mówili że ludzie mdleją przy wyjmo­wa­niu tampo­nów z nosa. Trochę byłem wystra­szony ale okazało się że nie jest to aż tak straszne. Gorsze było odsą­cze­nie krwi po wyję­ciu. Pierw­sze uczu­cie było fajne. Oddy­cha­łem głęboko i czułem ogromną różnicę w droż­no­ści nosa, ale niestety leci jesz­cze krew która zasy­cha tworząc paskudne strupy do tego skrzepy które na początku prawie zupeł­nie blokują prze­pływ powie­trza. Lekarz pole­cił mi oprócz maści i kropli bardzo fajny zestaw do płuka­nia nosa. Wszystko wyla­tuje i tworzy się na nowo lecz z każdym dniem jest coraz lepiej. Jest również lekki, ciągły ból głowy w okoli­cach zatok i skroni a do tego zupeł­nie stra­ci­łem węch. Mam nadzieję ze wróci. Jestem strasz­nie wraż­liwy. Mdleję przy pobie­ra­niu krwi i jeżeli ja to prze­ży­łem to niezde­cy­do­wa­nym niech to doda odwagi. Trzeba tylko znaleźć dobrego specja­li­stę i im wcze­śniej tym lepiej. Ja się decy­do­wa­łem 2 lata.

 • Iwona
  23 grudnia 2015 - 10:47 | Permalink

  Hej jestem chwile po wyję­ciu płytek. Czeka­jąc na wejście dosta­łam gorączki ze stra­chu bo się bardzo bałam , że będzie to wyrwane czy jak że znowu krew…A tu szok.…nieprzyjemne tylko było wycią­ga­nie szwów i skrze­pów i wysy­sa­nie resztek…samego wyję­cia płytek nic a nic sie nie czuje. Pierw­szy wdech…jak młody Bóg. ..wszystko się dobrze goi. Za tydzień znowu kontrola. Warto było.

 • Magda
  3 stycznia 2016 - 15:51 | Permalink

  Witam ponow­nie, nie pisa­łam nic wczen­siej bo chcia­łam odcze­kać dłuż­szy czas, gdyż kiep­sko się u mnie goił nos.
  Płytki wycią­gnęli mi wcze­śniej, a o dlatego że się skrzy­wiła jedna, także miałam je w nosie 7 dni dokład­nie. Wycią­ga­nie było zupeł­nie bezbo­le­sne, choć lekarz musiał „przy­pi­ło­wać” jedną gdyż sama nie chciała odkleić się od prze­grody… :) później było już lepiej, jednak nos powoli się goił. Ciągle robiły mi się strupy, aż się okazało że szwy się jesz­cze nie rozpu­ściły do końca i dopiero lekarz usunął mi je wraz z ze stru­pami. Jeśli chodzi o oddy­cha­nie to rewe­la­cja. Dla mnie proble­mem było chodze­nie pod wiatr, a teraz bajka :) Popra­wił mi się węch zdecy­do­wa­nie. Ma to swoje plusy i minusy :)
  Odno­śnie komen­ta­rzy powy­żej to bardzo często boli gardło po prze­bu­dze­niu z narkozy, oni nie cackają się z wycią­ga­nie rurki intu­ba­cyj­nej. Po wycię­ciu migdał­ków miałam uśmiech jak Joker tak mocno rozsze­rzyli mi usta i pół języka spuch­nie­tego.
  Teraz mamy styczeń minęły ponad 3 miesiące od opera­cji. Oddy­cha­nie jest na plus, ale często zatyka mi się nos, codzien­nie rano po prze­bu­dze­niu musze wydmu­chac nos choć wcze­śniej tak nie miałam. Znacz­nie częściej kicham i znacz­nie częściej boli mnie głowa…i to mnie niepo­koi. Praw­do­po­dob­nie udam się w ciągu miesiąca na wizytę do leka­rza który mnie opero­wał. Gdyż wczen­siej nie miałam problemu z ciaglymi infek­cjami tak jak więk­szość. Wypro­sto­wa­łam nos gdyż nie mogła normal­nie oddy­chać i jazda na rowe­rze to dla mnie był mega wysiłek.

 • Magda
  3 stycznia 2016 - 15:56 | Permalink

  Poza tym trzeba uważać na siebie po opera­cji, czujemy się świet­nie już na drugi dzień, a tu nic nam nie wolno… Jeść ciepłego, goto­wać, sprza­tac, schy­lac się, podno­sić, pić gorą­cego, żadnego wysiłku najmniej­szego, suszyć włosów suszarka…i to wszystko prawda. Po tyg od wyjścia ze szpi­tala, odku­rzy­lam miesz­ka­nie i zaraz dosta­łam gorączki, dzień później podsu­szy­lam lekko mokre włosy suszarka i myślam później, że sobie łeb urwę…tak bolał. Także 2 tyg leże­nia do góry brzuchem :)

 • Łukasz
  9 stycznia 2016 - 14:17 | Permalink

  Miałem robioną korektę prze­grody noso­wej w jednym z krakow­skich szpi­tali w ramach NFZ na którą czeka­łem 1,5 roku. Stan­dardu szpi­tal­nego nie będę komen­to­wał bo to oddzielny temat, zresztą każdy idzie tam zrobić co ma zrobić i wrócić szybko do domu. Na szczę­ście warunki na sali szpi­tal­nej zrekom­pen­so­wało podej­ście leka­rzy które mogę okre­ślić jako profe­sjo­nalne i życz­liwe dla pacjenta. Teraz kilka słów na temat samego zabiegu:

  1 dzień. Przy­ję­cie na oddział, gdzie z samego rana jest robiony komplet badań krwi, moczu. Następ­nie Pani pielę­gniarka prowa­dzi nas na sale poka­zuje łóżko na którym spędzamy resztę dnia w ocze­ki­wa­niu na opera­cję następ­nego dnia.
  2 dzień. O wyzna­czo­nej godzi­nie zosta­jemy proszeni na blok opera­cyjny gdzie kładziemy się na łóżku i dosta­jemy pod język dwie tabletki na uspo­ko­je­nie po których stres i strach odpły­wają. Następ­nie zastrzyk z narko­ty­kiem w pośla­dek po którym za kwadrans urywa nam się film. Ja miałem ciekawe prze­ży­cie ponie­waż mój zabieg trwał ponad godzinę i obudzi­łem się na stole opera­cyj­nym i słysza­łem rozmowy chirur­gów oraz dźwięk łama­nej chrząstki w nosie którego nigdy nie zapo­mnę, wraże­nie bezcenne. Nic nie było widać bo na twarz narzu­cona jest narzuta z okien­kiem na nos. Na szczę­ście nic nie boli bo do nosa zostało podane znie­czu­le­nie miej­scowe. Następ­nie wiozą nas na łóżku na salę gdzie wracamy do rzeczy­wi­sto­ści.
  Do następ­nego dnia odpo­czy­wamy w łóżku z tampo­nami w nosie.
  3 dzień. Z rana zosta­jemy popro­szeni do gabi­netu zabie­go­wego gdzie usuwają nam opatrunki — nie boli jakoś bardzo gdyż są śliskie na zewnątrz i łatwo wyska­kują z nosa. Zazwy­czaj niedługo po usunię­ciu opatrunku zosta­jemy wypi­sani do domu.
  Jestem obec­nie trzeci dzień po zabiegu i ciężko coś powie­dzieć jak będzie w dłuż­szej perspek­ty­wie ale na ten moment przy­naj­mniej droż­ność jest ok.

