Tworzenie, dzielenie i łączenie plików PDF w Ubuntu

Zakup opro­gra­mo­wa­nia Adobe Acro­bat 8 to koszt co najmniej 1500 zł. Wyda­tek ten jest uzasad­niony w przy­padku, gdy ktoś zawo­dowo zajmuje się „żonglo­wa­niem” PDFami. Dla kogoś, kto od czasu do czasu potrze­buje coś wyciąć czy skleić nie ma takiej potrzeby. Jak sobie pora­dzić za przy­sło­wio­wego „darmo­zjada”? Najle­piej prze­czy­tać resztę wpisu :-)

Tworze­nie PDFów

Nie jest tajem­nicą, że w Linuk­sie najlep­szym progra­mem do tworze­nia PDFów jest Open Office Writer (Plik -> Ekspor­tuj jako PDF). Co prawda podczas eksportu mamy możli­wość zmiany opcji dla tylko najważ­niej­szych rzeczy (np. usta­wie­nie stop­nia kompre­sji grafik), na mój gust jest to w zupeł­no­ści wystarczające.

Równie łatwo można ekspor­to­wać do PDF prezen­ta­cje zrobione w Impress. Stwo­rze­nie PDF gwaran­tuje nam, że nasze pliki będą wyglą­dały zawsze jedna­kowo. Zawsze jest to naszą „linią obrony” dla ludzi ciągle maru­dzą­cych na niepełną kompa­ty­bil­ność z pakie­tem Micro­soft Office.

Dzie­le­nie plików

W tym przy­padku posłu­żymy się sztuczką. Jeżeli potrze­bu­jemy wyciąć jakieś strony (nawet nieko­niecz­nie za koleją, np. inte­re­sują nas str. 3, 7 do 10 i 11), to najła­twiej w naszej prze­glą­darce PDF (Evince lub KPDF) dać opcję Drukuj i w polu wyboru drukarki zazna­czyć Drukuj do pliku. Stan­dar­dowo zakresy stron zazna­czamy prze­cin­kami i myśl­ni­kami. Będzie to więc zapis 3,7–10,11. Program ładnie wyrzuci zbędne strony i zbuduje nowy plik PDF.

Tutaj od razu uwaga dla posia­da­czy Ubuntu. Domyślną prze­glą­darką PDF w Gnome jest Evince. Podczas „wydruku do plików” znacz­nie zwięk­sza się rozmiar plików wyni­ko­wych, szcze­gól­nie jeżeli mają jakieś grafiki (praw­do­po­dob­nie kompre­sję plików szlag trafia…) Jeżeli komuś to prze­szka­dza — pole­cam zain­sta­lo­wać KPDF.

Łącze­nie plików

Tutaj mamy mały problem. Istnieje w repo­zy­to­riach specjalny progra­mik o nazwie PDF Editor. Jest niestety trochę niepo­ręczny (to dopiero wersja 0.3.1). Aby połą­czyć pliki otwie­ramy sobie plik PDF, do którego będziemy coś dokle­jać. Następ­nie z menu Tools wybie­ramy Insert pages from other docu­ment. Teraz pozo­staje wybrać sobie plik, z którego chcemy dołą­czyć strony. Aby precy­zyj­nie wyzna­czyć miej­sce włącze­nia stron, najpierw zazna­czamy na lewym panelu stronę, po której nastąpi włącze­nie, a następ­nie z wciśnię­tym Shiftem zazna­czamy strony na prawym panelu.

Na koniec pozo­staje tylko zapi­sać plik i cieszyć się „zmon­to­wa­nym” PDFkiem :-D

Podobne wpisy:

 1. Direct Connect w Ubuntu
 2. Odzy­ski­wa­nie Ubuntu po (re)instalacji Windowsa
 3. Prze­sze­dłem na Ubuntu… znowu :)
 4. Nowe VLC 0.9.2 pod Ubuntu

2 Comments

 • 11 kwietnia 2008 - 00:40 | Permalink

  Ad Dzie­le­nie plików: jednak nawet pod Linuk­sem jakaś doza nieprze­wi­dy­wal­no­ści musi być;) A miano­wi­cie podczas „druko­wa­nia do pliku” z KPDF, czasem uzyskać można „Pusty doku­ment” i O B, ale wystar­czy zmie­nić nazwę pliku i efekt jest.

  Ad Łącze­nie plików: Podczas łącze­nia plików w PDF Editor…zwiększanie rozmia­rów plików również gwarantowane!;-)

 • 13 kwietnia 2008 - 16:54 | Permalink

  @jmonika
  Ano dlatego napi­sa­łem, że to rozwią­za­nie nie dla pro-PDF-players :-)

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>