Wtyczka FBC, djvu i jak sobie z tym wszystkim radzić pod Ubuntu

Nie wiem jak to się stało, ale w Fire­fok­sie 3 dla Ubuntu nie jest zain­sta­lo­wana domyśl­nie wtyczka prze­szu­ku­jąca zasoby Fede­ra­cji Biblio­tek Cyfro­wych. Czym jest FBC odsy­łam do Kultury 2.0. Insta­la­cja wtyczki pod Ubuntu spro­wa­dza się do kilku klik­nięć. Pierw­sza sprawa rozwiąza.

Djvu to obec­nie najpo­pu­lar­niej­szy format graficzny dla mate­ria­łów zamiesz­cza­nych w polskich biblio­te­kach cyfro­wych. Nie będę się rozpi­sy­wał — odsy­łam do Wiki­pe­dii. Obsługa formatu pod Window­sem to kwestia insta­la­cji jednej wtyczki. Trochę gorzej sprawa wygląda pod Linuk­sem. Poni­żej podaję jak ja sobie z tym radzę.

Pierw­sze co należy wiedzieć, to używane w Polsce opro­gra­mo­wa­nie do tworze­nia biblio­tek cyfro­wych. Jest to dLibra. Wersja od 4.0 w górę obsłu­guje odczyt formatu djvu za pośred­nic­twem wbudo­wa­nego apletu Javy. W tym przy­padku sprawa jest prosta. Odpa­lamy Synap­tica i insta­lu­jemy pakiet sun-java6-plugin. Restar­tu­jemy Fire­foksa i gotowe.

Dla wersji star­szych dlibry stosuję taki trik: insta­lu­jemy Synap­ti­cem pakiet djview4, następ­nie urucha­miamy (Apli­ka­cje -> Grafika -> DjView4). Po znale­zie­niu inte­re­su­ją­cej nas publi­ka­cji w jakiejś biblio­tece cyfro­wej i klik­nię­ciu na Pokaż treść! klikamy prawym przy­ci­skiem na Prze­glą­daj publi­ka­cję i wybie­ramy kopiuj adres odno­śnika. W otwo­rzo­nej wcze­śniej prze­glą­darce Djview klikamy na File -> Open Loca­tion… i wkle­jamy adres.

Jeżeli ktoś wyczaił jak urucho­mić prze­glą­darkę djvu w Fire­fok­sie to chęt­nie posłucham :-)

Podobne wpisy:

 1. Nowe VLC 0.9.2 pod Ubuntu
 2. Prze­sze­dłem na Ubuntu… znowu :)
 3. Odzy­ski­wa­nie Ubuntu po (re)instalacji Windowsa
 4. Thun­der­bird 2.0 w Ubuntu Feisty Fawn (7.04)

One comment

 • ter-
  27 czerwca 2008 - 21:26 | Permalink

  @ Jeżeli ktoś wyczaił jak urucho­mić prze­glą­darkę djvu w Fire­fok­sie to chęt­nie posłucham

  $ apt-cache search –names-only djvu plugin

  Dosta­jemy w odpo­wie­dzi:
  djvulibre-plugin — Brow­ser plugin for the DjVu image format

  Pozo­staje więc:

  # apt-get install –u djvulibre-plugin

  No chyba, że w 8.04 jest nadal ten sam bug, ktory był jesz­cze w Gutsym i plugin z pakietu nie działa z Fire­fok­sem z pakietu. W takim przy­padku można np. zain­sta­lo­wać Fire­foksa ścią­gnię­tego z moziila.org w /usr/local albo /opt i zrobić dowią­za­nie symbo­liczne nsdejavu.so -> /usr/lib/mozilla/plugins/nsdejavu.so w podka­ta­logu /tam/gdzie/jest/firefox/plugins lub $HOME/.mozilla/plugins.

  Inne rozwią­za­nie: prze­siąść się na Debiana.

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>