Pomysł na nową funkcjonalność w nasza-klasa.pl

Nasza-klasa.pl ostat­nimi czasy wywo­łała spory szum w mediach. Wczo­raj na stro­nie można było prze­czy­tać, że serwis ma 2 miliony użyt­kow­ni­ków. Zważyw­szy na to, że 11 listo­pada „stuk­nęły mu” dopiero pierw­sze urodziny, moim zdaniem jest to impo­nu­jący wynik.

Sam oczy­wi­ście również zało­ży­łem sobie profil (kto szuka — ten znaj­dzie, hehe :-P ). Ku mojemu zdzi­wie­niu kilku­dzie­się­ciu moich szkol­nych (i nie tylko) znajo­mych już tam było :-) Nie będę rozwo­dził się nad tym co można robić w naszej-klasie. W wyżej linko­wa­nym Tech­NO­blogu można znaleźć nieco informacji.

Skoro serwis ma tylu użyt­kow­ni­ków, pomy­śla­łem sobie, że warto byłoby spraw­dzić w prak­tyce teorię tzw. sześciu stopni odda­le­nia. Z grub­sza chodzi w niej o to, że pomię­dzy dowol­nymi dwiema osobami na świe­cie istnieje maksy­mal­nie 5 ogniw pośredniczących:

A>---<1>---<2>---<3>---<4>---<5>---<B
A - to np. ja,
1-5 - osoby, które znają ludzi po bokach,
B - dowolna osoba w dowolnym miejscu na Ziemi.

W naszej-klasie przy­da­łaby się funk­cja spraw­dze­nia czegoś w rodzaju „łańcuszka znajo­mych”. Dowolny użyt­kow­nik serwisu mógłby klik­nąć na innego dowol­nego użyt­kow­nika w celu poszu­ka­nia poten­cjal­nie najkrót­szej drogi, jaką musiał by prze­być (poznać po drodze osób), aby poznać deli­kwenta. Zdaję sobie sprawę, że taki mecha­nizm pochła­niałby wiele mocy prze­ro­bo­wych serwe­rów, ale czy nie byłoby to coś fajnego? Póki co nie zauwa­ży­łem, żeby jaki­kol­wiek serwis społecz­no­ściowy miał takie coś…

Ponadto auto­rzy powinni zasta­no­wić się nad zapro­jek­to­wa­niem przy­ci­sków (user­ba­rów) do umiesz­cze­nia na blogach/forach dysku­syj­nych itd. linku­ją­cych do danego profilu. Coś takiego jak w Last.fm. W ten sposób sporo nowych ludzi dowia­duje się o istnie­niu serwisu.

Z góry ostrze­gam: po godz. 15:00 wejście na naszą-klasę grani­czy z cudem. Strona jest tak obcią­żona, że non-stop oglą­damy komu­ni­kat o prze­cią­że­niu serwerów…

(wpis prze­słany również do twór­ców naszej-klasy)

Podobne wpisy:

 1. Nasza-klasa.pl i Twój-abonament
 2. Nowa stara książka i inte­re­su­jąca zniżka 25% w Matrasie
 3. Nowa nagonka na AdBlock
 4. Nowa Opera 10 i bloko­wa­nie reklam

One comment

 • 9 stycznia 2008 - 09:52 | Permalink

  Funk­cję takiego łańcuszka poka­zu­jące drogę znajo­mych między ludz­kich, ale chyba tylko jedno­stop­nio­wego ma http://www.studentix.pl Jestem na profilu Y, Y zna X, ja też znam X i jest to graficz­nie przed­sta­wione, gdy prze­glą­dam profil Y.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>