Luźne Gadki” w Heyah, czyli 0 groszy to nie gadanie do oporu

Nie wiem dlaczego nikt jesz­cze nie zwró­cił uwagi na szcze­góły promo­cji „Luźne Gadki” w Heyah. Reklamy trąbią o darmo­wym gada­niu z jedną osobą, bez akty­wa­cji, opłat itd. Słowem „0 groszy.” Posta­no­wi­łem przyj­rzeć się bliżej regu­la­mi­nowi promo­cji w celu poszu­ka­nia „haczyków.”

Najpierw garść faktów:

  • promo­cja trwa od 09 lipca 2007 do 30 wrze­śnia 2007 (moim zdaniem za krótko — mam nadzieję, że przedłużą),
  • brak opłat akty­wa­cyj­nych (to się ceni u Heyah :-) ),
  • wystar­czy doła­do­wać konto za 50 zł (pamię­tajmy, że w Heyah doła­do­wuje się o 90 dni, a nie na 90 dni tak jak w Oran­gach itp.), a następ­nie wpisać darmowy numer, z którym chcemy rozma­wiać za darmo w forma­cie *112*[numer tele­fonu deli­kwenta]#
  • jeżeli chcemy zmie­nić osobę, z którą chcemy rozma­wiać za darmo, wpisu­jemy jej numer w forma­cie jak wyżej, ale skasuje nas za to 5 zł (to akurat rozu­miem — niektó­rzy by sobie przed każdą rozmową zmie­niali na darmowy hehe :-P ),
  • można wybrać darmowy numer tylko z sieci Heyah (to akurat rozu­miem — bo niby z jakiej okazji opera­tor ma dopła­cać do rozmów międzyoperatorskich?).

Najlep­sze zosta­wię sobie na koniec:

Za darmo można rozma­wiać 5 godz. na dobę. Po prze­kro­cze­niu tego czasu kasuje nas normal­nie. Niby jest to wystar­cza­jąco dużo, ale zgod­nie z poli­tyką „zero gwiaz­dek” i „jasnych zasad” nie spodo­bało mi się to. W rekla­mach powinna się jednak znaleźć gwiazdka infor­mu­jąca o darmo­wym czasie 5 godz. na dobę. Ponadto nie znala­złem infor­ma­cji o możli­wo­ści spraw­dze­nia, ile jesz­cze możemy rozma­wiać za darmo. Do tej pory w Heyah można było sobie wszystko wygod­nie sprawdzać…

Co ciekawe, „nowa” doba liczona jest od 3:00 do 2:59 (rano oczy­wi­ście). Nie wiem w jakim celu taka zmiana i nie mam ochoty za bardzo „gdybać” :-P

Podobne wpisy:

  1. Ktoś próbuje nacią­gać na lewe promo­cje w Heyah
  2. mBank i doła­do­wa­nia Heyah. Nieładnie…
  3. Najwier­niej­szy fan Heyah prze­cho­dzi do Play Fresh
  4. HeyahGG — pierw­sze wrażenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>