Zapis na NTFS w końcu rozwiązany

Odwieczne marze­nie każdego Linuk­sowca speł­niło się :) Można w końcu zapi­sy­wać dane na party­cjach window­so­wych NTFS. Doko­nała tego ekipa rozwi­ja­jąca sterow­nik odczytu/zapisu zwany NTFS-3G. Od mniej więcej tygo­dnia sterow­nik jest w fazie stabil­nej i można go bezstre­sowo używać. Dla tych, którzy wątpią w jego nieza­wod­ność prze­pro­wa­dzono szereg testów. Do tej pory ścią­gnięto sterow­nik ponad 159 tys. razy. Ja od kilku dni testuję… i mogę powie­dzieć, że działa bardzo dobrze. Mam jedy­nie wraże­nie, że dostęp do party­cji jest nieco wolniej­szy (trochę dłużej trwa otwar­cie okna prze­glą­da­ją­cego zawar­tość partycji).

Nie ma oczy­wi­ście róży bez kolców. Sterow­nik ma nastę­pu­jące ograniczenia:

 • brak dostępu do zaszy­fro­wa­nych plików,
 • zapis skom­pre­so­wa­nych plików nie działa (odczyt działa) — myślę, że tu chodzi o opcję kompre­so­wa­nia całego dysku w Windowsie,
 • nie można zmie­nić praw dostępu do plików i własno­ści (file ownership).

Jeżeli wyrzu­ca­cie coś z party­cji NTFS lub FAT32 za pomocą Nauti­lusa (czyli normal­nie :P ), to usuwane pliki umiesz­czane są w ukry­tym kata­logu o nazwie .Trash na danej party­cji. Trzeba ręcz­nie wyrzu­cać z tego kata­logu pliki. Przy­po­mi­nam, że aby widzieć ukryte pliki należy zazna­czyć opcję Wyświe­tla­nie ukry­tych plików w menu Widok Prze­glą­darki plików.

Zain­te­re­so­wani? Oto szybka recep­tura dla Ubuntu Edgy Eft (lub polskiego Elokwent­nego Emu):

Odpa­lamy Midni­ght Comman­der w termi­nalu z prawami admi­ni­stra­tora, czyli oczy­wi­ście polecenie

sudo mc

Pierw­sze co należy zrobić to na wszelki wypa­dek wyko­nać kopię zapa­sową pliku fstab z kata­logu /etc/ do np. swojego /home/

Następ­nie edytu­jemy plik sources.list będący w kata­logu /etc/apt/ i doda­jemy w nim na końcu linijkę doda­jącą adres repo­zy­to­rium z pakie­tami sterow­nika NTFS-3G

deb http://flomertens.keo.in/ubuntu/ edgy main main-all

Zapi­su­jemy zmiany i wycho­dzimy z Midni­ght Commandera.

Następną rzeczą jest zatrosz­cze­nie się o klucz publiczny auto­ry­zu­jący pakiety nowo doda­nego repo­zy­to­rium. W termi­nalu wpisu­jemy 3 polecenia:

wget http://flomertens.keo.in/ubuntu/givre_key.asc
sudo apt-key add givre_key.asc
rm givre_key.asc

Teraz należy dać mu to wszystko „prze­mie­lić”, czyli polecenia

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

W końcu najważ­niej­sza część, czyli zain­sta­lo­wa­nie sterow­nika wraz z nakładką graficzną ntfs-config

sudo apt-get install ntfs-config

Po udanej insta­la­cji poja­wia się Narzę­dzie konfi­gu­ra­cji trybu zapisu dla NTFS w menu Apli­ka­cje -> Narzę­dzia syste­mowe. Ja zazna­czy­łem obydwa tryby zapisu (napędy wewnętrzne i zewnętrzne) tak na wszelki wypadek.

Na koniec pozo­staje tylko zrestar­to­wać Ubuntu (bez restartu u mnie nie widział wcale dysku :) ) i cieszyć się możli­wo­ścią zapisu, lecz tak jak mówię, z mini­mal­nie dłuż­szym czasem dostępu. No i lepiej nie zaglą­daj­cie do pliku fstab, bo ten skrypt ntfs-config zrobił tam straszną „sieczkę” i nic z tego nie można zrozu­mieć. No ale ważne, że działa.

Podobne wpisy:

 1. Auto­ma­tyczne monto­wa­nie party­cji NTFS przy star­cie systemu
 2. Likwi­da­cja irytu­ją­cego zapy­ta­nia o hasło przy dostę­pie do party­cji NTFS
 3. 23 tys. odwie­dzin na 23 lutego
 4. Monto­wa­nie party­cji window­so­wych, czyli problem wałko­wany milion razy

5 Comments

 • Anonim
  4 marca 2007 - 10:44 | Permalink

  Działa działa :) dzięki za info

 • 17 marca 2007 - 17:59 | Permalink

  Wszystko wporzą­deczku! Działa, wiel­kie dzięki, szybko i spraw­nie. Polecam!

 • 9 kwietnia 2007 - 13:22 | Permalink

  Ntfs-3g jest w repo­zy­to­rium universe Ubuntu Feisty Fawn. Zain­sta­lo­wa­łem i śmiga aż miło :) Dobry tuto­rial. Pozdrawiam

 • Robax
  23 kwietnia 2007 - 14:07 | Permalink

  Działa super :D

 • zed
  17 maja 2007 - 08:47 | Permalink

  Stary świetne, wiel­kie dzięki działa :)
  pozdrawiam

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>