Dlaczego warto podawać swój mail w bibliotecznych OPACach

Zapewne wśród czyta­ją­cych tego bloga znajdą się osoby korzy­sta­jące z biblio­tek. Jeżeli tak, to zapewne korzy­sta­cie również z OPACów (kata­lo­gów biblio­tecz­nych online). Nie musze wspo­mi­nać jakie to dobro­dziej­stwo, np. można sobie zoba­czyć czy inte­re­su­jąca nas książka jest w ogóle dostępna w biblio­tece oraz czy jest możli­wość jej wypo­ży­cze­nia. Jeżeli książka jest aktu­al­nie wypo­ży­czona, to można ją sobie zarezerwować.

Niestety podczas korzy­sta­nia z OPAC niewiele osób wie o tym, że więk­szość nowo­cze­snych syste­mów biblio­tecz­nych obsłu­guje powia­do­mie­nia email (np. popu­larny w biblio­te­kach uczel­nia­nych Prolib). Najle­piej sobie to spraw­dzić wcho­dząc w OPACu do danych o czytelniku.

Zrzut ekranu logowania do OPAC Prolib

Jest to bardzo fajna rzecz. Co nam to daje? Najważ­niej­sza sprawa to powia­do­mie­nie o tym, że zare­zer­wo­wana przez nas dawno temu książka jest gotowa do potwier­dze­nia zamó­wie­nia i odbioru. Popu­larne książki, na które czeka się nierzadko w kolejce po kilka miesięcy po prostu nie są odbie­rane przez kolejne osoby czeka­jące w kolejce. Bez aktyw­nego powia­da­mia­nia mailo­wego jeste­śmy skazani na ciągłe wcho­dze­nie do OPACa w celu spraw­dze­nia jak tam nasze rezer­wa­cje. W zależ­no­ści od usta­wień taka rezer­wa­cja czeka na potwier­dze­nie do 7 dni. Potem prze­cho­dzi na następną osobę.

Druga sprawa: jeżeli zbliża się czas zwrotu wypo­ży­czo­nej książki, jeste­śmy o tym odpo­wied­nio wcze­śniej powia­do­mieni. Sam nierzadko byłem świad­kiem, gdy w Biblio­tece Śląskiej ktoś, kto odda­wał książkę srodze się zdzi­wił, że za prze­trzy­ma­nie musi zapła­cić biblio­tece „kilku­na­sto­zło­towy podatek” ;-)

Trze­cia sprawa (najmniej ważna): po zamó­wie­niu otrzy­mu­jemy maila, że książka czeka na nas w wypo­ży­czalni do odbioru. Zazwy­czaj odbiera się książkę w dzień zamó­wie­nia, czyli zanim zdążymy odczy­tać maila — książkę mamy już w domu.

Tak sobie myślę, że przy­da­łoby się mieć możli­wość usta­wie­nia powia­do­mień, np. jakiego rodzaju powia­do­mie­nia chcemy otrzy­my­wać i o ile wcze­śniej mamy dosta­wać ostrze­że­nia o kończą­cym się termi­nie zwrotu itp.

Podobne wpisy:

  1. Dlaczego prace zali­cze­niowe, licen­cjac­kie i magi­ster­skie warto pisać w Open Office
  2. Moje boje z o2.pl, czyli dlaczego anoni­mowe konta mailowe są złe…
  3. Wtyczka FBC, djvu i jak sobie z tym wszyst­kim radzić pod Ubuntu
  4. Nowa stara książka i inte­re­su­jąca zniżka 25% w Matrasie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>