Gadu-Gadu — wypada znowu obsmarować

Wraca czło­wiek z mini-wakacji, czyta zale­głe RSSy, aż tu nagle news z Dobrych­Pro­gra­mów: Gadu-Gadu z Dodą. Wow, normal­nie super-czad! Gadu-Gadu stanie się telefonem!

Można sobie dzwo­nić na stacjo­narne i komórki. Co więcej, ktoś może zadzwo­nić do nas na kompu­ter. Jako iż ja i wielu moich znajo­mych nie ma już stacjo­nar­nego (za drogi luksus), moją uwagę zwró­ciła jedy­nie cena połą­cze­nia na komórki. Patrzę, a tam 78 groszy za minutę! Szok! Prawie jak Heyah parę lat temu :-) Fakt — na stacjo­narne jest tanio: 9 groszy za min. Na połą­cze­niach na komórki z pewno­ścią jednak zaro­bią (szcze­gól­nie, gdy nali­cza­nie jest 30 sekundowe).

Prze­cho­dzę do meri­tum. Widać zarząd spółki Gadu-Gadu cierpi na stały brak kasy, skoro łapie się wszel­kich metod zara­bia­nia. To, co może (musi?) przy­nieść jakiś zysk, ma zapewne prio­ry­tet. Zapo­mina się jednak o innych rzeczach, takich jak zado­wo­le­nie i komfort klien­tów. Najnow­sza obec­nie wersja GG 7.7 w dalszym ciągu nie rozwią­zuje palą­cych ten komu­ni­ka­tor proble­mów: brak szyfro­wa­nia połą­czeń, „ginące” listy kontak­tów (co chwila ktoś „jęczy”, że nie ma listy kontak­tów), SPIM (osobi­ście mnie to strasz­nie dener­wuje). Nie wspo­mnę już o takich „rary­ta­sach” jak obsługa PGP (to by było zbyt piękne) i wersja GG pod MacOS-X i Linuksa. Trzeba jednak przy­znać, że na lepsze zmie­niła się stabil­ność serwe­rów. „Padu-Padu” to obec­nie dosyć rzadka sprawa.

Ktoś oczy­wi­ście może powie­dzieć, że „nie podoba się — to nie używaj.” Ja bym sobie chęt­nie dał spokój z GG. W prak­tyce to jest jednak niewy­ko­nalne, bo znajomi mają GyGy, ich znajomi też mają GyGy, znajomi znajo­mych — zgad­nij­cie — też mają GyGy :-)

Podobne wpisy:

  1. Zbawienne “niele­galne” apli­ka­cje Gadu-Gadu?
  2. Nowe Gadu-Gadu 8, czyli normal­ność zamiast rewolucji
  3. Sieć komór­kowa Gadu-Gadu. To żart? Obawiam się, że nie…
  4. Gadu-Gadowy Info­bot. Nie każdy go zna?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>