Zmiana etykiety FeedCount w FeedBurner

Nie muszę chyba nikomu tłuma­czyć czym jest Feed­Bur­ner. Jeżeli jednak muszę, to powiem tak: Feed­Bur­ner pozwala Wam posia­dać 1 adres URL do kanału RSS nieza­leż­nie od adresu bloga i jego silnika (np. Word­Press, Type­pad itd.) Innymi słowy, do http://feeds.feedburner.com/spiechu mogę podpiąć bloga w dome­nie .pl, a jak mi się kiedyś odmieni i prze­niosę bloga na .org, to po prostu zmie­nię źródło dla Feed­Bur­nera. Http://feeds.feedburner.com/spiechu jest zawsze stały. Do tego docho­dzi możli­wość obser­wa­cji liczby czyta­ją­cych (subskry­bu­ją­cych) RSS. Ponadto po akty­wo­wa­niu usługi Smart­Feed, Feed­Bur­ner stara się dopa­so­wać kod RSS w zależ­no­ści od posia­da­nego przez osobę subskry­bu­jącą czyt­nika RSS. To wszystko oczy­wi­ście za darmo.

Fajną sprawą jest Feed­Co­unt, czyli obra­zek poka­zu­jący liczbę osób czyta­ją­cych bloga. Możemy sobie go gdzieś z boku bloga wkleić. Domyślny kod

<a href="http://feeds.feedburner.com/spiechu">
<img src="http://feeds.feedburner.com/~fc/spiechu?
bg=99CCFF&fg=444444&anim=0"
style="border: 0pt none" height="26" width="88" /></a>

wygląda tak:

Wygląd „szału nie robi” szcze­gól­nie, gdy szata graficzna naszego bloga ma kolor zdecy­do­wa­nie odmienny od niebie­skiego. Możemy temu zara­dzić poprzez mody­fi­ka­cję koloru tła i tekstu Feed­Co­un­tera. Argu­ment bg to wyra­żony heksa­de­cy­mal­nie kolor tła, a fg to kolor tekstu (czyli tak jak poda­jemy zazwy­czaj kolory w HTML/CSS).

Jeżeli prowa­dzimy bloga w języku polskim, to wyra­że­nie „readers” nie brzmi zbyt dobrze. W Feed­Bur­ner Help Center można prze­czy­tać o możli­wo­ści doda­nia argu­mentu label, za pomocą którego można zmie­nić readers na coś innego. Możli­wo­ści mamy jednak ogra­ni­czone: wyraz powy­żej 8 znaków jest urwany z powodu braku miej­sca, a polskie znaki nie wyświe­tlają się popraw­nie. Wobec tego wyra­że­nia typu: czyta­ją­cych, czytel­ni­ków, subskry­ben­tów, podczy­tu­ją­cych, itd. — po prostu nam odpa­dają. Ja zdecy­do­wa­łem się na słowo czyta.

Po wszyst­kich mody­fi­ka­cjach kod Feed­Co­unt w moim przy­padku wygląda tak:

<a href="http://feeds.feedburner.com/spiechu">
<img src="http://feeds.feedburner.com/~fc/spiechu?
bg=517991&fg=FFFFFF&anim=0&label=czyta"
style="border: 0pt none" height="26" width="88" /></a>

a efekt finalny tak:

Podobne wpisy:

 1. Zmiana motywu i upgrade WP do 2.7
 2. K2 w Word­Press i poka­zy­wa­nie treści trackback/pingback
 3. Jak łatwo skopio­wać DVD z filmem na dysk twardy
 4. The Google has you? (czy jesz­cze nie?)

3 Comments

 • 17 marca 2008 - 00:34 | Permalink

  Dobry tips. Zasto­so­wa­łem u siebie :) dzięki

 • 20 lutego 2009 - 14:55 | Permalink

  A tutaj metody jak za pomocą Aware­ness API w FeedBurner’ze zwró­cić w WordPress’ie, czy na jakiej­kol­wiek innej stro­nie samą liczbę subskry­ben­tów (na dole arty­kułu jest autor­ska wtyczka do WP): http://m1chu.eu/2009/02/15/jak-wyizolowac-liczbe-subskrybentow-rss-korzystajac-z-feedburnera/

 • 21 grudnia 2015 - 08:04 | Permalink

  You would also be able to see some of the advan­ta­ges and possi­ble draw­backs of inve­sting in a certain sector of Canada’s economy.
  Thro­ugh the artic­les you gradu­ally be become an autho­rity in a speci­fic field.
  New trading center for the esta­bli­sh­ment of land-based cargo of 150 seats in the main trading floor,
  the intro­duc­tion of the cities of the first-class freight forwar­ding company, formed with 150 sche­du­led cargo flights between the city line, thro­ugh the
  online trading plat­form, contract Province Inter­na­tio­nal return the goods to speed up cargo turnover.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>