uTorrent pod Wine

Od razu mówię, że jestem dzisiaj w szoku! Pozy­tyw­nym ma się rozumieć :)

Pierw­sza sprawa: Ilekroć próbo­wa­łem cokol­wiek urucho­mić pod Wine, to były szopki. Albo nie było jakichś plików dll, albo Inter­net Explo­rera albo… po prostu wyrzu­cało błąd. W najlep­szym wypadku chodziło bardzo ślamazarnie.

Druga sprawa: Azureus zaczął mnie co raz bardziej dener­wo­wać. Ostat­nio procesy Azureusa w spółce z Javą zajmo­wały 92 MB pamięci RAM! Zaczą­łem się poważ­nie zasta­na­wiać czy to jest normalne. Okazało się, że sporo osób też tak ma.

Wobec tego chcia­łem prze­pro­wa­dzić mały ekspe­ry­ment i spró­bo­wać urucho­mić najlep­szy — moim zdaniem — klient BitTor­rent dla Windows, czyli uTor­rent. Zain­sta­lo­wa­łem więc Wine przez Apli­ka­cje -> Dodaj/Usuń…, ścią­gną­łem plik utorrent.exe (1.6.1 Stan­da­lone) i urucho­mi­łem. Od razu rada: Jak wam nie będzie się chciał urucho­mić „dwukli­kiem” za pomocą Wine, to prawym -> Otwórz za pomocą innej apli­ka­cji… -> Własne pole­ce­nie i wpisać wine.

Efekt ekspe­ry­mentu? uTor­rent chodzi jak marze­nie :) , zajmuje 8,1 MB + wine­se­rver 1,2 MB zamiast 92 MB. Prawie 10 razy mniej zaję­tego RAMu. Proce­sor mniej obcią­żony (prawie wcale). Po kilku­go­dzin­nym testo­wa­niu śmiało stwier­dzam, że Azureusa można wyrzu­cać (żartuję :P ).

Każdemu „Ubun­tuw­cowi” (i nie tylko) polecam!

Aktu­ali­za­cja (18.05.2007)

Zapo­mnia­łem dodać, że możliwe jest konty­nu­owa­nie ścią­ga­nia zaczę­tego w Azureu­sie. Jeżeli nie macie tego małego pliku .torrent, to jest on trzy­many w kata­logu /home/[domowy]/.azureus/torrents (a jak ktoś nie ma ochoty szukać, to zawsze można plik ze strony ścią­gnąć jesz­cze raz). Wystar­czy zacząć ścią­gać w uTor­ren­cie i loka­li­za­cje do ścią­ga­nia podać tą samą co mamy niedo­koń­czony plik.

Podobne wpisy:

 1. Fedora Core 6
 2. Direct Connect w Ubuntu
 3. Apt-get i braku­jący klucz publiczny…
 4. Odtwa­rza­nie iTVP na Ubuntu :-(

2 Comments

 • 18 maja 2007 - 06:43 | Permalink

  Moim wybo­rem na kile­enta BitTor­rent jest qBit­Tor­rnt natywny klient na linuksa

 • 28 maja 2007 - 23:43 | Permalink

  A moim rtor­rent. Pozdrawiam !

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>