Kilka ciekawych inicjatyw przeciwko K0ffanYm 12-lAtk0M

Dzisiaj będziemy się nabi­jać z innych (ładnie to tak?) A dokład­niej będziemy się nabi­jać z najmłod­szych użyt­kow­ni­ków Inter­netu w Polsce. Podam kilka linków wartych obej­rze­nia, które zapewne dopro­wa­dzą was w końcu do wnio­sku, że Inter­net nie powi­nien być jednak dla wszystkich :)

Kilka lat temu ktoś zapro­po­no­wał termin „Dzieci Neostrady” na ludzi pomię­dzy ca 12–16 rokiem życia, którym rodzice kupili stałe łącze (najczę­ściej Neostradę), ale jedno­cze­śnie łącze to zaczęło być wyko­rzy­sty­wane w sposób co najmniej „niewła­ściwy”. Rodzice kupili łącze w dobrej wierze, że ich pocie­chy będą miały przy­datne narzę­dzie do nauki. W rzeczy­wi­sto­ści okazuje się często, że niektó­rzy nie doro­śli do korzy­sta­nia z dobro­dziejstw Inter­netu. Nie neguję oczy­wi­ście wszyst­kich młodych :)

W Inter­ne­cie poja­wiło się kilka cieka­wych inicja­tyw, które mają zwró­cić uwagę bezpo­śred­nio lub pośred­nio na zjawi­sko „Dzieci Neostrady”. Zachę­cam do klika­nia, czyta­nia i zasta­no­wie­nia się nad tym wszystkim.

Pierw­sza inicja­tywa (strona aktu­al­nie nie działa niestety) to „Nie dzie­ciom neostrady”. Jest tam wyja­śnione poję­cie kim są „Dzieci Neostrady” i dlaczego mają zły wpływ na rozwój Internetu.

Druga strona: „PoKe­WaRs!” to raczej szer­sze spoj­rze­nie na durnotę wszel­kiego rodzaju. Można poczy­tać i pooglą­dać jak ludzie robią z siebie idiotów :)

Trze­cia to ogólna inicja­tywa prze­ciwko robie­niu błędów orto­gra­ficz­nych i znie­kształ­ca­niu pisowni „f tEn Sp0S00B”, czyli „Bykom-Stop”.

Czwarta to akcja prze­ciwko „słodziut­kim bloga­skom” o nazwie po prostu „Blogom NIE!”. Mamy tam fajną gale­rię linków do najlep­szych. Mam nadzieję, że mój koffany bloga­sek się nie nadaje do tej strony hehe :D

Dwie ostat­nie strony to moje ulubione. Zbie­rają statusy opisowe „szalo­nych nasto­lat­ków” (i nie tylko) umiesz­czane w „najlep­szym polskim komu­ni­ka­to­rze”, czyli Gadu-Gadu. Zresztą sprawdź­cie sami: „DebilneOpisy.pl” i „Stop­De­bil­ny­mO­pi­som”. Idealne do popra­wie­nia sobie nastroju :)

Na pewno znala­złoby się tego więcej. Jeśli ktoś zna jesz­cze coś wartego uwagi z tej „tema­tyki” to proszę o poda­nie linka w komentarzach.

Podobne wpisy:

 1. Zbawienne “niele­galne” apli­ka­cje Gadu-Gadu?
 2. Powiedznie.org — w końcu nie wiem co o tym myśleć :-/
 3. Gadu-Gadu — wypada znowu obsmarować
 4. Nowe Gadu-Gadu 8, czyli normal­ność zamiast rewolucji

5 Comments

 • Konsul
  6 kwietnia 2007 - 18:10 | Permalink

  Witam.
  Propo­nuję usunąć z arty­kułu element defi­ni­cji poda­jący ogra­ni­cze­nie wiekowe (12-16lat). Miałem niestety nieprzy­jem­ność spoty­kać się z osobami które można by z powo­dze­niem okre­ślić jako „dzieci NEO” chociaż wiekowo były to już osoby pełno­let­nie (18-20lat a niekiedy i star­sze). A tak z nieco innej beczki to gratu­luję Bloga.
  Pozdra­wiam, Kamil.

 • 7 kwietnia 2007 - 09:21 | Permalink

  @Konsul
  Mnie jak ktoś na GG pyta „skąd klikash” to od razu pytam o wiek. Najczę­ściej to jest 14–15 lat. Dlatego napi­sa­łem 12–16 lat.
  Widać za mało na niektórych(re).

 • Konsul
  3 maja 2007 - 21:59 | Permalink

  No niestety nie jest regułą że zjawi­sko to wystę­puje tylko i wyłącz­nie u ludzie w okre­ślo­nym (w tym wypadku 12–16 lat) prze­dziale wieko­wym. Ja miałem (jak już napi­sa­łem wyżej) spotkać się z osobami star­szymi (często znacz­nie) i „obję­tymi tą chorobą”. I nie były tylko kontakty na gg (którego nota­bene używam bardzo rzadko) ale również spotka­nia z takimi osobami na żywo, na Forach dysku­syj­nych itd. Tak więc problem jest dosyć powszechny. Niepo­ko­jące może być to że poja­wił się stosun­kowo niedawno;/ i może się jesz­cze bardziej rozpo­wszech­nić.
  Pozdrawiam.

 • Konsul
  3 maja 2007 - 22:00 | Permalink

  Miało być:
  „Ja miałem (jak już napi­sa­łem wyżej) okazję spotkać się z osobami star­szymi (często znacz­nie) i “obję­tymi tą chorobą”.”

 • karollipnicki
  2 czerwca 2007 - 16:25 | Permalink

  U siebie, na blogu http://klipnicki.net/ pozwo­li­łem sobie umie­ścić „recen­zje” dwóch blogów :)

  Pozdra­wiam

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>