  Dla osób waha­ją­cych się czy pójść na opera­cję korekty prze­grody noso­wej odpo­wiem jednym zdaniem:

  Cóż znaczy tydzień czy dwa cier­pie­nia wobec reszty życia z komfor­to­wym oddechem..

 • aga
  13 stycznia 2016 - 20:54 | Permalink

  witam mogli­by­scie pole­cic dobrego leka­rza do zope­ro­wa­nia prze­grody noso­wej bo czeka mnie zabieg

 • Magda
  27 stycznia 2016 - 16:34 | Permalink

  Łukasz ja też byłam w jednym z krakow­skich szpi­tali, ale z tego co widzę to innym , bo inaczej to wyglą­dało. Najbar­dziej prze­raża mnie ten zastrzyk w pośladki…Miałam już 3 różne opera­cje, w różnych szpi­ta­lach i zawsze przy­kła­dali mi maskę do ust i odpływałam…

  Aga a skąd jesteś?

  Ja mogę pole­cić kogoś w Krakowie.

 • Magda
  27 stycznia 2016 - 16:36 | Permalink

  Poza tym oddy­cha mi się dobrze, czuje zapa­chy i jest ok…martwi mnie jedy­nie to ‚że codzien­nie rano mam zatkany nos, często kicham, a nawet bardzo często i o wiele częściej boli mnie głowa…:/

 • 2 lutego 2016 - 14:21 | Permalink

  Mmm

 • 2 lutego 2016 - 14:43 | Permalink

  Witam, błagam może­cie pole­cić mi jakie­goś dobrego specja­li­stę w KRAKOWSKIM szpi­talu, który dobrze i fachowo zajmie się prosto­wa­niem prze­grody i .. nie w znie­czu­le­niu miej­sco­wym. Proszę Was o jakieś opinie!! Pozdrawiam.

 • Rafał
  19 lutego 2016 - 23:31 | Permalink

  Witam,
  a ja miałem zabieg w Warsza­wie na Woło­skiej w dn. 13.01.16. Na drugi dzień poza biegu wyję­cie tampo­nów, na trzeci wypis do domu. Gene­ral­nie nie odczu­łem więk­szego bólu. Wcze­śniej byłem prze­ra­żony, a po podłą­cze­niu pod narkozę odpły­ną­łem w 3 sekundy i było mi wszystko jedno :) po wybu­dze­niu przez 4 g leża­łem na oddziale poza­bie­go­wym podła­czony do urzą­dzeń, maski tleno­wej i pod obser­wa­cją pielę­gnia­rek. Miło i przy­jem­nie. Cały dzień poza­biegu (a miałem go o ósmej rano) prze­ży­łem na głodzie… nie mogłem nic jeść, aż do 17… a i później nie zbyt wiele. Ten dzień po zabiegu był taki sobie, dużo spałem, chra­pa­łem z powodu tampo­nów… na drugi dzień po wyję­ciu tampo­nów poczu­łem prze­ciąg w nosie!… Teraz po miesiącu od zabiegu czuję się świet­nie, coraz lepiej.. zaczą­łem chodzić na siłow­nie… gdzie przy pierw­szym razie o mało się nie prze­wró­ci­łem: nie wiedzia­łem, czy mam oddy­chać nosem, czy ustami (wcze­śniej zawsze oddy­cha­łem ustami), więc musia­łem sobie skoor­dy­no­wać oddy­cha­nie ;) teraz po 4 razach na siłowni jest coraz lepiej! Martwi mnie tylko kicha­nie, które wystę­puje nadal często, ale katar zdecy­do­wa­nie się zmniej­szył, prawie do zera. Liczę, że jest to kwestia wysu­szo­nego powie­trza, bo chodząc po dworzu w wilgot­nym środo­wi­sku jest zdecy­do­wa­nie lepiej… sauna parowa też wiele pomaga! Gene­ral­nie czuję się świet­nie! Zachę­cam wszyst­kich! Pełna narkoza pełen odlot! Bardzo mi się podo­bało stan usypia­nia: byłem świa­domy, że zasy­piam i rozjez­dzał mi się obraz przed oczami :) dla tego stanu dałbym się uśpić raz jesz­cze ;) nie ma się czego bać! nie boli tak jak niektó­rzy stra­szą! głowa do góry!!!!

 • Filip
  22 lutego 2016 - 10:12 | Permalink

  jak to jest z tym zaświad­cze­niem o aktu­al­no­ści szcze­pień prze­ciwko wiru­so­wemu zapa­le­niu watroby? kiedys mialem to szcze­pe­nie to jest aktu­alne, wie ktos?

 • Magda
  23 lutego 2016 - 07:36 | Permalink

  Ja miałam szcze­pie­nie za dziecka,3 dawki i to wystar­cza na całe życie. Jeśli miałeś bodajże 2 to musisz zaszcze­pić się jesz­cze ostatni raz.

 • Michal W
  24 lutego 2016 - 21:24 | Permalink

  Witam
  Właśnie jestem po zabiegu prosto­wa­nia prze­grody nosa. Ja miałem wyko­ny­wany zabieg w Krako­wie w szpi­talu Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego.
  W więk­szo­ści wszystko co jest opisane na blogu się zgadza. Napi­sze o różnicach.

