StartUp-Manager — przydatna nakładka

Po aktu­ali­za­cji Kernela w Ubuntu zwykle Grub jest mody­fi­ko­wany tak, że nowy Kernel do wyboru przy star­cie jest na samej górze listy. Jeżeli mamy usta­wio­nego Windowsa jako domyślny system, to trzeba edyto­wać ręcz­nie plik menu.lst (pisa­łem o tym w lutym). Ostat­nio poja­wiło się przy­datne narzę­dzie, które pozwala częściowo pozba­wić się „przy­jem­no­ści” ręcz­nej edycji pliku. Jest nim StartUp-Manager.

Zamiast pisać co można w nim zrobić, posłużę się scre­enami :) Funk­cje StartUp-Manager podzie­lono na4 zakładki: Boot options, Appe­arance, Secu­rity, Advanced.

StartUp-Manager - Boot options

StartUp-Manager - Appearance

StartUp-Manager - Security

StartUp-Manager - Advanced

Nakładka w formie pakietu deb dostępna jest tutaj. Po zain­sta­lo­wa­niu można urucho­mić w System -> Admi­ni­stra­cja -> StartUp-Manager. O nakładce dowie­dzia­łem się dzięki blogowi Hadreta Polecam :)

Podobne wpisy:

  1. Znika­jący Windows z menu przy star­cie (Grub)
  2. Ubuntu i znika­jące “Wyłącz kompu­ter” i “Uruchom ponownie”
  3. Pierw­szy projekt WWW zrealizowany :-)
  4. Mój pierw­szy raz… z Javą :-)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>