XHTML 2 — jaki będzie?

Zgod­nie z rozkła­dem kolejna wersja XHTML w wersji 2.0 ma ukazać się we wrze­śniu 2008 r. Jednak już dziś warto przyj­rzeć się bliżej co nowego w niej będzie. Konsor­cjum W3C podaje sporo infor­ma­cji na ten temat. Na podsta­wie tego doku­mentu posta­ram się stre­ścić najważ­niej­sze rzeczy.

Głów­nym celem, jaki przy­świeca twór­com nowej wersji XHTML jest „mniej prezen­ta­cji, więcej struk­tury”. Prezen­ta­cja ma być wyra­żana poprzez arku­sze stylów. Postu­lat ten ważny jest już teraz, a w dalszym ciągu widać strony (szcze­gól­nie tabele) nie stosu­jące CSS. Czas biegnie, a niektóre witryny dalej wyglą­dają jak w 1997 r. Wszyst­kie elementy prezen­ta­cyjne mają być usunięte w XHTML 2.

XHTML 2 ma być maksy­mal­nie zbli­żony do XML. Jeżeli jakieś rozwią­za­nie istnieje w języku XML, to lepiej go użyć zamiast dupli­ko­wać. Dzięki temu tworze­nie i użyt­ko­wa­nie doku­men­tów ma być łatwe. Więk­szość współ­cze­snych prze­glą­da­rek obsłu­guje XML, dzięki czemu „prze­siadka” raczej nie będzie bole­sna. „Stary przy­ja­ciel” Inter­net Explo­rer może mieć jedy­nie problemy :-) Dla reszty prze­glą­da­rek pozo­staje jedy­nie wpro­wa­dzić obsługę nowych funk­cjo­nal­no­ści, takich jak XFormsXML Events.

Język XHTML 2 ma być dosto­so­wany do różnych urzą­dzeń prze­no­śnych. Obec­nie często trzeba tworzyć różne wersje tego samego doku­mentu przy­sto­so­wane do różnych typów urzą­dzeń, np. osobno dla komó­rek, palm­to­pów itd. Sprawa ma być rozwią­zana poprzez nieco inną inter­pre­ta­cję kodu w poszcze­gól­nych typach urządzeń.

Główne zmiany wobec XHTML 1:

 • poja­wią się nowe elementy: sectionh służące do jasnego defi­nio­wa­nia struk­tury dokumentu,
 • więk­szą seman­tykę doku­mentu ma zapew­nić nowy atry­but role, czyli wska­za­nie jaką funk­cję pełni w doku­men­cie dana jego część (np. wstęp, przy­pis, tekst główny itd.),
 • element hr zosta­nie prze­mia­no­wany na sepa­ra­tor,
 • element br łamiący wiersz zosta­nie zastą­piony przez l,
 • element p będzie mógł teraz oprócz zwykłego tekstu zawie­rać listy, tabele, cytaty itd.,
 • wpro­wa­dze­nie elementu nl — listy nawi­ga­cyj­nej do „skaka­nia” po różnych częściach doku­mentu (taki spis treści podobny do tego z Wikipedii),
 • elementy służące do tworze­nia tabel mają być uprosz­czone i uporządkowane,
 • każdy element może być linkiem poprzez href, a nie tylko a tak jak jest teraz,
 • do obsługi wyda­rzeń, takich jak np. dzisiej­sze onclick będzie użyta wyżej wspo­mniana tech­no­lo­gia XML Events, dzięki czemu w jednym doku­men­cie będzie można używać wielu języ­ków skryp­to­wych; w związku z tym element script będzie zastą­piony elemen­tem handler,
 • formu­la­rze będą zastą­pione przez tech­no­lo­gię XForms,
 • ramki znane z HTML będą zastą­pione przez tech­no­lo­gię XFra­mes.

Zmian jest oczy­wi­ście więcej. Wystar­czy zoba­czyć listę dostęp­nych elemen­tówatry­bu­tów języka XHTML 2.0. Wygląda na to, że webma­ste­rów czeka spora porcja nauki…

Podobne wpisy:

 1. A Ty w jaki sposób łączysz się z bazą danych?
 2. Pułapka refe­ren­cji w foreach
 3. Pierw­szy projekt WWW zrealizowany :-)
 4. Pierw­sze kroki z Dart

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>