  PUNKT 1
  „Ok. 14:00 prze­wożą nas na salę opera­cyjną. Zabieg prze­biega nie na stole, a na takim fotelu z podpar­ciem na głowę. Przy­le­piają czuj­niki pracy serca, lewą rękę przy­pi­nają nam do ciśnie­nio­mie­rza, prawą przy­wią­zują pasem. Potem dopiero się dowie­dzia­łem, że chodzi o to, żeby czasem krzywdy nie zrobić leka­rzowi :) Dosta­jemy przez wenflon „półu­sy­piacz”. W czasie gdy zaczyna dzia­łać dosta­jemy znie­czu­le­nie miej­scowe w nos (ukłu­cie trochę czuć). Następ­nie wpychają nam opatrunki do nosa, a dalej to nie wiem, bo film się „urywa”. Tracimy kontakt z tym co się dzieje na sali.„
  Ja poje­cha­łem na sale tam cały czas leża­łem na łóżku. Na żadne krze­sło nikt mnie sadzał ani nie wiązano mi rąk. Poprzy­pi­nali te czuj­niki do pomia­rów pracy serca itd. Następ­nie zało­żyli mi maseczkę na twarz i kazali głęboko oddy­chać. W tym momen­cie usną­łem i obudzi­łem się już po zabiegu na sali wybudzeni-owej. Jeśli chodzi oto czy boli? Bo to nas wszyst­kich inte­re­suje. NIE BOLI NIC. Budzisz się i chce ci się strasz­nie pić. Ale nie możesz, ani jeść, ani pić 12h. Możesz tylko zwil­żać usta. Na nosie masz opatru­nek, zało­żony w sposób szczelny taki że nie jesteś w stanie wcią­gać powie­trza nosem (czego zresztą nie można robić). Jedyny ból jaki się poja­wia po jakimś czasie to lekki ból głowy, przy­po­mi­na­jący ból jaki wystę­puje podczas prze­zię­bie­nia gdy męczy nas okropny katar. Jest to najpraw­do­po­dob­niej spowo­do­wane oczy­wi­ście prócz tym ze była opera­cja (łama­nie prze­grody) to oczy­wi­ście również tym ze masz szczel­nie zało­żony opatru­nek i z każda godziną czujesz jak różnego rodzaju wydzie­liny zbie­rają ci się w nosie i najpraw­do­po­dob­niej zajmują po części zatoki, powo­du­jąc jak przy­pusz­czam jakiś tam ich stan zapalny (tak to sobie wytłu­ma­czy­łem sam :D). Później na sali spędzi­łem 48h, po upły­wie tego czasu idziemy na zdję­cie opatrunku (TO TEŻ NIE BOLI, NAPRAWDĘ, ja jestem MEGA pani­karz ale nic nie bolało). Jak go zdjęli jest mega ULGA w nosie wszystko ci z nosa spły­nie i możesz oddy­chać :DDDD.
  Następ­nie dosta­łem „elkę” na dwa tygo­dnie i po upły­wie tego czasu zgło­si­łem się na wycią­gnię­cie wkła­dek z nosa i ewen­tu­al­nych szwów.
  Tego bałem się najbar­dziej. Ale wycią­ga­nie wkła­dek NIC NIE BOLI. To jest takie uczu­cie jakby one były tam leciutko przy­ssane do prze­grody. Naprawdę nic nie czuć. Jedyne co czułem to wycią­ga­nie szwów i można to porów­nać do wyry­wa­nia sobie włoska z nosa.

  TYLE

  Jestem dwa tygo­dnie po opera­cji i już czuje poprawę mogę wcią­gać powie­trze dwoma dziur­kami nosa

  A jeśliby lekarz zapo­mniał wam prze­ka­zać to przez te dwa tygo­dnie co czeka­cie na wycią­gnię­cie wkła­dek to kupcie sobie tą wodę morską i bardzo inten­syw­nie wtry­skuj­cie ją w nos. Pomaga w jego prze­czysz­cze­niu, gdyż przez te dwa tygo­dnie możemy smar­kać tylko dwoma dziur­kami na raz (bez zaty­ka­nia której­kol­wiek z nich) i bardzo lekko.

 • Kasia
  27 lutego 2016 - 10:08 | Permalink

  Mam 22 lata mialam ciągle problem z oddy­cha­niem przez nos, ciągle było mówione, że to aler­gia. Z czasem dosta­lam skie­ro­wa­nie do laryn­go­loga z podej­rze­niem poli­pów. Jednak okazało się, że mam skrzy­wie­nie prze­grodę nosową oraz powięk­szone małżo­winy nosową.
  23 lutego miałam skie­ro­wa­nie do szpi­tala, w ten dzień obej­rzał mój nos raz jesz­cze lekarz, wytłu­ma­czył mi jak będzie prze­pro­wa­dzony zabieg, jakie mogą wystą­pić ewen­tu­alne skutki, ile będzie trwał zabieg, później miałam wywiad z anaste­zjo­lo­giem, następ­nie pobrano mi krew no i jakoś ten dzień w szpi­talu zleciał. 24 lutego już od samego rana byłam na czczo, planowo zabieg miał być między 10, a 11. Więc po 7 miałam jesz­cze robione EKG, parę minut po 8 poszłam się wyką­pać i ubra­łam w piękna niebie­ską sukienkę, która przy­nio­sła mi pielę­gniarka oraz zieloną czapeczkę na głowę. Za chwilę przy­szła piele­gniarka dosta­łam tabletkę na rozluź­nie­nie tzw. głupi jaś i podłą­czyła mnie do kroplówki. Juz nie mogłam wsta­wać z łóżka, żebym nie padła bo nie wiedzia­łam jak na mnie działa taka tabletka i czeka­łam na zabieg. Około godziny 11 przy­szły pielę­gniarki prze­szłam na inne łóżko i mnie zawio­zły na blok tam po raz drugi zmie­nia­łam łóżko, anasty­zjo­log znowu mnie wypy­ty­wala czy jestem na coś uczu­lona itd. Wjecha­łam na salę powie­dzieli mi poko­lei co robią podali maskę oraz znie­czu­le­nie ostrze­gali ze lekko może szczy­pać dosłow­nie chwile poszczy­pało i odle­cia­łam. Zabieg trwał 1h10min. Obudzi­łam się po 16 nie czułam żadnego bólu, ponie­waż ciągle miałam poda­wane kroplowki. Tylko wieczo­rem zbyt szybko wsta­łam do łazienki i dwa razy zwymio­to­wa­łam, ale od razu mi ulzylo. Następ­nego dnia popo­łu­dniu miałam wycią­ganą tampo­nade. Bałam się bólu, ale szybko i spraw­nie poszło. Wczo­raj 26 ponow­nie obej­rzał mój nos lekarz powie­dział ze nawet nie mam dużej opuchli­zny i ładnie się goi. Dosta­łam do domu sól fizjo­lo­giczną do płuka­nia nosa i taki jakby balsam do nawil­ża­nia wewnątrz nosa. Oczy­wi­ście receptę na anty­bio­tyk i keto­nal oraz mam się poja­wić za tydzień na zdję­cie płytek, czego również się trochę obawiam.

