Moje boje z o2.pl, czyli dlaczego anonimowe konta mailowe są złe…

Kolejny raz sobie pona­rze­kam. Tym razem na firmę o2.pl — właści­ciela komu­ni­ka­tora Tlen i darmo­wych skrzy­nek mailo­wych (@tlen.pl i @o2.pl).

Dokład­nie wczo­raj (12.05.2007) o około 9:00 jak co dzień włączy­łem Thun­der­birda w celu spraw­dze­nia poczty. Nagle dosta­łem zapy­ta­nie o hasło (co przez 2 lata korzy­sta­nia nigdy się nie zdarzyło). Wpisuję, a tu „sprawdź czy poda­łeś prawi­dłowy login i/lub hasło.” Włączam komu­ni­ka­tor Tlen… to samo. Próbo­wa­łem następ­nie zalo­go­wać się przez stronę WWW. Nie działa.

Przy­pusz­czam, że ktoś zrobił włam albo po prostu skaso­wali mi konto. Jako iż jest to mój drugo­rzędny adres do „luźnej kore­spon­den­cji”, nie prze­ją­łem się tym zbyt­nio. Piszę więc maila do kontakt.o2.pl z prośbą o wyjaśnienia:

Proszę o wyja­śnie­nie, czy mój adres został skaso­wany, czy po prostu zmie­ni­li­ście do niego hasło (i dlaczego)?
Od wczo­raj popo­łu­dnia nie da się zalo­go­wać ani poprzez program Thun­der­bird, ani przez WWW.

System opera­cyjny: — Linux -
Rodzaj podłą­cze­nia do Inter­netu: — Stałe łącze -
Twój dostawca Inter­netu: — Crow­ley Polska -

Data i godzina opera­cji: — 12 Maj 2007 / 09:28 -
Treść komu­ni­katu błędu jeśli takowy się poja­wił:
______________________________
Zły login/hasło
______________________________

Prze­glą­darka: — Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.3) Gecko/20061201 Firefox/2.0.0.3 (Ubuntu-feisty) -
Wiado­mosc wyslana z kompu­tera o IP: — 62.181.xxx.xxx -

Kilka godzin później otrzy­ma­łem odpo­wiedź o nastę­pu­ją­cej treści:

Witam
Konto istnieje i działa popraw­nie w syste­mie. Błąd istnieje w haśle lub logi­nie. Proszę spró­bo­wać z poniż­szych porad.

Problemy z zalo­go­wa­niem się na konto

Proszę upew­nić się, czy wpisany login i hasło są poprawne. [dalej wyka­so­wa­łem, bo skopio­wane z FAQ]

Zapo­mnia­łem hasła. Co robić?
W sytu­acji gdy nie pamięta się hasła do konta pocz­to­wego, proszę wejść na stronę http://profil.o2.pl/zapomnialem.php. Tutaj, odpo­wia­da­jąc na zade­kla­ro­wane (w momen­cie zakła­da­nia konta) pyta­nie pomoc­ni­cze, będzie można usta­wić nowe hasło do swojego konta.

Nie pamię­tam hasła oraz odpo­wie­dzi na pyta­nie pomoc­ni­cze
W takich sytu­acjach nie udzie­lamy pomocy ze względu na brak możli­wo­ści iden­ty­fi­ka­cji jako właści­ciela skrzynki [pogru­bie­nia moje]. Nie możemy podać hasła. Aby odzy­skać login, proszę odcze­kać mini­mum 90 dni, aż nikt się nie zalo­guje i konto zosta­nie usunięte.

W przy­padku podej­rze­nia włama­nia na konto (zmie­nione pyta­nie pomoc­ni­cze itp.):
Formu­larz do zmiany hasła można pobrać z strony:

http://kontakt.o2.pl/pliki/zmiana_hasla_email.pdf

Proszę również się upew­nić czy dowód osobi­sty jest czytelny. Dowód osobi­sty można powięk­szyć i rozja­śnić.
Jeżeli jesteś osobą niepeł­no­let­nią, formu­larz musi wypeł­nić Twój opie­kun prawny, załą­cza­jąc ksero dowodu osobi­stego oraz swój podpis.

Doku­menty należy wysłać faxem na numer [tutaj tele­fon i adres]

Z powa­ża­niem
[imię i nazwi­sko odpowiadającego]

Lekko zdener­wo­wany potrak­to­wa­niem mnie jako nieumie­ją­cego czytać działu Pomoc wysła­łem im następną wiadomość:

Pamię­tam swoje hasło i ono nie działa. Prze­stał mi nagle również dzia­łać komu­ni­ka­tor Tlen.
Czy mogę wobec tego dowie­dzieć się, czy w ciągu ostat­nich 4 dni ktoś zmie­niał hasło na moim koncie? Bo jeżeli tak, tzn. że było włama­nie na moje konto…

Dzisiaj o godz 13:00 otrzy­ma­łem odpo­wiedź na to zapytanie:

Witam

Jeśli padło podej­rze­nie włama­nia to proszę sprawę zgło­sić na Poli­cję.
Dane na temat logo­wa­nia do poczty objęte są tajem­nicą tele­ko­mu­ni­ka­cyjną i ujaw­niane są tylko na podsta­wie zgod­nych z prawem wnio­sków orga­nów ścigania.

