Atak klonów w PHP

Dzisiaj wieczor­kiem rozpra­co­wy­wa­łem sobie klono­wa­nie obiek­tów w PHP. Dokład­nie zain­te­re­so­wała mnie metoda __clone(). W manu­alu PHP za dużo nie napi­sali, więc naskro­ba­łem sobie krótki kod do prze­pro­wa­dze­nia testów. Chodziło mi o to czy podczas wyko­ny­wa­nia klono­wa­nia obiektu urucha­miany jest konstruk­tor oraz czy można jakoś nume­ro­wać klony (a co za tym idzie — „na gorąco” przy­pi­sy­wać polom sklo­no­wa­nego obiektu jakieś warto­ści). Poni­żej podaję kod z komentarzem.

<?php
class Klon {
 
  // Ogolna liczba klonow
  private static $liczbaKlonow = 0;
  // Nr konkretnego klona
  private $klonNr;
 
  public function __construct() {
   // Na etapie konstruktora przypisujemy polu klonNr wartość 0,
   // jako iż nie jest żadnym klonem
   $this->klonNr = 0;
   // Dodatkowo wywalamy na ekran komunikat upewniający nas, że uruchomiono konstruktor
   echo 'Uruchomiono konstruktor i stworzono obiekt Klon!<br />';
  }
 
  public function __clone() {
   // Zwiększamy licznik liczby wszystkich klonów
   self::$liczbaKlonow += 1;
   // Przypisujemy aktualną wartość licznika nowo utworzonemu klonowi
   $this->klonNr = self::$liczbaKlonow;
  }
 
  // Proste sprawdzenie czy obiekt jest klonem, a jeżeli tak to którym
  public function getKlonNr() {
   if ($this->klonNr == 0) return 'nie jest klonem';
   return 'jest ' . $this->klonNr . ' klonem';
  }
 
  // Zwrócenie liczby wszystkich klonów obiektu
  public function getLiczbaKlonow() {
   return self::$liczbaKlonow;
  }
}
 
$oryg = new Klon();
// Klonujemy "oryginalny" obiekt
$klon1 = clone $oryg;
$klon2 = clone $oryg;
// Klonujemy klon
$klon3 = clone $klon2;
 
// Wypisujemy "kto jest kim"
echo 'Zmienna $oryg ' . $oryg->getKlonNr() . '<br />';
echo 'Zmienna $klon1 ' . $klon1->getKlonNr() . '<br />';
echo 'Zmienna $klon2 ' . $klon2->getKlonNr() . '<br />';
echo 'Zmienna $klon3 ' . $klon3->getKlonNr() . '<br />';
 
echo 'Wszystkich klonow: ' . $oryg->getLiczbaKlonow() . '<br />';
?>

Urucho­mie­nie kodu wyświe­tli:
Uruchomiono konstruktor i stworzono obiekt Klon!
Zmienna $oryg nie jest klonem
Zmienna $klon1 jest 1 klonem
Zmienna $klon2 jest 2 klonem
Zmienna $klon3 jest 3 klonem
Wszystkich klonow: 3

Wnio­ski:

 • podczas klono­wa­nia nie jest urucha­miany konstruktor,
 • metoda __clone() wywo­ły­wana jest po sklo­no­wa­niu obiektu, a zmie­nia­jąc coś poprzez $this->cośTam operu­jemy już na klonie!
 • prywatne zmienne statyczne to fajna zabawa :-)

Podobne wpisy:

 1. Weź mi zrób proce­sor tekstu cz. 1 / 2
 2. 3 wzorce projek­towe w ok. 100 liniach kodu PHP
 3. Wzorzec projek­towy memento w PHP
 4. Weź mi zrób proce­sor tekstu cz. 2 / 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>