Błąd BIOSa po usunięciu stacji dyskietek (FDD 3,5″)

Ostat­nio stwier­dzi­łem, że stacja dyskie­tek jest mi już całko­wi­cie niepo­trzebna. Dobre 2 lata wcale nie używana, pobiera prąd (zapewne niewiele, ale zawsze coś), zabiera miej­sce w obudo­wie, itd. Dlatego zdecy­do­wa­łem się wycią­gnąć napęd FDD z kompu­tera. Pendrivy wszel­kiej maści dużo spraw­niej radzą sobie z prze­no­sze­niem danych, a przede wszyst­kim są pojem­niej­sze i szybsze.

Po usunię­ciu napędu podczas włącza­nia kompu­tera BIOS za każdym razem zgła­szał nastę­pu­jący błąd:

Hardware Moni­tor found an error. Enter Power setup menu for details.

BIOS oczy­wi­ście „burzył się” o braku­jącą stację dyskie­tek. Można naci­snąć klawisz F1 (aby konty­nu­ować) albo Delete (aby wejść do usta­wień BIOSa). Niby ten błąd można zigno­ro­wać, ale ciągłe wciska­nie F1 może nam się w końcu znudzić.

Lekar­stwem jest wejście w usta­wie­nia BIOSa i w menu main -> Halt On -> All Errors zamie­nić na No Error. Opcją Halt On usta­lamy w jakich okolicz­no­ściach system ma się zatrzy­my­wać przy star­cie. Przy usta­wie­niu No Error system zigno­ruje wszyst­kie błędy i będzie się mimo wszystko restar­to­wał. Takie usta­wie­nie stwa­rza z pewno­ścią pewne ryzyko, gdyż jeżeli rzeczy­wi­ście coś będzie nie tak, to nie zosta­niemy o tym poinformowani.

Jeśli chodzi o rodzaj BIOSa, to jest to stan­dar­dowy Award BIOS Asusa na płycie głów­nej P4PE-X/TE (dosyć stara). Myślę, że nowsze płyty główne mają bardziej „konfi­gu­ro­walne” tego typu usta­wie­nia i że w/w komu­ni­kat można wyłą­czyć bez koniecz­no­ści wyłą­cza­nia wszyst­kich pozo­sta­łych. Jeżeli się mylę, to proszę mnie popra­wić w komentarzach :)

Czas dyskie­tek niestety już (dawno temu?) minął…

Podobne wpisy:

 1. Ubuntu i znika­jące “Wyłącz kompu­ter” i “Uruchom ponownie”
 2. MPlayer — szyb­kie rozwią­za­nie na marudzenie
 3. Apt-get i braku­jący klucz publiczny…
 4. Mój pierw­szy raz… z Javą :-)

3 Comments

 • 3 września 2007 - 16:28 | Permalink

  Nie wystar­czy wyłą­czyć stacji dyskie­tek w BIOSie? Nie mam FDD ani w domu, ani w pracy i wydaje mi się, że jest odpo­wied­nia opcja na ekra­nie z dyskami…

 • 3 września 2007 - 17:57 | Permalink

  No właśnie jest taki problem, że nawet jak całkiem wyłą­czy­łem (floppy disk disa­bled), to BIOS się i tak burzył…

 • 4 września 2007 - 00:03 | Permalink

  Czas dyskie­tek niestety już (dawno temu?) minął…”

  taaak, zgadzam się, że to już coś abso­lut­nie archaicznego.

  jak rok jakiś temu skła­da­łem dla siostry kompu­ter,
  to w ramach oszczęd­no­ści (15 zł? :]) zrezy­gno­wa­li­śmy z FDD.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>