Trochę zmian na blogu i małe modyfikacje motywu K2 w WordPress

Po czym poznać, że liczba kate­go­rii na blogu jest za mała? Niepo­ko­jąco rozra­sta­jąca się kate­go­ria Inne. Posta­no­wi­łem doło­żyć conieco (np. Dyrdy­mały, czyli takie moje „co by było gdyby”/mój punkt widze­nia na pewne sprawy). Oprócz tego ekspe­ry­men­tuję z podka­te­go­riami. Kate­go­rię Tele­ko­mu­ni­ka­cja rozdzie­li­łem na 3 odrębne podka­te­go­rie w zależ­no­ści od sposobu komu­ni­ka­cji. W ten sposób powinno być bardziej przej­rzy­ście. Osta­tecz­nie planuję dodać jesz­cze 2–3 (pod)kategorie.

Druga sprawa to mody­fi­ka­cja motywu Word­Pres­so­wego. Najbar­dziej do gustu już dawno temu przy­padł mi K2. Sporo osób go używa i mody­fi­kuje. Posta­no­wi­łem spró­bo­wać dosto­so­wać K2 do swoich potrzeb.

Co zmie­ni­łem?

 1. Format daty z miesiąc dzień, rok na dzień miesiąc rok.
 2. Doda­nie obwódki wokół grafik.
 3. Zmody­fi­ko­wa­nie wyświe­tla­nych infor­ma­cji na temat wpisów i pozby­cie się ikonki zegara (nie wiem dlaczego, ale mnie drażniła :-) ).

Jedziemy po kolei:

Ad. 1.

Tutaj sprawa jest prosta. Nie trzeba „babrać się” w żadnych plikach. Prze­cho­dzimy do panelu admi­ni­stra­cyj­nego Word­Press i tam w Opcje. Domyślny format daty usta­wiamy na j F Y. Proste, co?

Ad. 2.

Obwódki doda­jemy za pomocą mody­fi­ka­cji pliku style.css znaj­du­ją­cego się w kata­logu wp-content/themes/k2. Sekcja img powinna wyglą­dać tak:
img {
border-style: solid;
border-color: #bbb;
border-width: 1px;
margin-left: 12px;
padding: 5px;
}

Niektóre obrazki z paska bocz­nego mogą zacząć dziw­nie wyglą­dać (poprze­su­wane w bok i/lub być z obwódką). Podczas wsta­wia­nia ich za pomocą <img src=„coś_tam.jpg”> doda­jemy im dodat­kowo style=„margin:0;padding:0;border:none”.

Jeżeli używa­cie Widgetu RSS, to od razu podpo­wiedź: Ikonka RSS będzie prze­su­nięta i z poma­rań­czo­wym tłem. Aby się tego pozbyć, edytu­jemy plik widgets.php z kata­logu wp-includes. W edyto­rze dajemy na szuka­nie ciągu background:orange;color:white;border:none. Doda­jemy ;padding:0;margin:0.

Ad. 3.

Teraz najtrud­niej­sza część. Potrze­bu­jemy 2 plików: style.css (tego samego co w Ad. 1) i theloop.phpwp-content/themes/k2. Sekcja .entry-meta powinna wyglą­dać tak:
.entry-meta { /* Time and category for blog entries */
font-size: 1em;
line-height: 1.6em;
display: block;
margin-top: 7px;
margin-left: 12px;
padding-left: 5px;
border-left-color: #bbb;
border-left-width: 1px;
border-left-style: solid;
color: #bbb;
}

a .meta-start (to tu jako tło wsta­wiana jest ikonka zegara) tak:
.meta-start {
}

Dzięki w/w mody­fi­ka­cjom mamy po lewej stro­nie linię odda­loną od brzegu 12 pikseli, grubą na 1 piksel w kolo­rze tekstu.

Teraz czas na mody­fi­ka­cje wyświe­tla­nej infor­ma­cji poni­żej tytułu. W tym celu edytu­jemy plik theloop.php. Inte­re­suje nas frag­ment kodu od linii 102 (<div class=„entry-meta”>) do linii 135 (</div> <!– .entry-meta –>). Ponie­waż zmian jest trochę, pomy­śla­łem, że najpro­ściej będzie, jak zamiesz­czę gotowy plik txt. Wystar­czy zmie­nić mu nazwę z theloop.txt na theloop.php i to wszystko. Przy­po­mi­nam, że plik theloop.php jest do wersji K2 RC4. Praw­do­po­dob­nie nie będzie dzia­łał z inną wersją.

Podobne wpisy:

 1. Zmiana etykiety Feed­Co­unt w FeedBurner
 2. K2 w Word­Press i poka­zy­wa­nie treści trackback/pingback
 3. Zmiana motywu i upgrade WP do 2.7
 4. Powstaje wolny Last.fm!

2 Comments

 • 7 lutego 2008 - 02:04 | Permalink

  Wszystko fajnie ale kiedy wresz­cie zmie­nisz wygląd code ? :)

 • 2 marca 2008 - 01:36 | Permalink

  właśnie zapo­ży­czy­łem sobie od kierow­nika theloop.php i widzę małe niedo­cią­gnię­cia :) zapo­mnia­łeś edyto­wać odmiany słowa ‚komen­tarz’. Teraz mam — ‚7 komen­ta­rze’ itd. :)

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>