Warfare 1917 najlepszą grą o I wojnie światowej?

Dzisiaj temat czysto rozryw­kowy. Nigdy nie przy­pusz­cza­łem, że można zrobić tak zaawan­so­waną grę w tech­no­lo­gii flash. Mało tego. Moim zdaniem Warfare 1917 w najbar­dziej reali­styczny sposób oddaje charak­ter dzia­łań wojen­nych I wojny świa­to­wej (z przy­mru­że­niem oka oczywiście).

Produ­cenci gier przy­zwy­cza­ili nas raczej do II WŚ (być może dlatego, że była wojną manew­rową z całym „żela­stwem”: czoł­gami i samo­lo­tami). W efek­cie można było robić różnego rodzaju symu­la­tory, stra­te­gie plan­szowe i RTSy. Z całego mojego życio­rysu gracza nie przy­po­mi­nam sobie gry trak­tu­ją­cej o wojnie pozy­cyj­nej I WŚ.

Na pierw­szy rzut oka Warfare 1917 może wyda­wać się trochę głupawe. Od lewej strony plan­szy zaczy­nają alianci, od prawej Niemcy. Wygra ta strona, która dotrze do prze­ciw­le­głej strony plan­szy lub jeżeli wcze­śniej prze­ciw­ni­kowi skoń­czy się morale.

Mamy do wyboru kilka rodza­jów jedno­stek: piechotę, piechotę sztur­mową z grana­tami, kara­bin maszy­nowy, snaj­pera, oficera i czołg. Gdyby tego było mało, to mamy do dyspo­zy­cji również wspar­cie: moździerz, arty­le­rię, gaz bojowy i działa prze­ciw­czoł­gowe. Wszystko w grze kosz­tuje pewną ilość czasu. Im lepsza jednostka, tym dłużej musimy czekać.

Jednostki idą do przodu dopóki nie napo­tkają jakie­goś okopu lub prze­ciw­nika. Pusty okop zostaje zajęty. Jeżeli jednostki napo­tkają prze­ciw­nika, rozpo­czy­nają walkę „do upadłego” — nie ma możli­wo­ści ich wyco­fa­nia. W jednym okopie może prze­by­wać do 3 jedno­stek. W wybra­nym przez nas momen­cie możemy przy­pu­ścić atak na okop przeciwnika.

Mamy do wyboru 2 kampa­nie i custom game. Pole­cam tę ostat­nią, gdyż można sobie pousta­wiać para­me­try takie jakie się chce. Najle­piej usta­wić najwyż­szy stopień trud­no­ści i długą mapę z 5 okopami. Pole­cam wyłą­czyć czołgi i całe wspar­cie oprócz moździe­rzy. I tak kompu­ter strzela 4x częściej od nas, co daje mu sporą przewagę.

Ostrze­gam, że jeżeli na ekra­nie dużo się dzieje, gra potrafi zamie­nić się w pokaz slaj­dów. Potrze­buje mocnego sprzętu. Na koniec garść scre­enów z gry.

Wróg zajął lewy i środkowy okop.
Mamy przewagę, więc przeprowadzamy atak.
Podciągamy posiłki do prawego okopu. Po lewej trwa wymiana ognia.
Nasz moździerz trafia prosto w okop wroga. Zdobywamy przewagę.
Nasze posiłki z prawego okopu rozpoczynają atak.
Wygrywamy. Posiłki wroga nie zdążyły dotrzeć na czas...

Podobne wpisy:

 1. Civi­li­za­tion V, czyli 5 dużych zmian
 2. Campa­ign Game — kolejna z wcią­ga­ją­cych gier ^^
 3. 3 krót­kie filmy o tym, jak MS Vista ściąga pomy­sły z Mac OS X
 4. Znika­jący Windows z menu przy star­cie (Grub)

3 Comments

 • 22 grudnia 2008 - 00:23 | Permalink

  Auć. To „przy­mró­że­nie” zabo­lało mój prze­czu­lony na błędy orto­gra­ficzne zmysł :-) Fire­fox Ci nie podkre­ślił? U mnie w polu komen­ta­rza tutaj to słowo ma czer­woną krechę. Trochę niewi­doczna na tym grana­to­wym tle, ale jednak :-)

  A co do gry, to flame mode on: flash == zuoooo!

 • 22 grudnia 2008 - 01:06 | Permalink

  Dzięki za zwró­ce­nie uwagi. Posta pisa­łem w prze­rwie w grze :-)
  Zazwy­czaj to ja ludziom zwra­cam uwagę. Fire­fox widocz­nie zastraj­ko­wał.
  Zgadzam się z tym, że flash to zło. Micro­soft również ;-)

 • 11 października 2013 - 20:25 | Permalink

  masz ciekawy blog, jest cos do czyta­nia, dodaj do ulubionych

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>