Co denerwuje w KDE4?

Począt­kowo post miał być dużo ostrzej­szy i dłuż­szy, jednak w między­cza­sie poja­wiła się wersja KDE 4.2. Część irytu­ją­cych rzeczy zostało popra­wio­nych. Aby zaktu­ali­zo­wać do 4.2 wystar­czy dodać repo­zy­to­rium http://ppa.launchpad.net/kubuntu-experimental/ubuntu intrepid main

Aktu­al­nie nume­rem 1 „prze­szka­dza­jek” jest… kosz! Kaso­wa­nie czegoś z party­cji NTFS trwa wieki, bo najpierw musi być prze­nie­sione do kosza na /home. Nie umiem zmusić Dolphina do używa­nia koszy znaj­du­ją­cych się na poszcze­gól­nych party­cjach. Miesza­łem, kombi­no­wa­łem, googlo­wa­łem i żadnych rezul­ta­tów. Na razie jedyne rozwią­za­nie to bezpo­śred­nie usuwa­nie dużych plików z pomi­nię­ciem kosza.

Poni­żej mniej ważne rzeczy:

  1. Słysza­łeś, że KDE4 działa szyb­ciej na słab­szych maszy­nach od Gnome? Źle słysza­łeś. Bardziej czołga się KDE.
  2. Dolphin przy wyko­ny­wa­niu prostych czyn­no­ści pliko­wych w dalszym ciągu lubi się wysy­pać. Co prawda nie tak często jak przed KDE 4.2, ale jednak.
  3. Kopete zaprzę­gnięte do obsługi Google Talka poka­zuje długą listę kontak­tów z ludźmi, którzy nawet nie mają konta Gmailo­wego. Wystar­czy ukryć rozłą­czo­nych i sprawa rozwią­zana :-) Ponadto co włącze­nie kompu­tera żąda hasła mimo zazna­cze­nia zapa­mię­ta­nia na stałe.
  4. KMail działa strasz­nie wolno gdy używamy SpamA­sas­sina. Domyślny Bogo­fil­ter jest dużo szybszy.
  5. Amarok 2 + Last.fm + mp3 bez opisów w tagach ID3 = Liroy śpie­wa­jący „Un-Break My Heart”. Amarok 2 urucha­mia „mikser” miesza­jący nazwy dowol­nych wyko­naw­ców z dowol­nymi mp3 i rapor­tuje do Last.fm. Śmieszne, co?

Nie ma się jednak co zrażać. Pier­wot­nie „lista prze­wi­nień” KDE była dwucy­frowa. Aby nie dener­wo­wać się zbyt­nio, pole­cił­bym raczej pocze­kać na KDE 4.3 :-P

Podobne wpisy:

  1. Mój plasmo­idowy pulpit na KDE4
  2. Kompi­la­cja plasmo­idów w Kubuntu 8.10
  3. Jak popraw­nie uczest­ni­czyć w rozwoju projektu na Github
  4. Gnome Nauti­lus i minia­turki (Cz. 3 z 3)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>