Płatne GG. Kto wierzy w te bzdury?

Płatne Gadu-Gadu kontr­ata­kuje! Wczo­raj od znajo­mego dosta­łem łańcu­szek (szczę­ścia?) Tym razem dosyć pokaź­nych rozmiarów:

Kris 20:09:39 1 marca, komu­ni­ka­tor Gadu-Gadu bedzie platny, z powodu koniecz­no­sci kupna nowych serwe­rów. Na znak prote­stu prze­slij ta wiado­mosc dalej.Przepraszamy za klopoty z doste­pem do serwe­row GG w dniach 01.03 2007, ktore moga nasta­pic ze wzgledu na prace przy wpro­wa­dze­niu nowego systemu tary­fi­ka­cji. Od ponie­dzialku (02.03) serwery GG beda juz calko­wi­cie stabilne. Od ponie­dzialku urucho­mie­nie dostepu na kolejne 30 dni nastapi 15 sekund po wysla­niu SMSa o tresci twoj_numer_GG na numer 724788 za 9,88 + VAT Produ­cent GG zamie­rza wpro­wa­dzic oplaty za korzy­sta­nie z programu Firma SMS Express uznala, ze aby uporac sie z ciaglymi klopo­tami z lacze­niem sie z serwe­rem musi zain­we­sto­wac w nowe lacza i serwery. Dodat­kowo produ­cent GG uznal, ze wiek­szosc uzyt­kow­ni­kow zaprze­staje korzy­sta­nia z GG na korzysc innych komu­ni­ka­to­row. W tej chwili sa prze­pro­wa­dzane bada­nia i wyko­ny­wane sa staty­styki ilosci prze­sla­nych wiado­mo­sci przez Twoje GG. Jezeli wyslesz ta wiado­mosc do mini­mum 10 (im wiecej tym lepiej) Dosta­niesz darmowe GG

Nie dość, że daty są pomie­szane (2 marca wypada w ponie­dzia­łek?), to jesz­cze argu­men­ta­cja wpro­wa­dze­nia opłat za korzy­sta­nie z GG jest już całkiem bezsen­sowna. Widzie­li­ście kogoś, żeby w obli­czu konku­ren­cji podno­sił ceny? (oprócz naszej TPSA ma się rozu­mieć :) ) No i czy spółka akcyjna będąca w dobrej formie (w końcu jest noto­wana na gieł­dzie) wpro­wa­dzała by opłaty?

Widzę, że ludzie w dalszym ciągu wierzą w te głupoty i dają się nabie­rać. W dodatku gotowi są wysy­łać ten „szajs” innym byle by korzy­stać dalej ze swojego „ulubio­nego” komu­ni­ka­torka. W końcu jak wyślą, to będą mieli dalej za darmo. Niestety nieświa­doma część osób, która dosta­nie ten łańcu­szek wyśle SMSa na podany numer i zasili komuś konto…

Tak sobie myślę, czy ktoś mógłby zrobić coś takiego jak „Adblock Łańcusz­kowy”, który wyła­py­wał by na podsta­wie wystę­pu­ją­cych słów w wiado­mo­ści łańcu­szek i nie poka­zy­wał go użyt­kow­ni­kowi. Mogło by to być np. na podsta­wie wyra­żeń regu­lar­nych. Coś jak (nie wiem czy dobrze to sobie wykom­bi­no­wa­łem — nie jestem infor­ma­ty­kiem :P ):

(wy[sś]l(ij|esz).*(t[aą]).*(wiadomo[sś][cć])

Może warto by zain­te­re­so­wać tą koncep­cją progra­mi­stów Kadu lub Konnekta?

Podobne wpisy:

 1. Zbawienne “niele­galne” apli­ka­cje Gadu-Gadu?
 2. Sieć komór­kowa Gadu-Gadu. To żart? Obawiam się, że nie…
 3. Ktoś próbuje nacią­gać na lewe promo­cje w Heyah
 4. HeyahGG — pierw­sze wrażenia

4 Comments

 • 9 marca 2007 - 21:03 | Permalink

  Widać, że to spam. Powinno być „tę wiado­mość” :D

 • 11 marca 2007 - 21:40 | Permalink

  Ja mam sposób na taki spam. Siedzieć tylko w sieci Jabbera. GG zosta­wić co najwy­żej do ewan­ge­li­za­cji na jabberka.
  Pozdro

 • zilq
  19 marca 2007 - 19:26 | Permalink

  W Kadu bloko­wa­nie łańcusz­ków (nie/szczęścia) zostało już „stwo­rzone”.
  m.in nastę­pu­jące moduły dają taką możli­wość:
  Fire­wall — (uważam, za najlep­sze rozwią­za­nie) Osoba nie będąca na twojej liście kontak­tów, zostaje poin­for­mo­wana o poda­nie hasła (hasło i treść komu­ni­katu użyt­kow­nik ustala sam) jeśli osoba poda hasło prawi­dłowo, rozmowa zostaje „udostęp­niona”. G!T rozwiązanie

  Power­Kadu — poprzez opcje konfi­gu­ra­cyjne można włączyć filtr Anty­łań­cusz­kowy. Niestety, opcja wymaga okre­śle­nia, na jakie słowa/wyrażenia regu­larne będzie filtr reago­wał, co może czasami zadzia­łać dziw­nie. Filtr jest wstęp­nie skon­fi­gu­ro­wany, lecz to TYLKO wstępna konfiguracja.

  U mnie te oby dwa moduły są włączone i mam ŚWIĘTY spokuj. Abso­lutny brak „śmieci” od jakiś 1,5 roku. Polecam.

 • 19 marca 2007 - 19:31 | Permalink

  Dzięki za info zilq, spró­buję tych modu­łów. Często nawie­dzają mnie „łańcuszkowcy”…

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>