/home/Śpiechu->Blog ma już rok!

Dokład­nie 3.10.2006 r. napi­sa­łem pierw­szy wpis. Nie był on, co prawda zbyt odkryw­czy, ale co tam :-) Liczą się chęci! W tym wpisie spró­buję wypi­sać co udało mi się zrobić, a czego nie…

Najpierw garść staty­styk (muszę się co nieco pochwalić):

  • razem wpisów: 67,
  • razem komen­ta­rzy: 167,
  • łącz­nie zablo­ko­wa­nych komen­ta­rzy spamo­wych: 1266 (chwała ci Akisme­cie),
  • łącz­nie odwie­dzin: ~54 tys.,
  • liczba osób subskry­bu­ją­cych RSS: ~38.

Przez ten rok dużo się zmie­niło w „świe­cie linuk­so­wym”. Z Ubuntu Dapper Drake prze­szli­śmy na Feisty Fawn (a za niedługo przej­dziemy na Gutsy Gibbon). Osobi­ście prze­ro­bi­łem jesz­cze inną dystry­bu­cję — Fedora Core. Powiem, że również jest godna uwagi, ale „filo­zo­fia” Ubuntu podo­bała mi się bardziej, dlatego wróci­łem… Przy okazji prze­tłu­ma­czy­łem dosyć pokaźny opis usług booto­wa­nia Fedory.

Jeśli chodzi o najwięk­szy postęp w rozwoju Linuksa, jaki poczy­niono przez ten rok, to osobi­ście uważam za takowy możli­wość zapisu na window­so­wych party­cjach NTFS. Naresz­cie skoń­czyły się czasy „żonglo­wa­nia” plikami: najpierw prze­gra­nie na party­cję linuk­sową, a potem — przy okazji — skaso­wa­nie z Windowsa. To było dosyć irytu­jące, ale całe szczę­ście się skończyło.

Kilka wpisów poświę­ci­łem „najlep­szemu polskiemu komu­ni­ka­to­rowi”, czyli Gadu-Gadu. W kwestiach poru­sza­nych przeze mnie nie zrobiono niestety nic. Nawia­sem mówiąc, to twórca GG — Łukasz Foltyn (lub jak go nazywa Walde­mar Pawlak z PSL — Polski Bill Gates) prze­cho­dzi ostat­nio sam siebie. Milio­ner, który chce zajmo­wać się proble­mami ubogich!? Bzdury przez niego głoszone (ups, miało być „program poli­tyczny” :-P ) można poczy­tać na blogu.

W ciągu roku poja­wiło się kilka — moim zdaniem — przy­dat­nych wpisów z zakresu tzw. linuk­so­wego know-how, jak chociażby wpis doty­czący wyszu­ki­wa­nia kluczy publicz­nych do Apt-get, czy dwa wpisy doty­czące „baje­ro­wa­nia pulpitu”.

Nie udało mi się niestety rozwi­nąć kate­go­rii webma­ste­ring. To uważam dla siebie za najwięk­szy minus. Trzy wpisy w ciągu roku to stanow­czo za mało. Nie jestem oczy­wi­ście jakimś „guru” w kwestiach HTML-owo — PHP-owych, ale można było się bardziej przy­ło­żyć. W przy­szło­ści posta­ram się napi­sać na te tematy coś więcej.

4.07.2007 prze­nio­słem bloga na serwer mojego ISP. Z uwagi na to gwał­tow­nie spadła mi ilość odwie­dza­ją­cych, gdyż — jak sądzę — domena wordpress.com ma dużo więk­szą wartość Page Rank w Googlu niż all.pl. Ale to nic, kto będzie szukał, to i tak znajdzie :-)

A teraz moment wręcza­nia nagród, fanfary, kwiaty, medale, flesze, wywiady w TV, itd. :-D

Podobne wpisy:

  1. 23 tys. odwie­dzin na 23 lutego
  2. Dłuż­sze zawie­sze­nie blogowania :(
  3. Po prze­no­si­nach na WP 2.5…
  4. Znika­jący Windows z menu przy star­cie (Grub)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>