Nasza-klasa.pl i Twój-abonament

Każdy użyt­kow­nik serwisu nasza-klasa.pl zapewne zauwa­żył, że zaczęła się jakaś zbio­rowa para­noja. Jakieś prote­sty, wrza­ski, wklejki obraz­kowe. Wszystko to za sprawą tego, że funk­cja Goście będzie częściowo odpłatna. (Goście było pierw­szą funk­cją, którą sobie zablo­ko­wa­łem, a zaraz za nią poszła funk­cja komunikator).

Nie będę nikogo bronił. Każdy ma swoje racje. Widzę tylko, że niektó­rzy nie zdają sobię sprawy z powodu powsta­nia NK: KASY! Nie tylko kasy w kieszeni właści­cieli, ale i kasy potrzeb­nej na opła­ce­nie całej maszy­ne­rii odpo­wie­dzial­nej za funk­cjo­no­wa­nie serwisu. Nikt niczego nie prowa­dzi tutaj charytatywnie.

Użyt­kow­nicy z kolei mają prawo doma­gać się serwisu, który daje się w miarę spokoj­nie używać bez „prze­szka­dza­jek” (reklam). Mimo iż nie jestem jakimś tam aktyw­nym użyt­kow­ni­kiem NK, to mam wraże­nie, że co wcho­dzę na stronę, wita mnie coraz więcej reklam. Mało tego, „chło­paki od marke­tingu” wpro­wa­dzają nowych znajo­mych służą­cych pustym klikom zarabianiu.

Uważam, że tym razem miarka się prze­brała. Poni­żej podaję filtry, które należy wpisać do adblocka aby pozbyć się wszyst­kich reklam na stro­nie (wszyst­kie gwiazdki ważne)

*nasza-klasa.pl/*img/banery/*
*nasza-klasa.pl/*flash/*

Jeżeli ktoś nie subskry­buje listy filtrów Easy­List, pole­cam dodat­kowo wpisać

.tradedoubler.
.adocean.

http://adnet.

Na koniec zapra­szam do gale­rii weso­łej twór­czo­ści użyt­kow­ni­ków NK

Podobne wpisy:

  1. Pomysł na nową funk­cjo­nal­ność w nasza-klasa.pl
  2. nasz-autobus.pl, nasz-fastfood.pl, …
  3. O konsump­cji śledzia i szerzą­cej się głupocie
  4. Komen­ta­rze na Onecie… a w zasa­dzie ich brak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>