R.I.P. Stage6 :-(

Za 2 dni (28.02.2008) zosta­nie wyłą­czony bodaj najwięk­szy serwis z filmami wyso­kiej jako­ści Stage6.com. Możemy o tym fakcie prze­czy­tać na blogu Stage6. Próbo­wano utrzy­mać serwis przy życiu. W grę wcho­dziła sprze­daż, zało­że­nie oddziel­nej firmy lub zamknię­cie na stałe. Dwie pierw­sze opcje nie udały się. Pozo­stało trze­cie rozwiązanie…

Serwis był tym, czym właści­ciel (firma DivX) niejed­no­krot­nie się chwa­lił na prawo i lewo. Można było tam sobie znaleźć masę pełno­me­tra­żo­wych filmów (głów­nie doku­men­tal­nych), traile­rów i innych (często niezu­peł­nie legal­nych z punktu widze­nia praw autor­skich) mate­ria­łów w „DVDRi­po­wej” jako­ści (czasem nawet w HD). Wszystko oczy­wi­ście można było sobie ścią­gnąć na dysk twardy.

Obec­nie zablo­ko­wano upload filmów. Ścią­ga­nie jesz­cze działa. Pole­cam zapo­znać się ze stroną ten ostatni raz.

Pozo­staje tylko strze­lić pamiąt­ko­wego scre­en­shota i żyć nadzieją na coś podob­nego w przyszłości :-)

Podobne wpisy:

  1. Po prze­no­si­nach na WP 2.5…
  2. O tym jak A. Hitler prze­mó­wił w niemych filmach
  3. Gry na emula­to­rze MAME w Linuksie
  4. Polskie napisy do Steal This Film II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>