Informatyczne lektury do poduchy

Od ponad roku wszel­kimi sposo­bami (Alle­gro, biblio­teka) staram się zdoby­wać książki z serii Head First. Muszę przy­znać, że to chyba najlep­sza seria ksią­żek infor­ma­tycz­nych jaka powstała. W żarto­bliwy sposób, prawie od zera jeste­śmy stop­niowo wpro­wa­dzani w dane zagad­nie­nie. Czyta­jąc, podą­żamy praw­do­po­dobną (złą) ścieżką wtajem­ni­cze­nia, a następ­nie otrzy­mu­jemy wytłu­ma­cze­nie dlaczego jest zła :-) Do znudze­nia czasem wałkuje się ten sam temat z różnych stron. Malkon­tenci maru­dzą na zbyt­nie marno­traw­stwo miej­sca na margi­na­lia i duże obrazki, ale moim zdaniem to właśnie to odróż­nia serię od konkurencji.

Ja swoją przy­godę z Head First za namową wykła­dowcy zaczą­łem od „Object-Oriented Analysis&Design”. Potem było „Design Patterns” i nagle okazało się, że progra­mo­wać w PHP można w zupeł­nie inny sposób niż „ciur­kiem”. Patrząc z perspek­tywy czasu, nale­żało PHP również rozpo­cząć od HF. SQL i Java tak samo. Błędem w moim przy­padku było zaży­cze­nie sobie na urodziny „Thin­king in Java” do nauki Javy od zera. Skutecz­nie na jakiś czas dałem sobie spokój z Javą (ale całe szczę­ście zaczą­łem od nowa po prze­czy­te­niu „Head First Java”). Nie mam oczy­wi­ście nic do „TiJ”, ale poziom trud­no­ści dla nowi­cju­sza jest po prostu za duży.

Ostat­nio w moje łapki trafiła pozy­cja wydaw­nic­twa Packt Publi­shing „Progra­mo­wa­nie obiek­towe w PHP 5″ autora obco brzmią­cego nazwi­ska Hasina Haydera. Helion wydaje książki tego wydaw­nic­twa w sporo niższych cenach niż zwykle (pewnie biorą mniej­szą marżę od O’Reilly i oczy­wi­ście śred­nia liczba stron jest mniej­sza). Po prze­czy­ta­niu również muszę stwier­dzić, że książka „daje radę”. Autor wpro­wa­dza nas w rzeczy, które najpraw­do­po­dob­niej nam się mogą przy­dać, w razie czego odsy­ła­jąc do doku­men­ta­cji ;-) Łatwo serię rozpo­znać po ujed­no­li­co­nej szacie graficznej.

Eh, jakie życie byłoby piękne gdyby Helion prze­ka­zy­wał egzem­plarz obowiąz­kowy biblio­te­kom tak jak mówi ustawa… (myślę to w czasie kiedy myślę o „Myśle­niu obiek­to­wym w progra­mo­wa­niu” Matta Weis­felda, które stanie się moim następ­nym celem).

Podobne wpisy:

  1. Compu­ting file hashes using Scala
  2. Nowa stara książka i inte­re­su­jąca zniżka 25% w Matrasie
  3. O peha­powcu, który chciał zostać javowcem
  4. Pierw­szy projekt WWW zrealizowany :-)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <pre lang="" line="" escaped=""> <q cite=""> <strike> <strong>