Mój plasmoidowy pulpit na KDE4

Zgod­nie z tym co obie­ca­łem ostat­nio, dzisiaj napi­szę których plasmo­idów używam. Na począ­tek ostrze­gam. Zanim zacznie­cie mieszać w wyglą­dzie pulpitu, zrób­cie sobie kopię plików plasmarcplasma-appletsrc z kat. domo­wego w /.kde/share/config. KDE4 to na razie niestety bardziej zabawka (ale o tym z kolei w następ­nym poście).

Dwa najwięk­sze okna z lewej to Widok kata­logu. Bardzo fajna rzecz dostępna od razu w menu wyboru plasmo­idów. Mając spory moni­tor można mieć wgląd w zawar­tość kilku kata­lo­gów jedno­cze­śnie. Proste opera­cje typu zmiana nazwy pliku da się wyko­nać wprost w oknie, dla reszty odpala się Dolphin (taki KDE-owy Nautilus).

To ze słonecz­kiem to Weather Widget również dostępny bezpo­śred­nio w menu. Można sobie usta­wić często­tli­wość odświe­ża­nia odczytu tempe­ra­tury. Kod dla Kato­wic to PLXX0010. Dla swoich miej­sco­wo­ści szukaj­cie sobie sami na weather.yahoo.com :-P

Poni­żej pogody znaj­duje się Play­Wolf. Jest to narzę­dzie steru­jące Amaro­kiem 2. W związku z tym plasmo­idem mam mieszane uczu­cia. Prze­łą­cza co prawda piosenki bezbłąd­nie, jednak ma problemy z wyświe­tla­niem okła­dek. Autor prak­tycz­nie co kilka dni wypusz­cza uaktu­al­nie­nia, czyli mamy szansę kiedyś docze­kać się w pełni dzia­ła­ją­cej wersji. Jeżeli ktoś nie zdecy­duje się na przej­ście na Amaroka 2, to od początku ma do wyboru Am3rok Control (dla Amarok 1.4). Dla leniu­chów niechcą­cych kompi­lo­wać sobie Play­Wolfa autor prze­wi­dział repo­zy­to­rium pakie­tów deb na
deb http://ppa.launchpad.net/kopf-alexander/ubuntu intrepid main

W prawym górnym rogu siedzi sobie Crystal Moni­tor. Jest to właści­wie prze­ro­biony widget z Super­Ka­ramby. Plasma „trawi” tego typu rzeczy po ista­la­cji pakietu super­ka­ramba. Nie trzeba tego nawet kompi­lo­wać. Insta­lu­jemy po prostu z pliku. Autor dosto­so­wał plasmoid do współ­pracy z proce­so­rami wielor­dze­nio­wymi. U mnie niestety nie działa poka­zy­wa­nie tempe­ra­tury proce­sora. Wymie­ni­łem nawet kilka maili z auto­rem, ale na razie bez rezul­ta­tów. Pozo­stałe dane poka­zuje dobrze.

Ostatni plasmoid zwie się Flickr On Plasma. Cyklicz­nie pobiera sobie obrazki ozna­czone jako inte­re­sted na Flickr i poka­zuje na pulpi­cie. Możemy oczy­wi­ście kazać mu wyświe­tlać inaczej otago­wane zdję­cia. Bez problemu się kompi­luje zgod­nie z instruk­cją, o której pisa­łem ostat­nio. Jeżeli ktoś szuka podob­nego plasmo­idu wyświe­tla­ją­cego zdję­cia z naszego kompu­tera, to istnieje w menu takie coś jak Ramka na zdję­cia.

Jest tego oczy­wi­ście więcej, tylko należy zasta­no­wić się nad tym czy nasz pulpit nie zaczyna przy­po­mi­nać bardziej choinki z wszel­kiego typu ozdób­kami. Sam nie jestem pewny czy nie prze­kro­czy­łem tej granicy u siebie :-)

Podobne wpisy:

  1. Co dener­wuje w KDE4?
  2. Kompi­la­cja plasmo­idów w Kubuntu 8.10
  3. Przy­ba­je­ro­wany zimowy pulpit (AIGLX + Beryl + inne)
  4. Prze­kie­ro­wa­nie wyjścia z termi­nala do… innego terminala

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>