Firefox Download Day — nie wiadomo kiedy i… nie wiadomo po co :-)

Pod koniec maja, (prawie) wszyst­kie serwisy newsowe rozpi­sy­wały się na temat nadcho­dzą­cego bicia rekordu Guinessa w Dniu Pobie­ra­nia (nie wiadomo kiedy dokład­nie będzie, wiadomo, że w czerwcu) prze­glą­darki Mozilla Fire­fox 3. Tylko się zasta­na­wiam nad dwiema rzeczami:

Czy to ma sens?

Okazuje się, że nie tylko ja powąt­pie­wam w celo­wość takiego przed­się­wzię­cia. Zatwier­dze­nie tego typu rekordu spowo­duje z pewno­ścią falę naśla­dow­ców (już widzę „kopie” w postaci Dnia Pobie­ra­nia Inter­net Explo­rera 8). Wszak każdy chciałby mieć na koncie jakiś „rekor­dzik” :-) ‚ale aby go pobić, będzie nale­żało odpo­wied­nio sprawę nagło­śnić. Wszel­kie kolejne „dni pobie­ra­nia” będą już ludzi denerwować.

Na samą prze­glą­darkę oczy­wi­ście złego słowa nie powiem :-P Używam Fire­foksa prak­tycz­nie od momentu kiedy tak się nazywa (wersja 0.8).

Jak to wszystko „zmierzyć”?

W oficjal­nym FAQ jest napi­sane, że liczone będą tylko pełne pobra­nia. Odbija się to niejako ryko­sze­tem po wszyst­kich upda­tu­ją­cych prze­glą­darkę. Jedyne dla nich wyjście to odin­sta­lo­wa­nie i ponowne zain­sta­lo­wa­nie. Jest to niepo­trzebny kłopot. Linuk­sowcy mają jesz­cze gorzej. No bo jak liczyć paczki insta­la­cyjne deb czy rpm? A może tar.gz?

Aktu­al­nie w rankingu Polska jest druga na świe­cie(!) pod wzglę­dem liczby chęt­nych do wzię­cia udziału. Przed nami są tylko Stany Zjed­no­czone. Mam tylko nadzieję, że dekla­ra­cje przejdą w czyny :-)

Podobne wpisy:

 1. Walcz z reklamą w inter­ne­cie, czyli „save your time and traffic”
 2. AdCar? Łot de Fak?
 3. The Google has you? (czy jesz­cze nie?)
 4. Flash 9 dla Linuksa — insta­la­cja na Ubuntu

2 Comments

 • 2 czerwca 2008 - 22:27 | Permalink

  Może chodzi o rychłe wyda­nie stabil­nej wersji prze­glą­darki. Jak wszy­scy zaczną ścią­gać instalki i aktu­ali­zo­wać program, to naprawdę może być rekord. Moim zdaniem nawet niezły pomysł na kampanię. :)

 • 3 czerwca 2008 - 08:28 | Permalink

  No właśnie oficjalne wyda­nie Fire­fox 3 jest tu punk­tem najważ­niej­szym.
  Tak sobie myślę, że mogli by zrobić aktu­ali­za­cję z FF 2 na FF 3 infor­mu­jąc tylko o nowej wersji (o rekor­dzie też) i dając linka do setup.exe.
  No nic, zobaczymy

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>