Powiedznie.org — w końcu nie wiem co o tym myśleć :-/

Muszę przy­znać, że zaczy­nam wątpić w jakie­kol­wiek „akcje obywa­tel­skie”. Zbyt często „zajeż­dżają” komer­cją. Właśnie takie odczu­cia mam odno­śnie serwisu powiedznie.org — publi­ku­ją­cego reklamy niedo­pusz­czone do emisji w polskiej tele­wi­zji. Począt­kowo tego typu inicja­tywa od razu mi się spodo­bała, gdyż sam jestem zwolen­ni­kiem wolnego prze­pływu szeroko poję­tej infor­ma­cji. Niby wszystko w porządku, ale poja­wia się kilka „ale”…

Auto­rem w/w strony jest Artur Kura­siń­ski — czło­wiek mający dużo do powie­dze­nia na temat najnow­szych tren­dów i tech­no­lo­gii w Inter­ne­cie, Web 2.0 itd. Chęt­nie czytuję jego bloga. W jednym z ostat­nich wpisów doty­czą­cych właśnie cenzury w mediach rozgo­rzała dosyć burz­liwa dysku­sja m.in. o moty­wach kieru­ją­cych auto­rem do zało­że­nia powiedznie.org.

Wobec tego zaczą­łem szukać infor­ma­cji co myślą na ten temat inni. Pierw­szy wypo­wie­dział się RAFi, że to po prostu reklama AXE. Dowody popie­ra­jące tę tezę podał w komen­ta­rzach na Anty­Web niejaki macol w postaci spraw­dze­nia do kogo należy domena powiedznie.org. Wnio­ski z odpy­ta­nia who.is oczywiste:

[…]
Name: Art Fabrika Karo­lina Kraus
Orga­ni­za­tion: Art Fabrika Karo­lina Kraus
[…]

dalej czytamy:

[…]
Oferta firmy:
[…]
stra­te­gie marke­tin­gowe dla firm
orga­ni­za­cja wyda­rzeń promo­cyj­nych
[…]

Autor strony tłuma­czy się, że w czasie waka­cji nie mógł kupić domeny, przez co zlecił to w/w pani Karo­li­nie Kraus. Ponadto nie zmie­nił danych o własno­ści domeny przed urucho­mie­niem serwisu i przez to całe to zamie­sza­nie. Dzisiaj poja­wiła się reklama Łowi­cza, czyli zarzuty o wyłącz­ność AXE stały się bezpod­stawne. A może chodziło tylko o począt­kowy rozgłos?

Na koniec kilka moich przemyśleń:

Jeżeli ktoś zamiesz­cza jakieś infor­ma­cje sponsorowane/reklamowe, od razu powi­nien ozna­czać wpis w stylu „Reklama: Tytuł.” Wiadomo by było, że nie należy czegoś takiego czytać :-P (o czym dobrze wiedzą rekla­mo­dawcy). Ponadto propo­no­wał bym osobną kate­go­rię dla blogów zamiesz­cza­ją­cych wpisy rekla­mowe: AdvBlog lub AdBlog czy coś takiego. Autor przy­ła­pany na ukry­tej dzia­łal­no­ści komer­cyj­nej szybko będzie tracił na wiary­god­no­ści, no bo niby skąd ktoś ma wiedzieć, czy coś, co właśnie czyta nie jest reklamą?

Podobne wpisy:

 1. Zapis na NTFS w końcu rozwiązany
 2. Spodek 2.0 v6 – poprzeczka coraz wyżej!
 3. Literowka.pl — lekka przesada?
 4. Jak prze­chy­trzyć skrypty spamowe

3 Comments

 • przemo
  17 sierpnia 2007 - 09:24 | Permalink

  Pierwsi poła­pali się chyba jednak użyt­kow­nicy wykopu i chło­paki na pstro: http://www.pstro.com/?p=33

 • 17 sierpnia 2007 - 16:56 | Permalink

  @przemo
  Trudno to będzie spraw­dzić, ale niech Ci będzie.

  Ważne, że inter­nauci zacho­wują czujność :-)

 • hanzi
  4 września 2007 - 16:03 | Permalink

  szum trwa, na stro­nie poja­wiają się kolejne przy­kłady absur­dal­nych dzia­łań cenzury, więc kwestia czy to guerilla jest dosyć sporna… Zobacz­cie sobie, co zostało ocen­zu­ro­wane — absurd… Dobrze, że Kura­siń­ski to nagłośnił.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>