Z powa­ża­niem
[imię i nazwi­sko odpowiadającego]

Ktoś chyba nie zauwa­żył, że ja nie pytam o hasło lub o to, czy ktoś sie logo­wał. Próbuję za to usta­lić, czy zmie­niane było hasło w ostat­nim czasie. Jeżeli tak, to dopiero wtedy byłoby zasadne zgło­sić to na poli­cję. Tak na margi­ne­sie, to już wyobra­żam sobie, jak pan poli­cjant by na mnie patrzył, gdybym mu zgła­szał, że ktoś mi się włamał na skrzynkę mailową…

Nie pozo­stało mi nic innego, jak tylko napi­sać ostat­nią wiadomość:

Widzę, że nic w ten sposób nie zała­twię. Na poli­cję nie będę szedł, Pan chyba żartuje. Wobec tego rezy­gnuję z usług waszego serwisu. Z poczty i z komu­ni­ka­tora Tlen. Powia­do­mię wszyst­kich znajo­mych, że prze­cho­dzę na Gmail.

Żegnam

Wnio­ski:

Jak widać — dopóki wszystko działa jak należy, to jest dobrze. Jednak gdy coś nawali, to mamy spore problemy. Anoni­mowe skrzynki mają to do siebie, że nie ma zbyt wielu sposo­bów na potwier­dze­nie swojej tożsa­mo­ści. Nie dziwię się więc właści­cie­lom skrzynki, że robią tego typu problemy. Mógł­bym prze­cież próbo­wać wyłu­dzić czyjeś hasło.

Wg mnie jest to jednak prze­sada. Zamiast próbo­wać porów­nać adres ip, z którego w czasie ostat­nich lat się logo­wa­łem z adre­sem ip w formu­la­rzu zapy­ta­nia (lub odpo­wie­dzi na pyta­nie czy zmie­nione było ostat­nio hasło), to zasła­niają się „tajem­nicą logo­wa­nia.” Trudno, żebym ze wszyst­kim latał na policję.

Dla innych mam tylko takie rady:

 • nie trzy­mać na skrzynce super-ważnych rzeczy — może­cie się do nich nie dostać,
 • nie trzy­mać rzeczy pouf­nych — ktoś je może przeczytać,
 • stoso­wać hasła trudne do złama­nia metodą słow­ni­kową — czyli żadnych konkret­nych wyra­zów, a tylko długi, przy­pad­kowy ciąg cyfr i liter, np. 3XC236VsdFg.

Podobne wpisy:

 1. Tuskowe orędzie i moje czcze domysły
 2. Luźne Gadki” w Heyah, czyli 0 groszy to nie gada­nie do oporu
 3. Dlaczego warto poda­wać swój mail w biblio­tecz­nych OPACach
 4. Stronę wyge­ne­ro­wano w czasie…, czyli jak Oni to robią…

5 Comments

 • sla
  27 stycznia 2009 - 00:10 | Permalink

  LOL jak sie nie dba o hasla albo wymy­sla banalne podpo­wie­dzi, mozna tylko zwalic wine na innych. Dobrze odpi­sy­wali, tez bym tak zrobil.

 • 25 lutego 2009 - 17:42 | Permalink

  Dawno nikt ci się nie włamał na pocztę e-mail dlatego jesteś taki pyskaty. Ci z Tlena nawet nie zasta­na­wiają się co piszą tylko używają ctrl+c i ctrl+v z listy stan­dar­do­wych odpo­wie­dzi. W dodatku czytaj dokład­nie co napi­sał Spie­chu czy on zwalał winę na kogoś? On po prostu szukał przy­czyny, dla której prze­stało dzia­łać jego hasło do poczty. Następ­nym razem zanim coś napi­szesz to pomyśl pacanie :)

 • 25 marca 2009 - 09:31 | Permalink

  zapo­mia­lem hasla

 • adi
  4 sierpnia 2009 - 22:21 | Permalink

  Spie­chu ma w 100% radzie kto ci pójdzie na poli­cje jak oni nie wiedzą co to kompu­ter i ip

 • 15 marca 2016 - 14:37 | Permalink

  Dlatego tez odkąd zrezy­gno­wa­łem z darmo­wej skrzynki, właśnie na go2.pl, nie korzy­stam z „darmo­wych” skrzy­nek bo są z nimi tylko same problemy i żyje mi się przy­jem­niej. Powiem więcej, jak tylko zrezy­gno­wa­łem także z kont hostin­go­wych na rzecz własnego serwera dedy­ko­wa­nego na którym utrzy­muję także i pocztę, to mój świat stał się bardziej kolo­rowy przez to. Gmail tak apropo to tylko zamiana siekierki na kijek. Propo­nuję chociażby wykup najtań­szego własnego serwera VPSOVH za kilka złotych miesięcznie.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>