Stacja Sokołów „ANATUM” w Ustroniu

Czło­wiek nawet będąc na waka­cjach zawsze znaj­dzie coś cieka­wego do napi­sa­nia na blogu :-) Najpierw o co mi chodzi, a potem garść fotek.

Wjeż­dża­jąc kolejką (lub jak kto woli wcho­dząc) na Czan­to­rię Wielką w Ustro­niu moją uwagę zwró­cił ośro­dek reha­bi­li­ta­cji ptaków drapież­nych o nazwie Stacja Soko­łów „ANATUM”. Mamy tam możli­wość zoba­cze­nia z bliska kilka­na­ście gatun­ków ptaków wraz z opisem ich cech gatun­ko­wych, wymia­rów, poży­wie­nia itd. Ciekawe w tym wszyst­kim jest to, że głów­nym źródłem infor­ma­cji w opisach jest Wiki­pe­dia. Zdję­cie nie wyszło zbyt ostre, sorry…

Trochę to dla mnie nowość, gdyż często słyszy się o niepraw­dzi­wych infor­ma­cjach tam zawar­tych itd. Jednak jak widać powy­żej, czasem można Wiki­pe­dii zaufać. Wątpię, by ktoś nie spraw­dził opisów przed ich udostęp­nie­niem zwie­dza­ją­cym (a może się mylę?)

W pozo­sta­łych opisach nie podano źródła. Ich ułoże­nie wska­zuje na to, że praw­do­po­dob­nie również pocho­dzą z Wiki­pe­dii. Nie chcę oczy­wi­ście nikogo oskar­żać, ale w takich sytu­acjach powinno się poda­wać skąd infor­ma­cje zaczerpnięto.

Niektóre infor­ma­cje w opisach są nieco rozsze­rzone wzglę­dem Wiki­pe­dii. Raczej nie byłoby zbyt dużo roboty aby wkleić dodaną infor­ma­cję z MS Worda i przez to rozbu­do­wać hasło. No bo skoro się „bierze”, to można czasem też coś dać w zamian.

Tyle ględze­nia, prze­cho­dzę do fotek. Nie podaję nazw ptaków, gdyż nie chciało mi się tego wszyst­kiego noto­wać (w końcu na waka­cjach byłem, a nie na jakiejś „misji repor­ta­żo­wej” :-D ).

Nie pytajcie mnie gdzie ten ptak ma przód, a gdzie tył :-P

Na koniec „żywe godło” naszego państwa: Orzeł Bielik (najwięk­szy z tego całego „towarzystwa”)

Zapo­mnia­łem dodać: Prawa autor­skie do zdjęć nie należą do mnie! Kopio­wa­nie zabro­nione. Wszel­kie Copy­ri­ghty © zastrze­żone dla Marty Maty­sik. Jeśli kogoś inte­re­sują nieska­lo­wane zdję­cia, proszę konsul­to­wać to z nią.

Podobne wpisy:

  1. Powiedznie.org — w końcu nie wiem co o tym myśleć :-/
  2. Last.fm — co to jest to scrob­blo­wa­nie i jak to działa
  3. Gadu-Gadowy Info­bot. Nie każdy go zna?
  4. 29 luty i pewna rocznica…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>