Nadchodzi nowe prawo telekomunikacyjne — ciesz się i płacz!

Jak to dobrze, że istnieją takie serwisy jak Wykop. Dzięki nim czło­wiek zawsze jest na czasie. Dokład­nie chodzi mi o link doty­czący nowe­li­za­cji prawa tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nego.

Okazuje się, że wraz z dobrymi zapi­sami z punktu widze­nia użyt­kow­nika, takimi jak „domyślne” bloko­wa­nie nume­rów 0–700 lub powia­da­mia­nie abonenta o zmia­nach w regu­la­mi­nach upoważ­nia­ją­cych do zerwa­nia umowy, poja­wia się „niepo­strze­że­nie” propo­zy­cja na temat łatwiej­szego dostępu poli­cji i ABW do treści naszych maili poprzez uzna­nie ich jako usługę tele­ko­mu­ni­ka­cyjną (więcej tutaj).

Zapis ten wzbu­dził moje (i nie tylko moje — zobacz komen­ta­rze na Wyko­pie) zanie­po­ko­je­nie. Istnieją obawy, że cała nasza kore­spon­den­cja (skła­do­wana i/lub prze­sy­łana) będzie mogła być łatwo czytana przez osoby postronne (nie tylko przez poli­cję i ABW). Moim zdaniem należy jednak zacze­kać na osta­teczne zapisy w Dzien­niku Ustaw, a dopiero potem wpadać w panikę ;-)

Jeżeli rzeczy­wi­ście się okaże, że łatwo ktoś może zdobyć dostęp do naszej kore­spon­den­cji, to wtedy nie pozo­staje nic innego, jak tylko nauczyć się szyfro­wać maile. Moim zdaniem najlep­szym wyjściem jest darmowy system szyfro­wa­nia PGP. Pozwolę sobie na zacy­to­wa­nie frag­mentu komen­ta­rza nieja­kiego Vanka­sza­nera z Wykopu:

[…]Będziemy świa­tową potęgą kryp­to­gra­ficzną. Poziom wiedzy wyko­rzy­sta­nia tech­nik kompu­te­ro­wych zwykłego polskiego obywa­tela będzie długo niedo­ści­gnio­nym wzorem na świe­cie: szyfro­wane emaile, szyfro­wane party­cje, plyty dvd, sticki, ssl na kazdej stro­nie, anoni­mowe proxy. Do tego te miliardy złotych prze­zna­czane przez rząd na naukę, bada­nia, i budowę kompu­te­rów kwan­to­wych aby złamac te szyfry kowal­skiego, ażeby ABW mogła nas bronić przed terro­ry­zmem dnia codzien­nego, a poli­cja mogła wycią­gać niele­galny, łamiący prawa autor­skie i patenty soft opensource…i napisy, a potem stawiać przed sądem takich prze­stęp­ców i zwyrod­nial­ców jak ja i TY.[…]

Innym wyjściem — nie wiem, czy nie lepszym — jest po prostu zało­że­nie konta mailo­wego na zagra­nicz­nym serwe­rze (który nie podlega polskiemu prawu). Wiadomo jednak, że gdy „przyj­dzie co do czego”, nasza kore­spon­den­cja jak na tacy będzie podana polskim władzom.

Oczy­wi­ście ktoś może powie­dzieć, że „tylko ten, kto ma coś na sumie­niu, ma coś do ukry­cia” lub „nie prowa­dzi tajnej kore­spon­den­cji” albo po prostu „a niech sobie czytają, co mnie to obcho­dzi”. Osób z takimi poglą­dami nie trak­tuję poważ­nie. Lubisz, gdy ktoś czyta twoje GG? Jak lubisz, to udostęp­nij wszyst­kim swoje archi­wum rozmów. Jeżeli nie chcesz, to może coś ukry­wasz? To samo tyczy się maili. Po prostu jest to dbanie o zwykłą prywatność.

PGP łatwo da się „sprzę­gnąć” z Thun­der­bir­dem poprzez wtyczkę Enig­mail. Jak sądzę, najpo­pu­lar­niej­sze programy pocz­towe również umoż­li­wiają szyfro­wa­nie maili. Jeśli chodzi o szyfro­wa­nie rozmów prowa­dzo­nych za pomocą komu­ni­ka­to­rów, to chyba najlep­szym wyjściem jest używa­nie Gajima, który ma wbudo­waną obsługę PGP. Wiąże się to jednak z rezy­gna­cją z GG, na co więk­szość użyt­kow­ni­ków nie pójdzie.

Jeżeli rzeczy­wi­ście obawy ze zbyt łatwym dostę­pem do kore­spon­den­cji potwier­dzą się, rozpocznę szeroką „akcję ewan­ge­li­za­cyjną” w kierunku upowszech­nie­nia zwyczaju szyfro­wa­nia wiado­mo­ści, czyli będę uczył (wbrew pozo­rom dosyć łatwo to opano­wać) i nama­wiał kogo się da. Myślę, że nie tylko ja wpadłem na taki pomysł…

Podobne wpisy:

 1. Nowe Gadu-Gadu 8, czyli normal­ność zamiast rewolucji
 2. Nowe (bardzo dener­wu­jące) metody promocji
 3. Nowe VLC 0.9.2 pod Ubuntu
 4. Jak prze­chy­trzyć skrypty spamowe

3 Comments

 • karollipnicki
  13 czerwca 2007 - 22:14 | Permalink

  …Czas więc napi­sać porad­nik obsługi kluczy GPG w klien­tach email :)

 • 14 czerwca 2007 - 09:18 | Permalink

  Gdy będę miał trochę czasu, posta­ram się coś więcej napi­sać o GPG/PGP.

 • rafal
  14 czerwca 2007 - 12:40 | Permalink

  pole­cam komu­ni­ka­tor pidgin (http://pidgin.im) linux, windows
  obslu­guje rozne trans­porty m.in. gg, tlen, jabber, google talk
  na ktorych mozna korzy­stac z bardzo mocnych zabez­pie­czen za pomoca pluginu off-the-record messa­ging (http://www.cypherpunks.ca/otr/)

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>