 • 29 lutego 2016 - 15:29 | Permalink
 • Michał
  4 marca 2016 - 10:22 | Permalink

  Witam!
  Posta­no­wi­łem opisać swój przy­pa­dek. Ja oprócz korekty prze­grody noso­wej (wyjmo­wa­nej i prosto­wa­nej na zewnątrz i potem wszy­wa­nej z powro­tem, to nie żart!, miałem wypa­lane małżo­winy nosowe, czysz­czone zatoki (fess), usuwane polipy i uwaga zdecy­do­wa­łem się na pełen pakiet korekty, czyli plastykę podnie­bie­nia (około 30 nakłuć podnie­bie­nia i podcięty języ­czek). Lekarka pytała się kilka razy (byłem prywat­nie, więc miałem wybór:) czy dam radę, bo takiego pakietu nikt nie robił na raz. Ja na to: tak dam radę. Poza tym drugi raz do szpi­tala się położę za 20 lat, więc jak robimy to calość:). I to był błąd. Dzisiaj mija 7 dni od opera­cji (trwała 5,5 h więc to już świad­czy o skali rozwle­kło­ści zabiegu) i pierw­szy dzień czuję się na tyle, żeby coś napi­sać. Powiem tak. 2–3 pierw­sze dni to pikuś. Bólu nie było zbyt­nio (9 różnych leków w tym 4 na ból), tylko uczu­cie paniki przed nocą było że się uduszę. Noc zatkany, prze­świt gardła pomniej­szony o 50 %. U mnie jazdy zaczęły się w 3–4 dobie, kiedy zaczęło boleć gardło! I to jak boleć. W nocy usypia­łem na 10–15 min budzę się a tam żywy ogień. Ktoś tu na forum pisał, że gardło jest suche od ciągłego oddy­cha­nia przez nos, ale da się wytrzy­mać. Wszystko się da, ale wyobraź­cie sobie że wasze podnie­bie­nie jest jedną wielką raną i wysu­szone powie­trze działa na nie jak ogień lub sól na ranę:). Piszę chaotycz­nie , w skró­cie, ale słaby jestem jesz­cze, więc wybacz­cie:) I te noce trwają do dzisiaj tak. Lekki prze­ciw­bó­lowe pozwa­lają mi zasnąć na około godzinę, a potem budzi­cie się z tym ogniem w gardle. Dzisiaj postęp był bo prze­spa­łem 3,5 h (oczy­wi­ście przez całą dobę)! Dla porów­na­nia wczo­raj tylko 65 min. Posiłki to katorga. 2 i 3 dnia jadłem już nawet kasze różne, kawałki angielki, a teraz języ­czek i podnie­bie­nie reagują nawet na papki. Trzy­mam dietę góra 500 kcal:) Każde trące­nie języczka przez pokarm, picie to katorga (przy­po­mnę że biorę 4 rózne lekki prze­ciw­bo­lowe, jakby było bez nich, strach pomy­slec! Reasu­mu­jąc: na chwilę obecną uważam, że takie połą­cze­nie zabie­gów było nie tyle szczy­tem odwagi, co głupoty, ale za miesiąc powiem na odwrót, że to było bardzo mądre i nawet odważne:). Minusy: krań­cowe niewy­spa­nie (w ciągu 7 dób, nie więcej niż 15 h snu i to szar­pa­nego mocno), niechęć do jedze­nia (schu­dłem już 4,5 kg, więc pole­cam odchu­dza­ją­cym się:), masa leków, więc wątroba i nerki dostały za swoje, w 3–5 dobie zwidy i omamy (samo niewy­spa­nie by wystar­czyło, a dwa z tych leków też miały prawo tak dzia­łać — napi­sane w ulotce), co do bólu to boli tylko podnie­bie­nie, ale za to jak!. Prze­strze­gam więc osoby chcące iść na całość, jak ja. Zasta­nów­cie się. Tydzień wyjęty z życio­rysu. Liczy­cie każdą sekundę po opera­cji, łudząc się że to już prze­łom bólu. Nic z tych rzeczy:). Nie macie siły na nic. No w sumie normal­nie po 500 kcal na dzień nie ma się siły na nic, a tu stan poope­ra­cyjny, brak snu i opio­nidy w diecie:) Kto nie doświad­czył, niech nie żałuje:). Zauważ­cie że nic nie pisze o prze­gro­dzie, zato­kach itd. Bo to w sumie nie doswiera. Sączy się z nosa ten rozpusz­czony opatru­nek naso­po­rex, czy jakoś tak, płytki uwie­rają, wszystko opuch­nięte, ale da się żyć. Do momentu, ąz poczu­je­cie podnie­bie­nie:) Acha ktoś spyta kiedy wysze­dłem. W domu byłem po 5,5 h od wybu­dze­nia, czyli tego samego dnia. Prywatne szpi­tale szybko się pozby­wają pacjen­tów. Nie żartuję. Lekarz mnie jesz­cze nie widział. Ide na wyję­cie płytek dzisiaj wieczo­rem, więc będę znał pierw­sze roko­wa­nia po zabiegu. Słabnę trochę lub proszki prze­stają dzia­łać, więc kończę już. Jeżeli macie samą prze­grodę nie pani­kuj­cie. Jak widzi­cie na moim przy­kła­dzie może być gorzej:) Tak od siebie dodam, że jeżeli macie wybór opera­cji prze­grody (tzn wewnątrz nosa, poprzez „wale­nie młotecz­kiem”:) w znie­czu­le­niu miej­sco­wym, a pełną narkozę z wyję­ciem prze­grody na zewnątrz, wypro­sto­wa­niem i wszy­ciem z powrotem…to wybierz­cie to drugie! Pyta­łem się mojej lekarki dlaczego mi będzie wycią­gała tą prze­grodę a nie w środku nosa ją napra­wiała. Odpo­wiedź: Można próbo­wać ją napro­sto­wać lub zrobić to. Pan będzie miał wypro­sto­waną, próbo­wać to można ciast na komu­nie:) Jesz­cze raz prze­pra­szam za chaos, inter­punk­cję, ale weźcie pod uwagę że jestem lekko przy­ćpany (na legalu:). Pozdrawiam

