30,4% Polaków używa Firefoksa?

Zawsze kiedy patrze w jakieś staty­styki „prze­glą­dar­kowe” mam jakiś taki dziwny uśmie­szek. Szcze­gól­nie jeśli chodzi o wyniki badań prze­pro­wa­dzane na podsta­wie firmy Gemius. Na stro­nie Ranking.pl przed­sta­wione są wyniki używa­nia silni­ków prze­glą­dar­ko­wych przez Pola­ków. Chodzi o fragment:

Silniki prze­glą­da­rek — trzy ostat­nie tygo­dnie (27.II.2007 — 5.III.2007)
MSIE — 62,5%
Gecko — 30,4%
Opera — 6,9%
KHTML — 0,1%

Gecko to oczy­wi­ście wszystko „fire­fok­so­po­dobne” co się rusza (czyli FF 1.x, FF 2.x, prze­róbki fire­fok­sowe). Moim zdaniem pomiar jest bardzo niedo­kładny, gdyż wielu ludzi ma poblo­ko­wane skrypty gemiu­sowe Adbloc­kiem. W końcu ostat­nio rozpę­tała się burza wokół projektu NoAd­Block. Ozna­cza to, że „problem Adblocka” rzeczy­wi­ście istnieje. Nawia­sem mówiąc ja też mam oczy­wi­ście wpisane w regu­łach bloko­wa­nia *gemius* :)

A teraz o co mi chodzi:

Wg mnie aby zwięk­szyć dokład­ność pomia­rów Gemiu­so­wych nale­ża­łoby okre­ślić procen­towy „rozrzut” +/- % badań. Najle­piej dałoby się to zrobić bada­jąc równo­le­gle kilka popu­lar­nych serwisów/portali zarówno przez Gemius, jak i jakiś skrypt nieza­leżny (ważne żeby skrypt był z tego samego adresu co prze­glą­dana strona — wtedy Adblock tego nie zablo­kuje). Na koniec można porów­nać rozbież­ność badań i mniej więcej usta­lić błąd procen­towy pomiaru.

Jedno jest pewne: Fire­fox idzie do przodu jak burza :) Jesz­cze niedawno udział wyno­sił 25%. Zresztą gdy zapy­ta­cie znajo­mych czego używają to odpo­wie­dzią oczy­wi­ście będzie Fire­fox. Pozo­stałą staty­stykę wg mnie „nabi­jają” wszel­kie firmy, w których nie wolno Fire­foksa instalować.

Zasta­na­wia jedy­nie Opera. Od jakie­goś czasu utrzy­muje się na 6,9%. Dodam tylko, że ja nigdy nie będę używał Opery za ten ich banner rekla­mowy w star­szych wersjach. Niektó­rzy może nie wiedzą, ale do czasu wyda­nia Fire­foksa trzeba było gapić się w banner albo wyku­pić licen­cję. Zresztą sam sobie prze­czę, bo korzy­stam z Opera­Mini w komórce :D

Podobne wpisy:

  1. Walcz z reklamą w inter­ne­cie, czyli „save your time and traffic”
  2. Nowa Opera 10 i bloko­wa­nie reklam
  3. Nowa nagonka na AdBlock
  4. Stacja Soko­łów „ANATUM” w Ustroniu

One comment

  • Pingback: /home/Śpiechu->Blog

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

    Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>