Sieć komórkowa Gadu-Gadu. To żart? Obawiam się, że nie…

Jak czytamy w Dzien­niku Inter­nau­tów, GG ma nowy pomysł na rozwój firmy. A miano­wi­cie wystar­tuje jako wirtu­alny opera­tor komór­kowy. Może to pomysł nowego kierow­nic­twa z Połu­dnio­wej Afryki? (Przy­po­mnę, że nowym właści­cie­lem GG jest koncern Naspers — więcej).

Nie wiem jak innym, ale dla mnie marka Gadu-Gadu koja­rzy się z „czymś niedzia­ła­ją­cym”. Pierw­sze, co sobie pomy­śla­łem, to wizja komórki, na wyświe­tla­czu której prawie cało­dzien­nym komu­ni­ka­tem jest „network unavailable/unreachable/error” czy coś takiego. Może to trochę prze­sada, ale trudno — takie miałem pierw­sze skoja­rze­nia. Następne skoja­rze­nia to już „jazda po bandzie”. Czytajcie:

 1. Osoby, z którymi chciał­byś rozmawiać/SMSować — również muszą być w sieci GG. (Analo­gia do możli­wo­ści rozmowy przez GG wyłącz­nie z użyt­kow­ni­kami GG).
 2. Sieć GG współ­pra­cuje tylko z 1 wybraną marką tele­fo­nów. Chcesz zamie­nić Nokie na Sony Erics­sona? Nie da rady — możesz używać tylko Nokii. Jeżeli mimo wszystko jakimś cudem uda ci się skło­nić SE do dzia­ła­nia, to i tak złamiesz regu­la­min. (Analo­gia do dzia­ła­nia GG tylko pod Windows).
 3. Codzien­nie dosta­jesz kilka­na­ście SMSów rekla­mo­wych. Najle­piej jakiś MMSów. Ważne, żeby błyskało :-) . Oczy­wi­ście przed wyko­na­niem rozmowy odsłu­chu­jesz 15 sek. reklamę. W czasie pisa­nia SMSa obser­wu­jesz na poło­wie ekranu baner rekla­mowy. Na drugiej poło­wie masz miej­sce na pisa­nie treści SMSa. (Analo­gia do reklam w oknie rozmowy w GG).

Teraz na poważnie

Sieć GG ma szansę się prze­bić, ale tylko wtedy, gdy zasko­czy czymś nowym użyt­kow­ni­ków. Tak w ogóle, to znacie kogoś, kto ma tele­fon z siecią mBanku? A z Wirtu­al­nej Polski? Bo ja nie. Być może dlatego tak jest, że te sieci nie zaofe­ro­wały nic ponad to, co oferują pozo­stali opera­to­rzy. Co z tego, że jest tanio wewnątrz sieci, skoro nikt nie ma tej sieci?

Skoro GG działa w inter­ne­cie, to na mój gust powinno iść z kierunku inter­netu w tele­fo­nie. Mam tutaj na myśli np. nieogra­ni­czony GPRS w ramach abona­mentu czy coś. Oczy­wi­ście w ofer­cie powinny być jakieś „konkretne tele­fony”, za pomocą których można by komfor­towo robić coś w necie (np. robiący furorę na zacho­dzie iPhone).

O rzeczach takich jak możli­wość bezpłat­nego korzy­sta­nia ze wszyst­kich usług dodat­ko­wych GG już nie wspo­mnę (Gadu Radio, Moja Gene­ra­cja, no i co tam jesz­cze mają :-P ).

Co z tego wyjdzie? Będę bacz­nie się przyglądał…

Podobne wpisy:

 1. Zbawienne “niele­galne” apli­ka­cje Gadu-Gadu?
 2. Gadu-Gadu — wypada znowu obsmarować
 3. Nowe Gadu-Gadu 8, czyli normal­ność zamiast rewolucji
 4. Gadu-Gadowy Info­bot. Nie każdy go zna?

3 Comments

 • Łukasz
  29 grudnia 2007 - 04:46 | Permalink

  Niestety mi też gg koja­rzy się z czymś niedzia­ła­ją­cym. Używam od kilku lat GG i Google­Talk (część osób za nic nie prze­stawi się na inny niż gg komu­ni­ka­tor) i o ile z tym pierw­szym problemy wystę­pują noto­rycz­nie o tyle z tym drugim proble­mów nie miałem ani razu. Można więc zrobić dzia­ła­jący komu­ni­ka­tor. Zauważmy też że twórcy GG mają więk­sze doświad­cze­nie w komu­ni­ka­to­rach od Google.

 • 7 lutego 2008 - 02:10 | Permalink

  Ostat­nio gg używam tylko do wrzu­ca­nia blipa. Działa szyb­ciej niz sam blip :)
  Ostat­nio mało awarii gg. Wręcz w ogóle.

 • mimi
  15 stycznia 2009 - 11:00 | Permalink

  No zoba­czymy jak będzie.
  Z tego co słysza­łem to ma być coś zupeł­nie zaskakującego:)

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>