 • Michał
  5 marca 2016 - 09:04 | Permalink

  Tak dla uporząd­ko­wa­nia spraw i dla potom­no­ści. 8 dzień po zabiegu i jest poprawa! Zaczęło się już wczo­raj pod wieczór. Nawet gardło mniej bolało, choć o jedze­niu zbyt­nio nadal nie było mowy:). Wieczo­rem wyję­cie sili­ko­no­wych usztyw­nia­czy (Boże jakie to długie było, jakieś 7–8 cm:)), potem p. doktor weszła taką długa „pęsetą” w moją nowiutką prze­grodę i ręcz­nie wyjmo­wała brązowy śluz (sorki za skoja­rze­nie, ale wyglą­dało to jak takie gluty, którymi bawią się ostat­nio nasze pocie­chy). Nieprzy­jemny zabieg, aczkol­wiek bezbo­le­sny zupeł­nie, a nieprzy­jemny, bo to szczypce wcho­dzą w zatoki (na oko około 10 cm). Czyli chyba prze­grodę mam prostą, bo wcze­śniej nijak, by nie dała rady tak głęboko:). Wraże­nia super! Pełny oddech nosem, węch jak w młodo­ści. Wska­za­nie leka­rza (tu ważna uwaga dla wszyst­kich). Oba otwory nosowe mają być w podob­nym stop­niu drożne! Wiadomo, coś tam jesz­cze jest poza­py­chane, małżo­winy mają prawo jesz­cze być opuch­nięte i tworzyć się na nich mogą strupy, ale stopień droż­no­ści ma być podobny. Zły objaw, jak coś przy­tka nam jeden otwo­rek a drugi jest drożny! Nie mówiąc już o sytu­acji, kiedy oba mamy zatkane! Tyle p. doktor. W nocy usną­łem oddy­cha­jąc przez nos!. Niestety pobudka po 2 godzi­nach, bo coś się przy­tkało i oddy­cha­łem ustami, więc bol gardła powró­cił w zdwo­jo­nej formie. Prze­ciw­bó­lowy apap i spanie jako takie przez następne 2 h, nowa pobudka, tym razem pyral­gina (uprze­dzam że mam tak brać leki prze­ciw­bó­lowe (co 8 h każdy z leków) usta­wione przez leka­rza do 10 dni po opera­cji, potem dawka o połowę ma być zmniej­szona) i znów sen az do 5. Podsu­mo­wu­jąc pierw­sza nocka w której mogłem pospać więcej niż 30 min non –stop. Czyli jest poprawa. Rano płuka­nie zatok, znów trochę brązo­wego śluzu z zatok (wieczo­rem jak płuka­łem z prawej dziury wyją­łem, wydmu­cha­łem właści­wie:) potworka — meduzę (takie mam też skoja­rze­nia tej wydzie­liny), który zajął pół mojej dłoni. I od razu lepiej się oddy­chało. Głów­nym proble­mem u mnie jest teraz podnie­bie­nie i języ­czek. Rano zmusi­łem się do jedze­nia. 7 dni głodówki wystar­czy prze­cież, aż nadto i… z bólem i łzami w oczach zjadłem miseczkę kaszy jagla­nej. Bolało bardzo, ale przy­naj­mniej jadłem. Też postęp. Myślę, że gardło da jesz­cze popa­lić z tydzień a potem to już z górki. Reasu­mu­jąc. Jak może­cie prze­czy­tać pomimo bardzo zaawan­so­wa­nego zabiegu (przy­po­mnę korekta prze­grody, usuwa­nie „masy” poli­pów i wypa­la­nia małżo­win noso­wych i fess wszyst­kich zatok) mnie doskwiera właści­wie „tylko” gardło. Czyli jak czekają was tylko zatoki, bądź prze­groda to nie pękaj­cie! Ja wzią­łem pakiet all inclu­sive;) i dałem radę (choc z trudem, jak może­cie powy­żej prze­czy­tać). Podej­rze­wam, że gdyby nie gardło wspo­mi­nał­bym to wszystko z uśmie­chem:) A tak jesz­cze trochę męczarni (głów­nie z jedze­niem i nocnym budze­niem się z całko­wi­cie wyschnietą śluzówką gardła). Przy­naj­mniej do czasu pełnego oczysz­cze­nia zatok, wygo­je­nia małżo­win, rozmo­cze­nia się opatrunku naso­pore (do miesiąca czasu się rozpusz­cza). Mam nadzieję że nie będę miał powi­kłań, zrostów itp. Pozdra­wiam wszyst­kich. Michał. P. S. Może jesz­cze kiedyś tutaj zajrzę to opiszę ciąg dalszy mojego goje­nia się:)

 • Michał W
  5 marca 2016 - 09:06 | Permalink

  Tak dla uporząd­ko­wa­nia spraw i dla potom­no­ści. 8 dzień po zabiegu i jest poprawa! Zaczęło się już wczo­raj pod wieczór. Nawet gardło mniej bolało, choć o jedze­niu zbyt­nio nadal nie było mowy:). Wieczo­rem wyję­cie sili­ko­no­wych usztyw­nia­czy (Boże jakie to długie było, jakieś 7–8 cm:)), potem p. doktor weszła taką długa „pęsetą” w moją nowiutką prze­grodę i ręcz­nie wyjmo­wała brązowy śluz (sorki za skoja­rze­nie, ale wyglą­dało to jak takie gluty, którymi bawią się ostat­nio nasze pocie­chy). Nieprzy­jemny zabieg, aczkol­wiek bezbo­le­sny zupeł­nie, a nieprzy­jemny, bo to szczypce wcho­dzą w zatoki (na oko około 10 cm). Czyli chyba prze­grodę mam prostą, bo wcze­śniej nijak, by nie dała rady tak głęboko:). Wraże­nia super! Pełny oddech nosem, węch jak w młodo­ści. Wska­za­nie leka­rza (tu ważna uwaga dla wszyst­kich). Oba otwory nosowe mają być w podob­nym stop­niu drożne! Wiadomo, coś tam jesz­cze jest poza­py­chane, małżo­winy mają prawo jesz­cze być opuch­nięte i tworzyć się na nich mogą strupy, ale stopień droż­no­ści ma być podobny. Zły objaw, jak coś przy­tka nam jeden otwo­rek a drugi jest drożny! Nie mówiąc już o sytu­acji, kiedy oba mamy zatkane! Tyle p. doktor. W nocy usną­łem oddy­cha­jąc przez nos!. Niestety pobudka po 2 godzi­nach, bo coś się przy­tkało i oddy­cha­łem ustami, więc bol gardła powró­cił w zdwo­jo­nej formie. Prze­ciw­bó­lowy apap i spanie jako takie przez następne 2 h, nowa pobudka, tym razem pyral­gina (uprze­dzam że mam tak brać leki prze­ciw­bó­lowe (co 8 h każdy z leków) usta­wione przez leka­rza do 10 dni po opera­cji, potem dawka o połowę ma być zmniej­szona) i znów sen az do 5. Podsu­mo­wu­jąc pierw­sza nocka w której mogłem pospać więcej niż 30 min non –stop. Czyli jest poprawa. Rano płuka­nie zatok, znów trochę brązo­wego śluzu z zatok (wieczo­rem jak płuka­łem z prawej dziury wyją­łem, wydmu­cha­łem właści­wie:) potworka — meduzę (takie mam też skoja­rze­nia tej wydzie­liny), który zajął pół mojej dłoni. I od razu lepiej się oddy­chało. Głów­nym proble­mem u mnie jest teraz podnie­bie­nie i języ­czek. Rano zmusi­łem się do jedze­nia. 7 dni głodówki wystar­czy prze­cież, aż nadto i… z bólem i łzami w oczach zjadłem miseczkę kaszy jagla­nej. Bolało bardzo, ale przy­naj­mniej jadłem. Też postęp. Myślę, że gardło da jesz­cze popa­lić z tydzień a potem to już z górki. Reasu­mu­jąc. Jak może­cie prze­czy­tać pomimo bardzo zaawan­so­wa­nego zabiegu (przy­po­mnę korekta prze­grody, usuwa­nie „masy” poli­pów i wypa­la­nia małżo­win noso­wych i fess wszyst­kich zatok) mnie doskwiera właści­wie „tylko” gardło. Czyli jak czekają was tylko zatoki, bądź prze­groda to nie pękaj­cie! Ja wzią­łem pakiet all inclu­sive;) i dałem radę (choc z trudem, jak może­cie powy­żej prze­czy­tać). Podej­rze­wam, że gdyby nie gardło wspo­mi­nał­bym to wszystko z uśmie­chem:) A tak jesz­cze trochę męczarni (głów­nie z jedze­niem i nocnym budze­niem się z całko­wi­cie wyschnietą śluzówką gardła). Przy­naj­mniej do czasu pełnego oczysz­cze­nia zatok, wygo­je­nia małżo­win, rozmo­cze­nia się opatrunku naso­pore (do miesiąca czasu się rozpusz­cza). Mam nadzieję że nie będę miał powi­kłań, zrostów itp. Pozdra­wiam wszyst­kich. Michał. P. S. Może jesz­cze kiedyś tutaj zajrzę to opiszę ciąg dalszy mojego goje­nia się:)

