Invasion Tactical Defense — BARDZO wciągająca gra flashowa

Ostat­nio na Diggu zamiesz­czono linka do bardzo fajnej gry flasho­wej. Co ciekawe, nie ma w niej bezmyślnego/celnego/szybkiego klika­nia myszką. Póki co jest to najbar­dziej rozbu­do­wana gra flashowa, z jaką miałem do czynienia.

Gra ma dumną nazwę: Inva­sion Tacti­cal Defense. Wcie­lamy się w niej w dowódcę obrony naziem­nej. Za zada­nie mamy powstrzy­mać statki kosmiczne obcych do czasu aż w naszej fabryce zosta­nie skon­stru­owana rakieta nukle­arna, która znisz­czy najeźdźców.

Przed nami 10 misji pole­ga­ją­cych w zasa­dzie na tym samym: nisz­cze­niu obcych do czasu aż pasek „mission status” doje­dzie do 100%. Wydaje się proste? Tak nie jest — w każdej misji potrzebny na zbudo­wa­nie rakiety czas wydłuża się, a statki obcych są trud­niej­sze do zniszczenia.

Za wyko­na­nie kolej­nych misji dosta­jemy pewną kwotę pienię­dzy. Na co można je wydać:

 • Kupno różnych rodza­jów dzia­łek (różnią się szyb­ko­strzel­no­ścią, siłą zada­wa­nych obra­żeń, ilością „konsu­mo­wa­nej” amuni­cji). Jedno­cze­śnie możemy ich mieć 6 sztuk.
 • Kupno inży­nie­rów przy­spie­sza­ją­cych konstruk­cję rakiety/produkujących amuni­cję (można ich potem prze­miesz­czać w misji pomię­dzy tymi dwoma zadaniami).
 • Zwięk­sze­nie punk­tów wytrzy­ma­ło­ści fabryki.
 • Kupno amunicji/zwiększenie limitu amunicji.

Gdyby tego jesz­cze było mało, to możemy jesz­cze usta­wiać tryb ognia każdego z dzia­łek na agres­sive (duża szyb­ko­strzel­ność, mała celność), econo­mic (na odwrót), passive (nie strzela), smart (strzela w pierw­szego wroga, który się pojawił).

Gra jest dosyć trudna, trzeba przy­znać. Jeżeli ktoś nie daje rady, to poni­żej przed­sta­wiam moją taktykę:

 1. Na pierw­szą misję kupu­jemy Mini­gun i inży­niera, za resztę kasy upgra­du­jemy factory ammo.
 2. Wszyst­kich inży­nie­rów zawsze kieru­jemy do budo­wa­nia rakiety. Amuni­cji musi wystar­czyć z samych upgra­dów (no prawie).
 3. Doce­lowo nasze uzbro­je­nie powinno się skła­dać z 2 x Mini­gun + 2 x 88 mm AA Gun + 2 x SAM LGML. Innych rodza­jów dzia­łek (mocniej­szych) nam nie potrzeba. Kasa bardziej potrzebna jest na inżynierów.
 4. Jak najszyb­ciej upgra­du­jemy factory ammo na maksa.
 5. Upgra­do­wa­nie Factory HP tak do 500 w zupeł­no­ści wystarczy.
 6. Pilnu­jemy napra­wia­nia uszko­dzo­nych dzia­łek i fabryki. Obowiąz­kowo doku­pu­jemy amuni­cji do fabryki (inży­nie­ro­wie nigdy nie nadą­żają z produk­cją w czasie misji).

Jeżeli ktoś ma słaby sprzęt, można w Options zmniej­szyć jakość grafiki. Gra mniej „muli”.

Pozo­staje mi tylko życzyć powo­dze­nia! :-D

Podobne wpisy:

 1. Nowe (bardzo dener­wu­jące) metody promocji
 2. Minia­turki plików wideo w GNOME
 3. Stacja Soko­łów „ANATUM” w Ustroniu
 4. Masz za słaby kompu­ter na film w HD? Skon­wer­tuj HD na DVD!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>