2 sposoby pozyskiwania i konwersji filmów z YouTube i innych

Czasem z różnych powo­dów chcie­li­by­ście mieć film na kompu­te­rze lub komórce (najczę­ściej z obawy przed usunię­ciem filmu przez obsługę), który orygi­nal­nie można oglą­dać tylko online za pośred­nic­twem takich serwi­sów, jak YouTube, Google Video, Meta­cafe itd… Dzisiaj przed­sta­wię 2 sposoby jak to zrobić.

Sposób pierw­szy — banalny (dla leniu­chów :-P )

 1. Wcho­dzimy na stronę http://vixy.net/ (konwer­ter online, który z czasem zamie­nił się w jakiś szajs).
 2. Kopiu­jemy cały adres URL filmu z YouTube (np. http://www.youtube.com/watch?v=jwhHmDy-t1Y) i wkle­jamy do okienka na Vixy.
 3. Wybie­ramy format, który nas inte­re­suje. Do wyboru AVI, MOV, 3GP, MP3MP4.
 4. Klikamy Start i czekamy, aż pojawi się Down­load the Conver­ted Video i ścią­gamy plik.

Wszystko wydaje się proste, nie? Jest jednak kilka manka­men­tów tej metody. Strona jest bardzo obcią­żona, przez co często wyrzuca błędy i zrywa połą­cze­nie przy ścią­ga­niu. Ponadto nie rozpo­znaje niektó­rych serwi­sów z filmami i nie chce nawet zaczy­nać konwer­sji… Dlatego bardziej pole­cam drugą metodę:

Sposób drugi — poprzez ffmpeg

Pierw­sze czego potrze­bu­jemy, to „mate­riał” do konwer­sji. Do wydo­by­wa­nia filmów posłu­żymy się wtyczką do Fire­foksa o nazwie Vide­oDown­lo­ader. Po zain­sta­lo­wa­niu wtyczki wystar­czy potem oglą­da­jąc jakiś film na YouTube klik­nąć w prawym-dolnym rogu na ikonkę , następ­nie w wyska­ku­ją­cym okienku klik­nąć prawym na DOWNLOAD LINK i dać Zapisz element doce­lowy jako… Każdy plik ma nazwę get_video.htm, dlatego należy ją zmie­nić i usta­wić rozsze­rze­nie na .flv.

Na dobrą sprawę, to można by to tak zosta­wić, gdyż istnieją play­ery odtwa­rza­jące pliki flv (jak chociażby Totem). Naszym celem jest jednak konwer­sja na bardziej „ludzki” format, taki jak np. avi lub komór­kowy 3gp.

Filmy flv z YouTube mają rozdziel­czość 320×240 pikseli, czyli cudów nie należy się po nich spodzie­wać. Jakość dźwięku też raczej słaba (wg mnie jednak wystarczająca).

Posłu­żymy się zatem uniwer­sal­nym teksto­wym konwer­te­rem ffmpeg. Jeśli chodzi o insta­la­cję, to wpisu­jemy hasło ffmpeg w zakładce Szukaj w Synap­ticu. Nie wiem dokład­nie, które pakiety są jesz­cze potrzebne. Ja mam oprócz samego ffmpeg również gstreamer0.10-ffmpeg, libavcodec0d, libavformat0d, libpostproc0d, libxine1-ffmpeg.

Jak się to obsłu­guje? W termi­nalu wpisuje się komendę ffmpeg z różnymi para­me­trami, np:

–i — nazwa pliku wejścio­wego,
–r — żądana liczba klatek na sekundę (domyśl­nie 25),
–b — żądany bitrate wideo (domyśl­nie 200),
–ab — żądany bitrate audio (domyśl­nie 64),
–ac — ilość kana­łów audio (domyśl­nie 1),
–ar — często­tli­wość samplo­wa­nia audio (domyśl­nie 44100 Hz),
–s — żądany wymiar filmu. Można poda­wać w pikse­lach, np. 320×240 lub symbo­lami, np. sqcif (to jest 128×96), qcif (176×144), cif (352×288),
–vcodec — żądany kodek wideo, np. flv, h263, h264, mpeg4, xvid,
–acodec — żądany kodek audio, np. mp3, amr_nb.

Ffmpeg to naprawdę potężne narzę­dzie. Dla tych, którym jest mało para­me­trów, pole­cam lekturę man ffmpeg w termi­nalu. Jest tego kilkadziesiąt.

Konwer­sja flv > avi jest dosyć prosta. Wystar­czy wpisać w termi­nalu tak:

ffmpeg –i nazwa_pliku.flv –vcodec xvid –acodec mp3 nowa_nazwa.avi

Gorzej sprawa wygląda z konwer­sją na komórki, czyli flv > 3gp z tego względu, że różne komórki obsłu­gują różne wiel­ko­ści filmu, ilość klatek, format audio itd. Ja przy­ją­łem rozdziel­czość qcif (177×144), 12 klatek na sekundę, bitrate 30, audio w amr (domyślny format przy h263), bitrate audio 12, często­tli­wość samplo­wa­nia audio 8000, 1 kanał audio. Zapis w termi­nalu wygląda tak:

ffmpeg –i nazwa_pliku.flv –vcodec h263 –s qcif –r 12 –b 30 –ab 12 –ar 8000 –ac 1 nowa_nazwa.3gp

Oczy­wi­ście nie jest powie­dziane, że u Was na komórce będzie to chodzić. Po prostu trzeba dużo testo­wać. Innym wyjściem jest konwer­sja na avi i użycie progra­mów produ­centa komórki do konwer­sji na 3gp (np. Nokia Suite).

Gotowe para­me­try do konwer­sji różnych forma­tów można znaleźć np. tutaj.

Podobne wpisy:

 1. Jak usta­wić lepszą jakość mp3 w Sound Juicer
 2. Wycią­ga­nie klatek z filmów za pomocą PHP
 3. 2 sposoby na wyłą­cze­nie kompu­tera o okre­ślo­nej godzinie
 4. Jak zrobić zrzuty ekranu z pliku filmo­wego w Linuksie

2 Comments

 • miciak
  10 stycznia 2009 - 21:20 | Permalink

  vixy.net czasem działa bardzo bardzo wolno i daje mp3 w wersji mono, a mp3me.pl stereo

 • afga
  24 marca 2017 - 13:13 | Permalink
 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>