 • Lukasz
  12 marca 2016 - 23:55 | Permalink

  Chcia­łem opisać jak wygląda zabieg prosto­wa­nia prze­grody nosa w Łódz­kim WAMie.
  Na zabieg czeka­łem pół roku. Przy­jęty do szpi­tala zosta­łem w ponie­dzia­łek. Oczy­wi­ście czeka­nie na reje­stra­cje w izbie przy­jęć, a następ­nie kolejne czeka­nia na łóżko w klinice otola­ryn­go­lo­gii. Trzeba mieć ze sobą wszyst­kie wyniki badań jak np tomo­gra­fia zatok na płycie cd. Przed dosta­niem łóżka mamy pobie­raną krew. Ja zabieg zapla­no­wany miałem na kolejny dzień, ale była osoba która miała go zrobio­nego tego samego dnia około 13. Niestety ta osoba nie mogła od rana nic jeść aż do zabiegu :/ Jako że szpi­tal jest uniwer­sy­tecki, to tego samego dnia każda z osób która miała mieć zabieg była zapra­szana do pokoju zabie­go­wego i studenci z zagra­nicy badali nas jak ma w zwyczaju laryn­go­log. Jeść można było do 18 a pić do 24. Drugi dzień zaczął się od zało­że­nia weflonu, a przed samym zabie­giem lekarz wkłada do nosa tamponde nasą­czoną jakimś płynem. Punk­tu­al­nie jeste­śmy zapra­szani przez piele­gniarke do opera­cyj­nego, kładziemy sie na stole, przy­mo­co­wują Nas żeby­smy sie nie ruszali podczas zabiegu. Do twarzy zostaje przy­ło­żona Nam maska tlenowa, zbiera się coraz wiecej osób. Naglę czuć jak do weflonu zostaje się środek usypia­jący i ostat­nie co pamie­tam to mgiełka przed oczami…

  Budzimy się na sali poza­bie­go­wej, gdy musimy pomóc pielę­gniar­kom prze­ło­żyć Nas z stołu opera­cyj­nego na poope­ra­cyjne łóżko. Jeste­smy już dość świa­domi, pele­gniarka podaje Nam wode w małych ampuł­kach, gdyż czuć suchość w ustach a nie można pić jesz­cze wiek­szych ilości. Z czasem coraz bardziej boli Nas głowa z naci­sku tampo­nady na nos. Mimo poda­wa­nia środ­ków prze­ciw­bó­lo­wych do weflonu nie byłem w stanie prze­spac pierw­szej nocy. Może gdyby podano keto­nal byłoby lepiej, ale dosta­wa­li­śmy para­ce­ta­mol z tego co pamietam.

  Kolej­nego dnia od rana musimy wrócic na normalną sale, gdyż na łóżka poza­bie­gowe czekają już kolejne osoby po zabiegu. Troche irytu­jące jest że pod niektó­rymi łóżkami nie ma miej­sca aby poło­żyć torbę z rzeczami i trzeba kombi­no­wać żeby wsadzic ją na siłę gdzieś. Sam pokój jest malutki a w nim 5 łózek. Szybko robi się duszno więc okno musi być non stop otwarte. Boli równie ż że na odziale znaj­dują się tylko dwie toalety. Konty­nu­ując, od rana idziemy do zabie­go­wego aby usunięto Nam tampo­nade. Oczy­wi­ście nie jest to przy­jemne. Najle­piej nie patrzeć na to co lekarz wyjmuje tylko patrzec w sufit i wytrzy­mac ze łzami w oczach te pare minut… Od tej chwili musimy pilno­wać naszego nosa i non stop trzy­mac chus­teczki blisko gdyż krew szybko nie prze­sta­nie leciec. Utrud­nia to bardzo zjedze­nie śnia­da­nia, które jest poda­wane o tej samej porze :/ Jakiś czas potem idziemy do zabie­go­wego na opatru­nek — lekarz znów wkłada do nosa tampo­nade z nasą­czoną płynem jak przed zabie­giem. Po 10 minu­tach wracamy do zabie­go­wego a lekarz ssakiem wyciąga skrzepy z nosa. Troche boli, ale dzięki temu możemy poczuć po raz pierw­szy jak to jest oddy­chać obiema dziur­kami nosa. Niestety ten stan nie pozo­sta­nei zbyt długo, gdyż skrzepy tworzą się non stop i najle­piej jak sami będziemy się pozby­wać ich wcią­ga­jąc nosem i wyplu­wa­jąć lub wydmu­chu­jąć , jednak to bardziej boli. Na wymiane opatrun­ków trzeba będzie sie zgło­sic jesz­cze z dwa razy. Tą noc udało mi się prze­spać oddy­cha­jąc tylko nosem, jednak każdy z nas słyszał podczas spania ‚bulgo­ta­nia’ w nosach innych. To zapewne te skrzepy, których samemu jest bardzo cięzko usunąć. Kolejny dzien to opatrunki. Wycho­dzimy czwar­tego dnia. Od rana pobra­nie krwi i pozby­wamy się weflonu. Wypisy dosta­jemy koło 11 a wcze­śniej trzeba zwol­nić łóżka dla kolej­nych pacjen­tów. W wypi­sie mamy liste leków do przyj­mo­wa­nia i infor­ma­cje o kontroli za pare dni. Sama kontrola to znów wymiana opar­tunku, tyle że przy studen­tach, którzy wcze­śniej zadają troche pytań o histo­rie naszej choroby itp. Część osób dostaje infor­ma­cje o kolej­nej wizy­cie w swojej przy­chodni u laryngologa.

 • karola
  23 marca 2016 - 23:41 | Permalink

  Wiecie może ile czasu mija czasu między poda­niem termin zabiegu a samej operacji ?

 • Weronika
  3 kwietnia 2016 - 13:19 | Permalink

  Witaj­cie… Mam nadzieje, że ktoś mi odpi­sze.
  Około 8 lat temu złama­łam nos o czym nie wiedzia­łam. Po 2 latach na nosie poja­wił się garb a prze­groda komplet­nie zdefor­mo­wana. Podda­łam się opera­cji prze­grody noso­wej, po 2 latach nie widzia­łam poprawy, pode­szłam do jesz­cze jednej, tej samej * byłam wówczas przed 18 r. zycia ). Powie­dziano mi, że z plastyką muszę pocze­kać do 19 r życia, ponie­waż wtedy kości już nie rosną. 19 urodziny zbli­żają się nieubła­ga­nie, za pare miesięcy. Niestety… Miałam wypa­dek miesiąc temu, prze­gorda nosowa jest w opła­ka­nym stanie ( 1 dziurki prak­tycz­nie w ogóle nie mam, ciągly ból jakby nacho­dze­nia kosci pod skórę), garb urosnął w prze­ciągu chwili.

