Naprawianie formatu napisów do filmu za pomocą Open Office

Czasem zdarza się, że trafiają się napisy do filmu deli­kat­nie popsute np. tak:

00:00:34:40 00:00:35:36 napis1
00:00:35:40 00:00:36:50 napis2
00:00:36:60 00:00:37:76 napis3
[…]

Odtwa­rzacz każdy napis wyświe­tli nam tak:

40 00:00:35:36 napis1
40 00:00:36:50 napis2
60 00:00:37:76 napis3
[…]

Dener­wu­jące, nie? Czasem nawet mądry SubE­dit na nic się nie zda. Trzeba by wyciąć co nieco samemu. Funk­cja Znajdź i zamień we Write­rze obsłu­guje wyra­że­nia regu­larne, czyli możemy kazać mu wyszu­kać i zmie­nić ciągi znaków pasu­jące do zapy­ta­nia. Aby uaktyw­nić należy w Znajdź i zamień klik­nąć więcej opcji i tam zazna­czyć wyra­że­nia regu­larne.

Chcemy pozbyć się ozna­cze­nia pary cyfr mili­se­kund i 4 par cyfr zdublo­wa­nego czasu. No to piszemy:

[:digit:]{2} [:digit:]{2}:........

Powyż­szy zapis ozna­cza „znajdź mi 2 dowolne cyfry, spację, znowu 2 dowolne cyfry, dwukro­pek i 8 dowol­nych znaków”. Gdyby nie trzeba było wyci­nać 2 pierw­szych cyfr, to na pierw­szy rzut oka obydwa ozna­cze­nia czasu byłyby takie same. Szukamy więc elementu odróż­nia­ją­cego. Takim elemen­tem będzie np. spacja przed prawym ciągiem. Byłoby to wtedy spacja[:digit:]{2}:......

Co wpisać w pole zastąp? Jeżeli chcemy pozbyć się znale­zio­nych ciągów — to nie wpisu­jemy nic. W moim przy­padku musia­łem wpisać spację żeby ładnie oddzie­lił czas od napisów.

Jeżeli chce­cie coś zrobić z odna­le­zio­nym ciągiem, np. otoczyć go nawia­sami klam­ro­wymi, to w pole zastąp można wpisać {&}

Bardziej złożone opera­cje na ciągach (wybierz mi coś tam, przy­tnij i zamień na coś tam) najle­piej robić na raty w kilku prost­szych krokach. Po więcej infor­ma­cji odsy­łam np. tutaj.

Podobne wpisy:

  1. Dlaczego prace zali­cze­niowe, licen­cjac­kie i magi­ster­skie warto pisać w Open Office
  2. Jak zrobić animo­wa­nego gifa z frag­mentu filmu
  3. Wycią­ga­nie klatek z filmów za pomocą PHP
  4. Prze­kie­ro­wa­nie wyjścia z termi­nala do… innego terminala

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>