Nie oglądasz videocastów? Najlepiej zacznij z Miro

Obec­nie zdecy­do­wana więk­szość ofero­wa­nych na rynku stałych łączy inter­ne­to­wych to łącza o prze­pu­sto­wo­ści powy­żej 512 kbps (czyli trans­fer ok. 64 KB/s). Wobec tego warto by zain­te­re­so­wać się czymś więcej niż tylko tekstem na WWW :) Dzisiaj napi­szę kilka słów na temat vide­oca­stów i czym je odtwarzać.

Do tych, co nie wiedzą co to jest vide­ocast powiem tyle: vide­ocast to kanał RSS, do którego „podcze­piono” plik mp4 lub ogg z mate­ria­łem filmo­wym. Vide­oca­sty można porów­nac z postami poja­wia­ją­cymi się co jakiś czas na blogach z tą różnicą, że zamiast tekstu mamy obraz i dźwięk. Oprócz typowo amator­skich vide­oca­stów można spotkac profe­sjo­nalne nagra­nia ze stacji TV z cyklicz­nie nada­wa­nych programów.

Szcze­gól­nym rodza­jem vide­oca­stów są scre­en­ca­sty, w których obra­zem jest „zrzut ekranu” moni­tora, a dźwięk to komen­tarz lektora do tego co się dzieje na ekra­nie. Czasem zamiast dźwięku mamy do czyta­nia „dymki” z tekstem. Scre­en­ca­sty to z reguły mate­riały instruk­ta­żowe wyja­śnia­jące dzia­ła­nie apli­ka­cji, języ­ków progra­mo­wa­nia itd.

Podca­sty z kolei to nagra­nia wyłącz­nie dźwię­kowe. Na dobrą sprawę wszyst­kie *casty się od nich wywo­dzą. Najpo­pu­lar­niej­szy polski podcast to z pewno­ścią coty­go­dniowa audy­cja Radia Szcze­cin „Trącic myszką”.

Wszyst­kie wymie­nione powy­żej *casty odtwo­rzy­cie progra­mem Miro (dawno temu znany jako Demo­cracy Player).

Miro jest całko­wi­cie darmo­wym progra­mem. Dostępne są wersje dla Linuksa, Windowsa i Mac OS X. Pod Window­sem program próbuje trochę naśla­do­wać iTunes Apple’a. Zobacz­cie: (od góry Miro pod Windows, iTunes, Miro pod Ubuntu)

Tak naprawdę Miro jest swego rodzaju nakładką na odtwa­rza­cze multi­me­diów. Powiem tylko tyle, że nakładką całkiem niezłą :)

Funk­cji programu nie będę szcze­gó­łowo opisy­wał, dlatego że zrobiono to już w co najmniej kilku miej­scach w inter­ne­cie (chociażby tutu). Zwrócę za to uwagę na kilka usta­wień programu ułatwia­ją­cych życie:

 1. W Opcje -> Kanały pole­cam zmie­nić odświe­ża­nie kana­łów na co godzinę lub najle­piej ręcz­nie. Nie wiem dlaczego nie ma opcji „raz na dobę”. Nie znam kanału, w którym nowy mate­riał ukazuje się częściej niż co 24 godz. Jeżeli mamy usta­wione na domyślne co 30 minut, to niepo­trzeb­nie obcią­żamy łącze.
 2. W Opcje -> Miej­sce na dysku wyga­sa­nie plików wideo pole­cam usta­wić na 1 miesiąc. Stan­dar­dowo usta­wione jest na 5 dni. Jeżeli w ciągu tego czasu nie naci­śniemy na przy­cisk keep, to po tym czasie plik wideo zosta­nie skaso­wany z dysku.
 3. W Opcje -> Odtwa­rza­nie wolę usta­wie­nie Play one video, then stop. Domyśl­nie po zakoń­cze­niu odtwa­rza­nia jednego pliku Miro auto­ma­tycz­nie odtwa­rza następny. Wolę, gdy każdo­ra­zowo prze­nosi mnie do listy dostęp­nych do odtwa­rza­nia plików.

Jakie kanały polecam?

 • Ubuntu Scre­en­ca­sts. Wystar­czy wpisac w Prze­wod­niku Miro hasło Ubuntu i dodac kanał do listy :P Autor scre­en­ca­sta opowiada (dosyc prostym angiel­skim) o możli­wo­ściach Ubuntu. Więk­szośc rzeczy jest oczy­wi­sta, jednak zawsze można się czegoś nowego dowiedziec.
 • Wyżej wymie­niony Trącic myszką. Należy wkleic adres kanalu: http://www.myszka.org/index2.php?option=com_podcast&feed=RSS2.0&no_html=1
 • Hubble­castNASA’s Jet Propul­sion. Dwa kanały w wyso­kiej rozdziel­czo­ści (~100 MB na odci­nek) tworzone przez amery­kań­ską NASA o tema­tyce „nowi­nek z kosmosu”. Jeżeli kogoś to inte­re­suje, to polecam :)
 • The News Archive — kanał z newsami sprzed kilku­dzie­się­ciu lat (aktu­al­nie lata 1950–1960). Wiado­mo­ści o najważ­niej­szych momen­tach w histo­rii najnowszej.
 • You Tube — Most Viewed Videos Today. Jak sama nazwa mówi — najpo­pu­lar­niej­sze filmy dnia. Adres: http://youtube.com/rss/global/top_viewed_today.rss

Miro dobrze nadaje się do prze­cho­wy­wa­nia mate­ria­łów z YouTube. Dzięki wbudo­wa­nej wyszu­ki­warce można znaleźć, a następ­nie ścią­gnąć na dysk ulubione filmy (które może „niechcący” usunąć obsługa serwisu :-P ). Brakuje mi jednak możli­wo­ści szuka­nia w kilku popu­lar­nych serwi­sach (np. Live Leak). Mała uwaga: jeżeli oglą­da­cie właśnie coś inte­re­su­ją­cego na stro­nie YouTube wartego zapi­sa­nia, wystar­czy wkleić do wyszu­ki­warki Miro sam iden­ty­fi­ka­tor filmu, np. http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o.

Ostat­nia sprawa: Należy pamię­tać o tym, że Miro jest ciągle w wersji beta. Obec­nie ma kilka irytu­ją­cych błędów (doty­czy to wersji zarówno na Windowsa, jak i Linuksa):

 • program działa baaar­dzo powoooli,
 • prze­wi­ja­nie plików flv pozy­ska­nych z YouTube prak­tycz­nie nie działa (praw­do­po­dob­nie to wina odtwarzaczy),
 • w Window­sie czasem nie da się usunąć pliku z filmem po jego odtwo­rze­niu. Należy wyłą­czyć program i zaraz po włącze­niu usunąć dany film,
 • w Linuk­sie program często wiesza się przy zmia­nie odtwa­rza­nych plików (np. najczę­ściej z YouTube :( ).

Podobne wpisy:

 1. Thun­der­bird 2.0 w Ubuntu Feisty Fawn (7.04)
 2. Jak usta­wić lepszą jakość mp3 w Sound Juicer
 3. Nowe VLC 0.9.2 pod Ubuntu
 4. The Google has you? (czy jesz­cze nie?)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>