Masz za słaby komputer na film w HD? Skonwertuj HD na DVD!

Obec­nie nawet trailery filmowe można spotkać w wyso­kiej rozdziel­czo­ści (HD). Co z tego, że są bardzo dobrej jako­ści, skoro nasz sprzęt umoż­li­wia oglą­da­nie jedy­nie „pokazu slaj­dów”? Do płyn­nego oglą­da­nia filmów w HD potrze­bu­jemy mieć co najmniej proce­sor dwur­dze­niowy albo bardzo dobrą kartę graficzną, która przej­muje na siebie część obli­czeń zwią­za­nych z wyświe­tla­niem obrazu. Jeżeli nie inte­re­suje Was (i mnie również) kupno nowych części do kompu­tera, to najle­piej będzie skon­wer­to­wać obraz HD na DVD. Dzięki temu obej­rzymy inte­re­su­jący nas film na kompu­te­rze lub stacjo­nar­nym DVD.

Na począ­tek trochę nudnej teorii…

Filmy w HD spotkać można głów­nie w 2 forma­tach: 720p1080i. Obraz mamy odpo­wied­nio w rozdziel­czo­ściach 1280×7201920×1080 pikseli. Literka „p” ozna­cza, że obraz jest bez prze­plotu (progre­sywny), a „i” że z prze­plo­tem. Na pierw­szy rzut oka zapewne wydaje się Wam, że rozdziel­czość 1080i jest dużo lepsza od 720p. Sprawa nie jest taka prosta. Niektó­rzy znawcy twier­dzą, że do obra­zów dyna­micz­nych (np. sport) bardziej nadaje się 720p, za to do statycz­nych 1080i. Najogól­niej chodzi o to, że w trybie progre­syw­nym obraz wyświe­tlany jest w cało­ści, nato­miast prze­plot wyświe­tla raz linie parzy­ste obrazu, a raz niepa­rzy­ste. Dzieje się to odpo­wied­nio szybko, dzięki czemu moni­tor składa sobie obraz na bieżąco.

Prze­cho­dzimy do rzeczy.

Potrze­bu­jemy dowol­nego Linuksa i zain­sta­lo­wa­nego odtwa­rza­cza filmów MPlayer. Musimy mieć również zain­sta­lo­wane kodeki. Jeżeli może­cie oglą­dać filmy DivX, Xvid, DVD itd., to wszystko jest w porządku. Wraz z MPlay­erem dosta­jemy bardzo zaawan­so­wany konso­lowy konwer­ter o nazwie Menco­der. Jest czymś w rodzaju konwer­tera wszystkiego-na-wszystko. Sam manual (man menco­der) zajmuje dobrych kilka­dzie­siąt stron.

Z góry uprze­dzam, że nie chodzi nam o zmniej­sze­nie ilości zajmo­wa­nego przez plik miej­sca na dysku. W stosunku do HD plik wyni­kowy DVD zmniej­szy się jedy­nie o jakieś 20%. Pliki będziemy konwer­to­wać do postaci możli­wie najmniej obcią­ża­ją­cej proce­sor podczas odtwa­rza­nia. Druga sprawa: konwer­sja trailera zajmuje ok. 5–10 min. Cały film w np. Matro­sce (.mkv) to już ok. 6 godz. męcze­nia proce­sora na 100%. Żeby nie było, że nie ostrzegałem :-)

Pole­ce­nia konwer­sji oczy­wi­ście nie wymy­śli­łem sam. Zmody­fi­ko­wa­łem nieco prze­pis znale­ziony na Forum Ubuntu. Chodziło o wycię­cie frag­mentu doty­czą­cego narzu­ce­nia stosunku szero­ko­ści do wyso­ko­ści (4 na 3) i doda­nie auto­ma­tycz­nego dosto­so­wy­wa­nia wyso­ko­ści obrazu do jego szero­ko­ści (format DVD ma 720 pikseli szero­ko­ści, a z wyso­ko­ścią bywa różnie).

Konwer­sja właści­wie spro­wa­dza się do skopio­wa­nia linijki poda­nej poni­żej do termi­nala i zastą­pie­nia ostat­niego para­me­tru nazwą pliku, który chcemy konwer­to­wać. Plik wyni­kowy będzie nazy­wał się konwersja.mpg.

mencoder -oac lavc -ovc lavc -of mpeg -mpegopts format=dvd -vf scale -zoom -xy 720 -srate 48000 -af lavcresample=48000 -lavcopts vcodec=mpeg2video:vrc_buf_size=1835:vrc_maxrate=9800:vbitrate=5000:keyint=15:acodec=ac3:abitrate=192 -ofps 25 -o konwersja.mpg WstawTuNazwePlikuHD.mov

Pomimo iż czasem w trak­cie konwer­sji wyrzuca różne śmieszne błędy, to proble­mów w czasie oglą­da­nia pliku wyni­ko­wego nigdy nie miałem.

Podobne wpisy:

 1. Polskie napisy do Steal This Film II
 2. Ubuntu i znika­jące “Wyłącz kompu­ter” i “Uruchom ponownie”
 3. Jak zrobić animo­wa­nego gifa z frag­mentu filmu
 4. 2 sposoby pozy­ski­wa­nia i konwer­sji filmów z YouTube i innych

2 Comments

 • 6 lutego 2008 - 01:09 | Permalink

  Potrze­bu­jemy dowol­nego Linuksa i zain­sta­lo­wa­nego odtwa­rza­cza filmów MPlayer.”

  Mistrzu to na łindo­zie tyż działa włącz­nie z mencoder’em.

 • Czesław
  9 listopada 2015 - 19:13 | Permalink

  W tej linijce nie potrzeba przy­pad­kiem pliku wejścio­wego i wyni­ko­wego ?
  N.p. menco­der –oac lavc –ovc lavc –of mpeg –mpegopts format=dvd –vf scale –zoom –xy 720 –srate 48000 –af movie.mkv movie.mpg

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>