Po przenosinach

A miało być tak szybko i prosto. Tylko „Eksport” i „Import”. Niestety tak nie było…

Odno­szę wraże­nie, że mecha­nizm prze­no­szący wpisy, komen­ta­rze, kate­go­rie itd. silnika Word­Press w inne miej­sce jest jesz­cze mocno niedo­pra­co­wany. Format zawie­ra­jący wszyst­kie dane bloga zwie się WXR (Word­Press eXten­ded RSS), czyli rozsze­rzony RSS. Można powie­dzieć, że jest bardzo mocno rozsze­rzony patrząc na zawar­tość i ilość doda­nych w nim znaczników :-)

Nie wiedzieć tylko czemu „zjadło” mi 4 wpisy, a wszyst­kie podpisy komen­tu­ją­cych zapi­sało w formie <![CDATA[podpis]]>. Skut­ko­wało to ręczną edycją ponad 150-ciu komen­ta­rzy. Niektóre musia­łem wkle­jać od nowa (podpi­su­jąc się jako ktoś inny :-/ ). Dlatego prze­no­siny trwały tak długo…

Wszystko jednak skoń­czyło się pomyśl­nie :-) Brakuje mi tylko w bocz­nym pasku wyświe­tla­nia listy najpo­pu­lar­niej­szych wpisów. Może coś się znaj­dzie w kata­logu wtyczek do WordPressa.

Podobne wpisy:

  1. Po prze­no­si­nach na WP 2.5…
  2. Wtyczki opty­ma­li­zu­jące WordPressa
  3. /home/Śpiechu->Blog ma już rok!
  4. Zmiana motywu i upgrade WP do 2.7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>