Thunderbird 2.0 w Ubuntu Feisty Fawn (7.04)

Nie wiem dlaczego w orygi­nal­nych repo­zy­to­riach do Ubuntu cały czas nie ma dostęp­nego klienta poczty Thun­der­bird w wersji 2.0. Jest tylko 1.5. Jakiś czas temu poja­wiło się „prywatne” repo­zy­to­rium z Thun­der­bir­dem 2.0. Wystar­czy dodać je do Synap­tica i można aktualizować :-)

Oto adres (dzięki Livio):

deb http://ubuntu.iuculano.it feisty thunderbird

Powyż­szy link należy dodać do repo­zy­to­riów. Przy­po­mi­nam jak to zrobić: Synap­tic -> Usta­wie­nia -> Repo­zy­to­ria -> Opro­gra­mo­wa­nie osób trze­cich -> Add…

Wyrzuci wam oczy­wi­ście błąd, że nie ma klucza publicz­nego GPG. Jak sobie z tym pora­dzić pisa­łem wcze­śniej. Należy więc wpisać w terminalu:

sudo gpg --keyserver hkp://subkeys.pgp.net --recv-keys 371A69E3AE3BE9AA

Nowy Thun­der­bird wydaje się trochę „mądrzej­szy” i szyb­szy od poprzed­niego. Naresz­cie dzia­łają wyska­ku­jące powia­do­mie­nia o nowej poczcie. Osobi­ście używam go jako klienta grup dysku­syj­nych, vide­oca­stów i — rzecz jasna — poczty elek­tro­nicz­nej. Pole­cam wszyst­kim (również na Windowsie :-) ).

Podobne wpisy:

  1. Apt-get i braku­jący klucz publiczny…
  2. Prze­sze­dłem na Ubuntu… znowu :)
  3. Nowe VLC 0.9.2 pod Ubuntu
  4. Flash 9 dla Linuksa — insta­la­cja na Ubuntu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>