AdCar? Łot de Fak?

Rzecz działa się dzisiaj po połu­dniu w Kato­wi­cach (ul. A. Mickiewicza).

Wracam sobie z pracy słucha­jąc radia w samo­cho­dzie. Nagle słyszę jakieś „zakłó­ce­nia z zewnątrz” w postaci głośnych reklam. Patrzę w lusterko i uświa­da­miam sobie, że jedzie za mną jeżdżący mega­fon. Pomy­śla­łem (dosłow­nie :-P ) Co to znowu za pieprzony marke­ting za mną jedzie?

Jeżdżący marke­ting” stanął na skrzy­żo­wa­niu równo­le­gle do mnie, więc strze­li­łem mu foto (czy prze­pisy ruchu drogo­wego zaka­zują robie­nia zdjęć w czasie postoju na czer­wo­nym świa­tle? tak tylko pytam :-) ) Zdję­cie oczy­wi­ście w celach doku­men­ta­cyj­nych, żeby nie było, że zmyślam.

Po krót­kim zasta­no­wie­niu pomy­śla­łem sobie, jak może się komuś opła­cać wynaj­mo­wać auto + kierowcę + kupić benzynę. Nie mówiąc już o jakich­kol­wiek zyskach. Co najmniej dziwna sprawa, bo jak wiadomo i tak nikt nie słucha reklam. Z boku miał napi­sane „Samo­chód zastęp­czy dla Klien­tów”. Jeżeli to auto do prywat­nego wyna­ję­cia, to współ­czuję wynajmującemu.

Dalsze reflek­sje, czyli ciężki żywot współ­cze­snego obywatela…

Zewsząd otaczają nas reklamy w różnej formie. Może nawet sobie czasem nie zdajemy z tego sprawy. Panie i pano­wie od reklamy wciskają nam coraz to nowy szajs. Radio i TV — wiadomo — reklamy 2x głośniej­sze od reszty. Gdzie nie spoj­rzeć — wszę­dzie bill­bo­ardy. Pod drzwiami — ulotki. O rekla­mach w inter­ne­cie już nie wspo­mi­nam. Każdy wie jak jest (całe szczę­ście, że można z tym walczyć).

Najgor­sze jest to, że za to wszystko płacimy my — konsu­menci w cenach rekla­mo­wa­nych produktów.

Podobne wpisy:

  1. Nowa Opera 10 i bloko­wa­nie reklam
  2. Powiedznie.org — w końcu nie wiem co o tym myśleć :-/
  3. Nasza-klasa.pl i Twój-abonament
  4. The Google has you? (czy jesz­cze nie?)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>