  Może ktoś mi dora­dzić? Co robić? Czekać kilka miesięcy do plastyki garba czy udać się do laryn­go­loga? I czemu zabiegi nie polep­szyły mojej prze­grody? Bardzo dzię­kuję z góry za pomoc.

  Tu już nie chodzi nawet o wygląd, który strasz­nie podupadł, ale o wygodę, oddychanie..

 • Weronika
  3 kwietnia 2016 - 13:22 | Permalink

  Dodam jesz­cze, że ból po opera­cjach był straszny, naprawdę. Przez kilka dni w szpi­talu płaka­łam z bólu, prosi­łam nawet, żeby skró­cili moje męki. Nie wiem dlaczego. Nie mogłam spać, mdla­łam, ciągły krwo­tok. Ustało po tygodniu.

 • Lukasz
  5 kwietnia 2016 - 20:01 | Permalink

  @karola najcze­ściej jest to około pół roku.

 • Lukasz
  5 kwietnia 2016 - 20:09 | Permalink

  @Weronika Ja bym radził Ci żeby unik­nąć podwój­nego bólu zrobić plastyke nosa i prosto­wa­nie prze­grody za jednym razem jesli to tylko możliwe. Tymbar­dziej ze sporo trzeba odcze­kać miedzy zabiegami.

  Co do bólu po opera­cji to pierw­sza noc dopóki nie wycią­gną tampo­nady to normalne ze nie można spać i boli strasz­nie. Mi po wyję­ciu było o niebo lepiej. Ale znam kolegę ktory przez dwa tygo­dnie bral keto­nal, tak go bolało, wiec to zależy od człowieka.

 • Aggie
  17 kwietnia 2016 - 11:44 | Permalink

  Czy po opera­cji prze­grody noso­wej mój nos się zmieni? Pytam, ponie­waż teraz patrząc od przodu jest krzywy (lekko wystaje kość i nos scho­dzi w lewą stronę co okrop­nie wygląda na zdję­ciach) Bardzo mi to prze­szka­dza i nie wiem czy powin­nam się decy­do­wać na opera­cje , skoro po niej nos miałby wyglą­dać tak samo.

 • Daniel
  20 kwietnia 2016 - 05:39 | Permalink

  Witam jest godzina 6:30, ja od 2 godzin siedze i prze­gla­dam strony o skrzy­wio­nej prze­gro­dzie noso­wej. Mam tak skrzy­wioną prze­grode ze nie moge przez to spac, oddy­cham tylko czasami w dzien, chra­pię, ciagle pluje flegma, popę­kane usta od ciaglego oddy­cha­nia ustami. Mam 19 lat rok temu dosta­lem z glowki w nos, od tej pory mam te ciagle problemy. Choler­nie boje sie isc do leka­rza, nie wiem czemu, byc moze dletego iz jestem bardzo wsty­dliwy. Dodam jesz­cze ze nie wytrzy­mam tych 2 czy ilu miesiecy czeka­jac na operacje… :/

 • Kasia
  26 kwietnia 2016 - 12:23 | Permalink

  Jestem dokład­nie 4 tygo­dnie po zabiegu. Zabieg miałam robiony w szpi­talu Czer­nia­kow­skim w Wwie. Krótko opisu­jąc– w dzień zabiegu na czczo a nawet bez żadnego picia. Opera­cja była ok. 11:00 pod całko­witą narkozą, obudzi­łam się ok 15:00–16:00 (nie pamię­tam) na sali wybu­dze­nio­wej z deli­kat­nym bólem nosa, bardziej doskwie­rał mi tampo­nik z bandaza przy­kle­jony do dziu­rek nosa. Nie miałam wkła­da­nych tampo­nów do środka tylko takie maleń­kie prawie niewi­doczne gąbeczki. Miałam nato­miast włożone płytki w usztyw­nia­jące w obydwie dziurki nosa które mocno mi prze­szka­dzały i rozpie­rały nos.
  Samo wybu­dza­nie z narkozy i docho­dze­nie do siebie na sali jest dość nieprzy­jemne, chce się pić ale komplet­nie nie ma się siły nic zrobić. Wypi­łam trochę wody ale niestety zwymio­to­wa­łam wszystko lącz­nie z krwią która nale­ciała do żołądka podczas zabiegu. Nos obolały ale jest to ból porów­ny­walny do zbicia a nie rany ciętej.
  Do wieczora dosta­wa­łam kroplówki i coś prze­ci­bó­lo­wego. Noc w porządku ale niestety słabo się oddy­cha ponie­waż cały czas miałam nos zakryty banda­żem. Następ­nego dnia rano po obcho­dzie popro­szono mnie do zabie­go­wego gdzie odbyła się chyba najgor­sza część całego tego przed­się­wzię­cia– zdjęli mi bandaż z nosa i takim wąskim wsysa­kiem wyssali mi wszystko co było w nosie– krew, wydzie­lina, skrzepy. Przy nosie świeżo po zabiegu było to okrop­nie bole­sne i nieprzy­jemne tym bardziej że nikt się nie patycz­ko­wał, do pacjenta podcho­dzi się czysto przed­mio­towo. Po tym czysz­cze­niu nie miałam już zakła­da­nego żadnego bandaża na nos. Oddy­cha­łam miarę swobod­nie na ile pozwo­liła krew i wydzie­lina. Krew niestety ale poja­wiała się w nosie przez ok 3 dni. Wypis ze szpi­tala już na drugi dzień więc fajnie, że można docho­dzić do siebie w domo­wym zaci­szu.
  2 i 3 dzień wg mnie najgor­szy– 2 dnia boli żywą raną a 3 dnia boli jakby nos był bardzo zbity, takim sinia­kiem i ogól­nym poobi­ja­niem. 2 i 3 dzień dla mnie kwali­fi­ko­wały się do keto­nalu, na który nie dosta­lam recepty (miałam się rato­wać ibupro­mem wg leka­rza).
  Kolejną sprawą był anty­bio­tyk, który dosta­łam na 7 dni (Augu­men­tin), po którym czułam się jak wrak– nudno­ści, wymioty, ból żołądka, ból nerek i skóry. Nie mogłam nic jeść przez 7 dni brania anty­bio­tyku.
  Po 7 dniach poje­cha­łam na wyję­cie płytek z nosa, oczy­wi­ście nieprzy­jemne tak bardzo jak tylko można sobie wyobra­zić jednak po ich usunię­ciu poczu­łam ulgę. Nos nie był napięty przez co odeszło sporo bólu a co najwa­zniej­sze swobod­niej oddy­cha­łam.
  Teraz 4 tyg po zabiegu towa­rzy­szy mi niewielki ból nosa oraz dyskom­fort w momen­cie gdy wdycham za dużo powie­trza naraz– np gdy jadę rowe­rem (nawet powoli).
  Cały czas mam szwy w nosie, które zatrzy­mują na sobie wydzie­linę kata­rową przez co tworzą się małe zatory, które muszę rozpusz­czać kroplami lub inną cieczą.
  Reasu­mu­jąc– jesz­cze nie czuję pełnego efektu zabiegu jednak z perspek­tywy czasu nie poszła­bym drugi raz na niego.…

 • 27 kwietnia 2016 - 17:43 | Permalink

  Oj ta prze­groda to wcale nie taka fajna sprawa. Ja swój zabieg pamiętam.

