Odzyskiwanie Ubuntu po (re)instalacji Windowsa

~98% użyt­kow­ni­ków kompu­te­rów tej planety ma zain­sta­lo­wa­nego Windowsa. To fakt, można tylko pole­mi­zo­wać ilu spośród nich ma również zain­sta­lo­wa­nego Linuksa (tak jak m.in. ja). Windows ma jednak to do siebie, że trzeba go co jakiś czas prze­in­sta­lo­wać na nowo, bo „muli”, wyrzuca dziwne błędy lub po prostu coś zostało nieod­wra­cal­nie „popsute” (sam mam na koncie taką akcję, no ale o tym nie dzisiaj :-P ).

Windows „nie tole­ruje” innych syste­mów opera­cyj­nych na dysku i podczas insta­la­cji zama­zuje MBR, na którym był zapi­sany Linux. Wbrew pozo­rom nic się szcze­gól­nego nie stanie! MBR może być dosyć prosto odzy­skany za sprawą np. Super Grub Disk. Przed (re)instalacją Windowsa pole­cam zaopa­trzyć się w czystą płytę CD-RW i nagrać na nią obraz ISO w/w programu.

Insta­la­tor Windows wykryje party­cje linuk­sowe jako „niezi­den­ty­fi­ko­wany system plików”. Zosta­wiamy to tak jak jest i insta­lu­jemy normal­nie Windowsa. Po restar­cie nie ujrzymy niestety znanego nam menu wyboru systemu (GRUB), który chcemy uruchomić.

Aby przy­wró­cić GRUB robimy tak:

 1. Wrzu­camy do napędu wcze­śniej nagraną płytę CD i restar­tu­jemy komputer.
 2. Wybie­ramy English Super Grub.
 3. Następ­nie Gnu/Linux.
 4. Fix Boot of Gnu/Linux.
 5. Wybie­ramy party­cję, na której ma być przy­wró­cony GRUB (zawsze miałem tylko 1 do wyboru).
 6. Pojawi się teraz cała „lita­nia” różnych dziw­nych rzeczy, ważne, żeby pisało na samym dole SGD has succe­eded!
 7. Kilka razy naci­skamy <– (Go back) aż do ujrze­nia Quit, a dalej Reboot P.C.

Prawie za każdym razem przed wybo­rem nowej opcji poja­wia się na czar­nym tle pomoc. Dlatego program co chwilę prosi o naci­śnię­cie jakie­goś klawi­sza (Press any key). Na wszelki wypa­dek radzę czytać co się robi :)

Podobne wpisy:

 1. Znika­jący Windows z menu przy star­cie (Grub)
 2. StartUp-Manager — przy­datna nakładka
 3. Tworze­nie, dzie­le­nie i łącze­nie plików PDF w Ubuntu
 4. Prze­sze­dłem na Ubuntu… znowu :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>