 • yarecki
  4 maja 2016 - 12:37 | Permalink

  Mam opera­cję ze kilka dni, boję się przede wszyst­kim oddy­cha­nia ustami, gdyż para­dok­sal­nie pomimo krzy­wej prze­grody oddy­cham głów­nie nosem. Mam tenden­cje do popa­da­nia w panikę i boję się, że w pewnym momen­ciu świa­do­mość niemoż­no­ści oddy­cha­nia nosem spowo­duje, że spani­kuję… Jak to wygląda w rzeczy­wi­sto­ści? Czy ktoś miał podobne obawy ?

 • Septum
  18 sierpnia 2016 - 12:00 | Permalink

  Jestem miesiąc po opera­cji prosto­wa­nia prze­grody noso­wej oraz reduk­cji małżo­win. Na zabieg czeka­łem pół roku. Przed opera­cją trochę się bałem narkozy ale rozmowa z aneste­zjo­lo­giem w pełni rozwiała moje obawy. Dzień przed zabie­giem mogłem zjeść do max. 22:00. Rano dosta­łem kroplówkę a godzinę przed zabie­giem „głupiego jasia” w tabletce, po którym usną­łem jak niemowlę na jakieś pół godziny. Potem zabrano mnie na salę opera­cyjną podłą­czyli mnie pod apara­turę, podali tlen i zaczęli dożyl­nie poda­wać środki usypia­jące i… po paru sekun­dach się obudzi­łem, ale już po zabiegu i na sali wybu­dze­nio­wej :) Nic mnie nie bolało, jedy­nie bardzo dener­wo­wał plaster, który ciągnął mnie za skórę i powo­do­wał okropne swędze­nie. Na szczę­ście zaraz mi to popra­wiono i zawie­ziono na oddział gdzie sobie odpo­czy­wa­łem po opera­cji. Jakieś 30 minut po wybu­dze­niu napi­łem się wody bo strasz­nie chciało mi się pić.

  Ogól­nie po znie­czu­le­niu czułem się dobrze, wręcz trochę jakby na haju, co było nawet przy­jemne. Nie było mi niedo­brze i szybko zjadłem obiad po czym zasną­łem. Setony wyjęli mi dopiero po dwóch dniach, ponie­waż miałem spore krwa­wie­nie. I w tym wszyst­kim to właśnie te dwa tampony w nosie były najgor­sze. Drugiej nocy to już nawet nie spałem bo się nie dało. Miałem uczu­cie jakbym się topił, jakbym jadł maka­ron z roso­łem przez nos. Skrzepy i gluty z nosa spły­wały mi po gardle ale nie dało się ich połknąć bo zatkany nos powo­do­wał, że przy poły­ka­niu śliny wytwa­rzało się podci­śnie­nie i bolały uszy a gluty i tak nie chciały się oderwać. To było najgor­sze — ciągłe mimo­wolne odru­chy prze­ły­ka­nia śliny. No ale drugiego dnia bardzo szybko i bezbo­le­śnie wycią­gnięto mi setony, wypi­sano 2 tygo­dnie zwol­nie­nia, receptę na anty­bio­tyki zosta­łem wypusz­czony do domu. W tym miej­scu muszę bardzo pochwa­lić cały perso­nel medyczny oddziału laryn­go­lo­gicz­nego szpi­tala im. Naru­to­wi­cza w Krako­wie, leka­rzy i pielę­gniarki, które były bardzo miłe i naprawdę przy­jem­nie (pomimo seto­nów) spędzi­łem te dwa a właści­wie trzy dni w czując się prawie jak w domu.
  Teraz z perspek­tywy czasu żałuję, że tak późno się zdecy­do­wa­łem na ten zabieg, bo mogłem o kilka lat skró­cić męki bezde­chów sennych, poran­nych bólów głowy, ciągłego zmęcze­nia. Niestety strach ma wiel­kie oczy.
  Co do proble­mów po zabiegu, to mój lekarz mówił, że kobiety gorzej znoszą narkozę i po wybu­dze­niu często wymio­tują. Tak też było na oddziale, na którym leża­łem — była tam jedna dziew­czyna i było widać, że niezbyt dobrze się czuje, po zabiegu cały czas leżała w łóżku, podczas gdy więk­szość dzień po opera­cji space­ro­wała po kory­ta­rzach i rozma­wiała ze sobą żeby zabić nudę. Z drugiej strony czy dla całego życia z prostą prze­grodą i pełnym odde­chem nie warto pocier­pieć przez ten jeden czy dwa dni? Ja, gdybym miał drugi raz decy­do­wać się na opera­cję to nie zasta­na­wiał­bym się ani chwili bo WARTO!

 • zainteresowany
  20 sierpnia 2016 - 19:35 | Permalink

  cewni­kują czy nie?

 • zainteresowany
  20 sierpnia 2016 - 19:36 | Permalink

  Witam, ile trwa zabieg i czy cewnikują?

 • 22 sierpnia 2016 - 20:16 | Permalink

  Witam. Jestem po opera­cji prze­grody. W związku z małą ilością infor­ma­cji na ten temat, przed­sta­wię wam Prze­bieg endo­sko­po­wej opera­cji prosto­wa­nia prze­grody nosa (septo­pla­styka) + obkur­cza­nie dolnych małżo­win noso­wych metodą kobla­cji (celon) prze­pro­wa­dzony w profe­sjo­nal­nej klinice 1 dnia w Warsza­wie.
  Opis w linku.

  http://pokazywarka.pl/zabiegprzegrody

 • Mariola
  1 września 2016 - 11:38 | Permalink

  Mam mieć prosto­waną prze­grodę nosową. Czy ktoś mógłby mi pole­cić gdzie najle­piej w Pozna­niu wyko­nać taki zabieg i podać nazwi­sko leka­rza, który dobrze takie zabiegi wyko­nuje. Pozdrawiam

 • unknown
  17 września 2016 - 16:38 | Permalink

  @zainteresowany
  Nie, nie cewni­kują. Nie jest to potrzebne. Zabieg trwa jakieś 40min, sam byłem niecałą godzinę
  @Mariola
  Med Polo­nia. Genialna klinika, jednak laryn­go­lo­gii nie robią na NFZ. Z leka­rzy to dr Jacek Bana­szew­ski — świetny lekarz, skromny czło­wiek, naprawdę godny polecenia

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>